Doop

8. Doop als vraag om zuiver geweten

Jezus bidt om Gods heilige geest

Ook met zijn doop in Gods geest is Jezus de eerste van veel broers en zussen.
Samen met Johannes vervult Hij alle gerechtigheid, dat wil zeggen: voldoet Hij in alle opzichten aan de wil van God in de uitvoering van zijn plan.
Dit plan van God om tot herstel van de mens te komen, wordt aan de Jordaan in al zijn facetten bekendgemaakt.

In Lucas 3:21 staat dat Jezus gedoopt wordt.
Hij staat daar met Johannes de Doper in de rivier, het water van de Jordaan druipt nog van zijn hoofd en handen.
Dan kijkt de Mensenzoon omhoog naar de hemel en bidt.
Hij verlangt nu de kracht uit de hemel, de gave (de gift, doorea) van Gods heilige geest, te krijgen.
Heel het volk liet zich dopen en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige geest in de gedaante van een duif op Hem neer en er klonk een stem uit de hemel:
Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde
(Lucas 3:21 en 22).

Na de waterdoop volgt de doop in de geest van God.
Zowel Johannes als Jezus kijken in de onzichtbare wereld en beiden zien hoe dit feit zich binnen het herstelplan van God voltrekt (zie Matteüs 3:16 en Marcus 1:10).
Zij zien de geest als een duif op Jezus neerkomen.
Jezus is in water en in Gods geest gedoopt en daarmee geeft Hij aan dat het mogelijk is geworden om het koninkrijk van God binnen te gaan.
De periode van het herstel van de mens is aangebroken, waardoor hij weer echte vrede, vreugde en rechtvaardigheid kan krijgen en gaan ervaren.

Door de doop in Gods heilige (herstel brengende) geest begint dit koninkrijk door Jezus heen zichtbaar te worden.
Dan beginnen de krachten van de komende tijd, de nieuwe fase in het plan van God, in Hem te werken, zodat Hij de demonen uit mensen kan verdrijven en zieken genezen …

Er zijn veel profeten en grote Godsmannen geweest in het oude verbond, maar zij zijn niet het land doorgetrokken om zieken te genezen en gebonden mensen te bevrijden.
Dit is hun opdracht niet geweest, hoewel we af en toe lezen dat er een zieke wordt genezen en zelfs dat er een dode door hen wordt opgewekt.
De genezing en de bevrijding van de mens staan in verband met de doop in Gods heilige geest, want door de geestelijke begaafdheden zijn de zonen van God in staat hun naasten te helpen.
Jezus zegt:
Maar als Ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen (binnen uw bereik gekomen)(Matteüs 12:28).
In Lucas 12 staat: Maar als Ik door de vinger van God …

Er wordt gesproken over krachten van de komende tijd omdat het herstel van alle dingen, dat is de bevrijding van de lijdende en treurende schepping, door de zonen van God zal plaatsvinden in het duizendjarige vrederijk (zie onder andere Openbaring 20:6).
Wanneer de Heer terugkomt in en met de zijnen, zal Hij voor dit herstelwerk alleen hen kunnen gebruiken die nu al met deze krachten hebben gewerkt.
De hele schepping zal op dezelfde manier bevrijd worden als Jezus dit ons eenmaal heeft voorgedaan.
Daarom is de doop in Gods geest voor de gelovige onmisbaar om ingeschakeld te kunnen worden als medewerker van God in zijn herstelplan ten behoeve van de hele schepping.

In Lucas 11:13 staat:
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht (‘niet volmaakt’), je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige geest geven aan wie Hem erom vragen?
Een gelovige krijgt niet ‘automatisch’ Gods geest, hij zal ernaar moeten verlangen deze te krijgen en er ook om vragen.
Hij bidt vol geloof en weet daarbij zeker dat Jezus, die de beloofde heilige geest van de Vader ontvangen heeft, ook het antwoord zal geven (zie Handelingen 2:33).
De gelovige stelt zich open voor de heilige geest van God die hem wil gaan vervullen.
Voor een diepgaande en complete studie hierover zie de site Geest van God.

Ook op de Pinksterdag zijn de leerlingen van Jezus allen bij elkaar (zie Handelingen 2:1).
Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers (Handelingen 1:14).
Zij wachten op de realisering van de belofte van de Vader en hun geloof blijkt uit hun grote blijdschap waarmee zij in de tempel God onophoudelijk loven (zie Lucas 24:52 en 53).
En hun geloof wordt beantwoord!

Op deze Pinksterdag horen de leerlingen uit de onzichtbare wereld een geluid ‘als’ van een hevige windvlaag komen.
Zij zien ‘in de geest’ een soort vlammen, die zich ‘als’ vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten (zie Handelingen 2:2 en 3).
Zo zien Jezus en Johannes al eerder de heilige geest ‘als’ een duif landen.
Op verschillende manieren worden deze onzichtbare zaken ook tegenwoordig aan het geestesoog getoond.
Wij hebben mensen in de geest van God gedoopt zien worden, terwijl ‘als’ uit een gouden kruik een waterstroom neerdaalde met een glans ‘als’ van vuur.
De ‘bijbelse tijden’ zijn opnieuw gaan leven.
Jezus geeft het voorbeeld en in onze tijd volgen wereldwijd duizenden Hem in de doop in water en in de doop in Gods geest!
Op dit punt kan elk van ons een volgeling zijn van Jezus!

Jezus bidt met een zuiver geweten en de hemel gaat open.
In zijn gebed zoekt Hij contact met zijn hemelse Vader en grijpt Hij in geloof de belofte van de Vader aan.
Doordat we opnieuw geboren zijn, is aan ons een plaats gegeven in de geestelijke wereld.
En door de doop in Gods heilige geest kunnen we in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus of
zoals de NBG-vertaling zegt: om de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen (zie Efeziërs 2:6 en 7).
De doop in Gods geest is de onvoorstelbaar grote liefdegave van God die op de doop in water volgt.
De Bijbel zegt tegen iedereen:
Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om zonen van God te worden (Johannes 1:12).
Dit is pure liefde van God!
Maar daarop volgt nog méér liefde van God, namelijk zijn overweldigende rijkdom aan liefdegaven:
Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt of NBG:
Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade (zie Johannes 1:16).

Wanneer de onzichtbare wereld zich opent, wordt Jezus in de heilige geest van de Vader gedoopt.
Vanaf dit ogenblik begint Hij aan de uitwerking van zijn opdracht met betrekking tot het herstelplan van God.
Maar Hij wordt dus eerst voorzien van kracht uit de hemel.

Dan klinkt een stem uit de hemel, die zegt:
Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde, of zoals in de NBG-vertaling staat: … in Wie Ik mijn welbehagen heb (zie Matteüs 3:17).
Jezus voldoet aan de ‘voorstelling’ die God zich al vanaf het begin van de schepping van de mens heeft gemaakt: een mens naar zijn evenbeeld en die op Hem zal lijken (zie Genesis 1:26).
Wij willen daarom in de voetsporen van Jezus gaan.
Ook tegen ons zegt de stem uit de hemel als wij gedoopt worden in Gods heilige Geest: ‘Jullie zijn geliefde zonen en in jullie vind Ik vreugde en heb Ik welbehagen!’
Vanaf nu weten we dat we erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Jezus Christus.
De doop in water en de doop in de heilige geest horen elkaar op te volgen.
Dit hoort bij de basis van het Goede Nieuws!