Doop

10. Doop in vuur

Jezus, de Sterkere

Jezus Christus is de Sterkere, want door Hem is het rijk van de duisternis (uit ons) verdreven en is het koninkrijk van God over (of: in) ons gekomen.
Ook werkt in het nieuwe verbond wezenlijk méér kracht van God en is méér Goddelijke macht geopenbaard dan in het oude.
Jezus verzoent en verwijdert zo de schuld die na de zonde als een droesem in het menselijke hart neerslaat.
Dit vuil geworden innerlijk van de mens wordt schoongewassen door zijn bloed (zijn leven) dat schoonmaakt van alle zonden en zondeschuld.

Jezus is de Sterkere, omdat Hij als Lam van God de zonde(schuld) van de wereld wegneemt.
Er is geen fantastischer en krachtiger nieuws dan dit Goede Nieuws!
Jezus neemt de totale zondeschuld weg.
Hij neemt ook weg wat de mens verleidt om te zondigen, want Hij verlost de mens (maakt hem los) van satan en zijn demonen.
Tussen de mens en deze bewerkers van het onrecht trekt Hij een muur.
Jezus is dus ook gekomen om de mens van de zondemachten te scheiden.

Wanneer wij als zonen van God gezondigd hebben, dit wil zeggen opnieuw contact hebben opgenomen met de demonen of door hen verleid zijn, laten wij dan nooit berustend zeggen: "Zo ben ik nu eenmaal."
Direct zullen we onze zonden opbiechten en nalaten, dit wil zeggen: het contact met de demonen verbreken.
Het bloed van Jezus (dit is het offer van zijn leven) zal ons opnieuw innerlijk schoonmaken en ons weer een zuiver geweten geven, want Hij is altijd trouw.

Wanneer wij onszelf op één lijn gaan stellen met de zondemachten, tonen we daarmee onze gehoorzaamheid aan en verbondenheid met het rijk van de duisternis aan.
En dat wij het werk van deze machten doen alsof het ons eigen werk is.
Het is al erg genoeg als wij ons door satan laten gebruiken, maar wij weigeren onszelf met hem als eenheid te zien.
We zijn voor hem niet als een medewerker die zoveel hart voor de zaak van zijn baas heeft dat hij ervoor werkt alsof het zijn eigen bezit is.
We zijn geen zonen van satan, maar van de hemelse Vader.
Jezus is de Sterkere, als de doper in Gods heilige geest.
Deze geest en onze geest worden een twee-eenheid.
De opnieuw geboren mens krijgt een kracht uit de onzichtbare wereld die sterker is dan die van de vijand, zodat deze erdoor overwonnen wordt.
Zij gaan samen op: de geest van God en de menselijke geest.

Wanneer deze geest zijn intrek in de mens neemt, neemt Hij alle Goddelijke begaafdheden met zich mee.

Jezus is ook de Sterkere omdat Hij door de gave, het geschenk van Gods geest de ontwikkeling van de geestelijke begaafdheden binnen ons bereik brengt.
Want de heilige geest wil ons als leraar onderwijzen in gerechtigheid en waarheid (zie Efeziërs 5:9 en 6:14).
Alleen door de kracht, de liefde en de wijsheid van die Goddelijke geest kan de mens rijpe en gave vruchten opleveren die als een eeuwige schat door hem gebruikt en genoten kunnen worden.

Vreugde en vrede dalen in je hart neer als je deze doop van de Sterkere hebt ondergaan.

Maar Jezus doopt niet alleen in de heilige geest, maar ook in vuur.
De hemelse kracht die wij krijgen, moet tegen de vijand ingezet worden.
Ieder die in de geest van God gedoopt wordt, zal blootgesteld worden aan de felle aanvallen van de vorst van de duisternis.

Zijn geloof zal zo door vuur beproefd en gelouterd worden.
Zo kan de echtheid blijken van jullie geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst … (zie 1 Petrus 1:7).