Erfzonde

Woord vooraf

Het is uiteraard een heel goede zaak als we geloven in God en in de schuldvergeving door Jezus Christus.
Zelfs durven we soms openlijk te belijden dat we een ‘kind van God’ zijn.
Maar we vinden het toch vaak nog moeilijk of zelfs vrijwel onmogelijk om te geloven dat we een leven kunnen leiden in totale rechtvaardigheid en waarheid.

Deze weerstand vindt zijn oorsprong vooral in de leer van de ‘erfzonde’.
We geloven hoogstens in de rechtvaardigheid door het geloof, maar we geloven volstrekt niet dat we als rechtvaardige kunnen léven.
En al helemaal niet dat we kunnen toegroeien naar het geestelijke niveau van Jezus Christus.
De Bijbel noemt dit de gelijkvormigheid aan Christus.

In deze studie wordt de genoemde leer van de ‘erfzonde’ die in de meeste kerken en gemeenten direct of indirect wordt gebracht, gedetailleerd weerlegd.
Wij als christenen hebben deze visie vaak als vanzelfsprekend voor waarheid aangenomen.
Maar het gaat hier niet om dingen die er niet toe doen, maar om de uiterst belangrijke zaak of wij als gelovigen aan het doel van God met ons leven kunnen (en willen) beantwoorden.
Het doel van het geïnspireerde woord van God is namelijk om ons door onderwijs en vernieuwing van gedachten op het geestelijke niveau van Jezus Christus te brengen!
Want God zegt: "Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken."

De erfzondeleer ontneemt ons deze mogelijkheid om dit Goddelijke doel te bereiken.
Toch staat in 1 Tessalonicenzen 5:23 de volgende belofte:
Moge de God van de vrede zelf jullie leven in alle opzichten heiligen en mogen heel jullie geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Als we blijven vasthouden aan de erfzondeleer, wordt deze belofte gereduceerd tot alleen nog maar een ‘vrome wens’ die nooit gerealiseerd kan worden in ons leven.

Bovendien houdt deze opvatting in dat onze kinderen hun zonden te wijten hebben aan ons, hun ouders.
Ook al leven wij met God, ook al zijn wij in zijn ogen rechtvaardig, toch moeten (…) we de zonde doorgeven aan onze kinderen.

Bij elke geboorte slaat dit noodlot onafwendbaar toe.
In plaats dat wij onze kleine kinderen al vanaf dat ze verwekt worden kunnen heiligen, moeten we geloven dat bij het begin van het nieuwe leven de kiem van de wetteloosheid er door ons al ingelegd wordt …!

Heiligen betekent: helen of herstellen, in aanraking brengen met het goede van God en dus ook afzonderen van het kwaad dat uitsluitend veroorzaak wordt door satan en zijn demonen.
Jezus zegt van de kinderen die bij Hem worden gebracht dat voor hen het koninkrijk van God bestemd is.
Hij bedoelt hiermee te zeggen dat de kinderen die in ons als hun ouders geheiligd worden, recht hebben op:
vrede, dat is ongestoord leven,
rechtvaardigheid, dat is op wetmatigheid naar lichaam, ziel en geest en
blijdschap, dat is op de sfeer van het koninkrijk van God (zie Romeinen 14:17).

Schromelijke willekeur

De volgende vraag kunnen we dus met nadruk stellen:
Geven wij als ouders aan onze kinderen de vloek door of de zegen?
Zitten onze kleinen eeuwig vast aan satan, of zijn zij toekomstige troonpretendenten van God in een vernieuwde schepping?

De erfzondeleer is gebaseerd op schromelijke willekeur.
Zij dringt iemand schuld op waarvoor hij of zij niet aansprakelijk kan worden gesteld.
Zij is een overtreding van de elementaire rechtsregel dat men iemand geen kwaad mag aanwrijven dat hij niet gedaan heeft.
Zij dwingt iemand zonden te belijden die hij niet bedreven heeft en waarvoor hij niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

Het druist dus tegen alle normen van recht en fatsoen in dat de mens deze vreselijke ‘erfenis door de zonde van Adam’ moet aanvaarden.
En dat hij zichzelf daarvoor ook nog eens moet (laten) aanklagen.
Want volgens de erfzondeleer valt hem dit al van voor zijn geboorte aan te rekenen en ligt hij dan al onder het oordeel van een ‘rechtvaardige’ God.
En dit dan ook nog eens voor zonden die nooit in hem hebben kunnen opkomen, waarover hij nooit heeft nagedacht en die hij nooit heeft gedaan of ooit zal doen.

Het is duidelijk dat de erfzondeleer geïnspireerd is door satan om de mensheid op één lijn te stellen met zichzelf en met zijn gevallen engelen.
Zíj hebben hun doel gemist en voor hén is geen redding en herstel mogelijk.

Om tot een goed inzicht in deze materie te komen, worden hieronder verschillende ‘belijdenisgeschriften’ met hun commentaren getoetst aan het woord van God en aan de levenspraktijk van de echte christen.
Hopelijk zal deze studie bij velen van ons de sluier over het denken wegnemen en krijgen wij een juiste visie op de vrijheid en de luister van de zonen van God (zie Hebreeën 2:10).
Die ‘luister’ bestaat uit de doorwerking van Gods liefde, wijsheid en kracht in ons leven.