Erfzonde

10. Geesten uit de voorgeslachten

Kinderen moeten worden geheiligd

In de natuurlijke wereld hebben wij een binding met ons voorgeslacht en die hoeven en kunnen we ook niet verbreken.
Want wij krijgen onze levensgeest van onze ouders en geven hem ook weer door aan onze kinderen.
Maar in de vorige generaties hebben ook demonen gewerkt.
Deze hebben onze voorouders misschien misbruikt en in hun leven beschadigingen en vernielingen aangericht.
Deze demonen leggen ook een claim op hun nageslacht om verder te kunnen gaan met hun wetteloze werkzaamheden.

Zo heeft de profeet Jesaja het over hun aanwijsbare slachtoffers als over wat eertijds vernield werd, de lang verlaten streken en de vervallen steden die sinds mensenheugenis zijn verlaten (zie Jesaja 61:4).
Als wezelf door de Heer bevrijd zijn, is het nodig onze kinderen vanaf hun geboorte te beschermen tegen de duistere geesten.
Dit doen we vooral waar het gaat om demonen die in de vorige generaties werkzaam geweest zijn en die vaak kenmerkende stempels op onze families hebben achtergelaten.

Op grond van de schuldvergeving door Jezus Christus, die geldt voor de zondeschuld van de hele mensheid, ontzeggen wij deze demonen elk recht om een claim op onze kinderen te hebben.
Wij gaan niet uit van erfzonde, aan de fatale inwerking waarvan niet is te ontkomen.
Neen, wij staan in de geestelijke wereld voor onze kinderen in de bres, in de autoriteit van Jezus, door de kracht van Gods geest in ons.
Wij beschermen hen zodat ze zich in het klimaat van het koninkrijk van God kunnen ontwikkelen.
Want Jezus zegt dat dit koninkrijk bestemd is voor mensen die zijn zoals zij.
Kinderen geloven onvoorwaardelijk in wat hun door hun ouders verteld wordt en zo zijn ze een voorbeeld voor ons.

Dit betekent dus dat deze kleinen recht hebben op vrede of ongestoord leven, op gerechtigheid of het ontbreken van wetteloosheid in hun lichaam, ziel en geest en op vreugde (zie Romeinen 14:17).
Onze kinderen kennen bij hun geboorte geen verschil tussen hun rechter- en linkerhand, dit wil zeggen tussen goed en kwaad.
Zij kunnen de demonen nog niet weerstaan en daarom is het de taak van de ouders hun kinderen te heiligen, dit is: hen beschermen tegen de (invloed van de) demonen.
Wie een kind in de modder laat spelen, moet zich niet verbazen dat het vuil wordt.
Als een kind in een slechte omgeving geboren wordt, ondergaat het vaak direct de invloed daarvan.
Zelfs een ongeboren kind kan al worden beïnvloed door machten die op de moeder inwerken.

Daarom is het zo nodig dat wezelf een overwinnend leven leiden.
Jezus wordt als kind door zijn Vader geheiligd (zie Johannes 10:36).
Dit duurt tot het moment dat Hij gedoopt wordt in de heilige geest en dan zelf op de demonen kan overwinnen.
Soms wordt tijdens het bidden met iemand gezegd: wij verbreken de band met het voorgeslacht, maar men kan beter zeggen: wij verbreken de band met de duistere geesten die in het voorgeslacht hebben gewerkt.
Deze geesten belemmeren vaak de jonge, maar ook de oudere mens zich te ontwikkelen als natuurlijk en ook en vooral als geestelijk wezen.

Zit in de familie …

Als de ouders zelf niet vrijgemaakt zijn, kunnen zij hun kinderen in geen enkel opzicht heiligen.
Als zezelf nog behept zijn met demonen, ook met die uit hun voorgeslacht, zullen deze geesten in hun hele leven, dus ook bij de opvoeding van hun kinderen, hun invloed doen gelden.
Het moeilijke ervan is dat een mens die zelf niet vrij is van de geesten uit zijn voorgeslacht, vaak geen idee heeft van hun aanwezigheid.
Het gaat dan vaak om bepaalde ziektes, foutieve denkwijzen of andere gebondenheden.
Zo’n mens denkt vaak dat zijn ‘zwaktes’ bij zijn karakter horen.
Hij zegt dan ook: zo ben ik nu eenmaal, ik kan het ook niet helpen …
Of: het zit in de familie …
Hij leeft daarom verder in de traditie uit het leven van zijn voorgeslacht.

Daarom is het voor ieder van ons nodig om het woord van God te horen, te onderzoeken, te begrijpen en toe te passen.
Want daardoor krijgen we een juist beeld van de mens met zijn ontwikkeling zoals de Schepper zich die heeft voorgesteld.
Dan zullen we deze waarheid, dit plan van God voor ons, steeds meer gaan begrijpen en hierdoor de mogelijkheden krijgen om helemaal vrij te komen.

Door deze visie kunnen wij de banden die de demonen uit het voorgeslacht hebben gelegd, onderscheiden en verbreken.
Ook dan kunnen wij deze geesten weren, als zij opnieuw hun claim op ons willen laten gelden.
Zonde, ziekte, misleiding en gebondenheid is niet iets wat wij erven, maar dit alles is het werk van satan!