Erfzonde

10. Geesten uit de voorgeslachten

Voorbeelden van terugkerende demonen

Ook in de Bijbel kunnen we voorbeelden vinden van demonen die in het leven van gelovigen eerst overwonnen lijken, maar die zich later opnieuw met kracht manifesteren en hen voor een deel of helemaal ten val brengen.

Mozes kan heel snel driftig worden.
Omdat hij erover klaagt dat hij niet snel genoeg met zijn tong is, zal dit wel tot gevolg hebben gehad dat hij, door demonen van drift opgejaagd, zijn handen gebruikt.
Als een Egyptenaar een van zijn volksgenoten slaat, gaat Mozes direct op de vuist en pleegt hij doodslag.
Maar ondanks dat roept God hem voor een groots werk.
Hij moet het volk Israël bevrijden uit de hand van de Farao en het naar Kanaän brengen.
Hij zet zich er met hart en ziel voor in om God hierin te dienen en hij wordt een bijzonder zachtmoedige of bescheiden man, meer dan alle andere mensen op aarde (zie Numeri 12:3).
Wat heeft hij veel moeten verdragen en veel liefde van God moeten hebben ervaren om in deze rust te blijven.

Satan slaat onverwacht toe

Maar net als Mozes denkt om aan het hoofd van een geestelijk vernieuwd volk het land Kanaän te kunnen binnentrekken, slaat de demon van drift toe.
Bij Meriba ziet hij nog steeds dat onbeschaamde en opstandige volk voor zich, waarin nog altijd de weerspannige geesten van het voorgeslacht of uit (het afgodische) Egypte werkzaam zijn.
Op dat kritieke moment kan Mozes de woorden van God niet uitspreken, maar slaat hij met zijn staf driftig op de rots en woedend roept hij uit:
Luister, opstandig volk, zullen wij voor jullie uit deze rots water laten stromen?
Hij hief zijn hand op, sloeg tweemaal met zijn staf op de rots en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had en ook het vee
(Exodus 20:10-11).
Het volk kan ‘het’ er bij Mozes nog uithalen, omdat ‘het’ er nog in zit!
Mozes wordt overweldigd door een demon die, naar het leek, was overwonnen.
Het droevige gevolg is dat hij zijn doel mist en Kanaän niet mag binnengaan.

Hoe vaak horen we niet van mensen die moeten erkennen dat zo’n driftbui of irritatie hen altijd op de meest onverwachte en vaak kritieke ogenblikken overvalt?
Zij dienen oprecht de Heer en menen de overwinning te hebben behaald, maar plotseling overkomt hun dat weer.

Gideon groeit, net als Mozes, op in een centrum van occultisme.
Maar hij breekt met de afgoderij van zijn vader en kapt de aan de afgoden gewijde paal om.
Men noemt hem Jerubbaäl, omdat hij met Baäl twist.
Deze rechter staat in de rij van de geloofshelden.
Met driehonderd man verslaat hij de Midjanieten die als sprinkhanen het land bedekken.
Hij dient de Heer totdat de demon toeslaat waarmee hij radicaal meent te hebben gebroken.
Gideon maakt een efod en plaatst die in zijn stad Ofra.
Daarmee bedrijft heel Israël overspelig afgoderij.
Dit leidt uiteindelijk tot de ondergang van Gideon en zijn familie (zie Rechters 8:27).
Satan laat Gideon eerst een tijd met rust.
De rechter wordt door de stroom van de opwekking meegevoerd en deze behoedt hem voor het kwaad.
Maar het is satan er alles aan gelegen om de Eljakims te laten vallen.
Alle occulte geesten die in zijn voorgeslacht actief geweest zijn, concentreren zich nu op deze geloofsheld.
Wie kan dan ook bedenken dat Jerubbaäl door afgoderij ten val komt?

Hoe we bevrijd kunnen worden

Alleen door het hebben van inzicht in de geestelijke wereld kunnen we de echte oorzaken zien van gebondenheden, maar ook de mogelijkheden om hiervan bevrijd te worden.
Het ligt duidelijk in de bedoeling van onze hemelse Vader dat wij als zijn kinderen of zonen geestelijk volwassen mensen zullen worden.
Want Hij is geest en wij kunnen alleen bij Hem zijn en contact met Hem hebben door zijn geest en op basis van de waarheid.
Alleen de heilige geest laat ons de diepste gedachten van God kennen (zie 1 Korintiërs 2:10).
Hij doet ons ook beseffen wat de waarheid is, dus wat het plan van God met ons inhoudt.

Daarom moeten wij in ons denken overgeplaatst worden naar zijn terrein in de
geestelijke wereld.
Wij naderen dan tot God en wij zijn waar Hij is.
Dit opstijgen naar grote hoogten kan alleen als we streven naar wat boven is, waar Christus is en als we ons richten op wat boven is en niet op wat op aarde is (zie Kolossenzen 3:1-2 en de site Geestelijk denken).
Maar dit streven wordt uit alle macht door de demonen tegengewerkt en zij proberen dan ook met hun ‘hele gewicht’, dit is met al hun invloed, hun verleiding, misleiding, pressie en intimidatie ons dit te beletten.

David is een man naar Gods hart, een profeet, door God geroepen.
Maar in zijn familie is er veel onreinheid.
We zien dit al bij de bespreking van Psalm 51:7.
Ook denken we daarbij aan zijn voorgeslacht.
Wie heeft ooit Rachab de hoer bevrijd?
Want zij is de moeder van Boaz, de grootvader van Isaï en we weten hoe deze zijn jongste zoon heeft verwekt.
Op het hoogtepunt van zijn koningschap grijpt deze onreine demon David.
Wie heeft ooit kunnen denken dat deze dichter van zoveel lofliederen zo diep kan vallen?
Hij die er zich tegenover zijn vijanden altijd maar weer op laat voorstaan dat zijn bescherming bij de Heer is?
De man zelfs naar Gods hart?

Ook neemt deze onreine demon nog paar andere demonen mee, zoals die van leugen en geweld.
Wij zien ook hoe deze onreine demon toeslaat bij de kinderen van David: Ammon, Absalom en Salomo.
Hier gaat het niet om een erfelijke zonde, maar om een (familie)demon die een claim heeft gelegd op de familie van David.

Zacharias is een rechtvaardig man en hij leeft onberispelijk volgens alle geboden van God.
Maar hij wordt op cruciale momenten beheerst door een demon van twijfel en ongeloof.
Als de aartsengel Gabriël hem de belofte van de Heer doorgeeft, is zijn eerste reactie:
Hoe kan ik weten of dat waar is? (zie Lucas 1:18).

Zijn zoon Johannes staat vanaf zijn geboorte onder de invloed van de heilige geest.
Deze getuigt door hem van Jezus: Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt (zie Johannes 1:29).
Dan komt de crisis in het leven van deze grote godsman.
Als hij in de gevangenis zit, komen de twijfels bij hem op.
Hij vraagt via zijn leerlingen aan Jezus: Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? (zie Matteüs 11:3).

Alles wat hijzelf geprofeteerd heeft, wordt weggeslagen door deze demon die zijn denkwereld infiltreert.
Is Johannes dan niet als riet dat wuift in de wind?
Jezus zegt van Johannes dat hij tot dan (in geestelijk opzicht) de grootste is die ooit geboren is.
Maar, voegt Hij hieraan toe: in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij (zie Matteüs 11:1-11).

Johannes kan nog geen inzicht hebben in de geestelijke wereld, hij is er nog niet naar overgeplaatst.
Maar voor de gemeente van het nieuwe verbond geldt dat zij de demon zal binden, uitdrijven of weerstaan in de autoriteit van Jezus.
Johannes heeft de demon uit zijn voorgeslacht niet in de gaten gehad en daarom kon deze hem grijpen en aan hem gaan hangen.

Paulus wordt voordat hij een nieuw leven begint, opgejut door religieuze demonen.
Er staat in Handelingen 9:1:
Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood.
In de grondtekst staat voor bedreigen: snuivend van dreiging en van moord.
Het woord snuivend geeft de stemming aan van iemand die door een geweldige inspanning heel snel ademhaalt.
De religieuze demonen laten deze Farizeeër snuiven en briesen van woede.

Maar op de vraag: wie zal mij bevrijden van deze opjagende demonen?, kan Paulus later schrijven:
Dat doet God! Dank aan Hem door Jezus Christus, onze Heer (zie Romeinen 7:25).
En: Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het; worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk (zie 1 Korintiërs 4:12-13).

Volgens de regels van het spel

Paulus wordt geestelijk een atleet die in de arena niet met menselijke inspanning en met geweld aan de wedstrijd meedoet, maar volgens de regels van het spel, die hij van Jezus heeft gekregen (zie 2 Timoteüs 2:5).
Hij vecht niet meer tegen vlees en bloed, niet tegen mensen en ook niet tegen zichzelf, maar tegen de demonen in de geestelijke wereld en hij overwint deze.

De waarheid van het nieuwe verbond, de kennis van het koninkrijk van de hemel zal ons echt vrijmaken als wij deze in de praktijk toepassen.
Laten we daarom de oude ‘familiegeesten’ goed onderscheiden die ook aan ons proberen te gaan hangen.
Ze willen ons loswrikken uit ons contact met onze Heer Jezus Christus.
Laten we weerstand bieden aan deze demonen, met de zekerheid van ons geloof en zij zullen van ons wegvluchten.