Geest van God

11. Alternatieve geest

Alternatieve geest

De Heer Jezus is niet de enige die werkt.
Zijn aartsvijand, de duivel, zit ook niet stil, zoals we hebben gezien.
Vanaf het eerste moment heeft hij geprobeerd de Heer dwars te zitten.
Maar hij is niet vindingrijk, hij imiteert slechts en ook nog eens slecht.
Daarom wordt hij ook wel de ‘aap van God’ genoemd.
In alle religies die in de wereld zijn, zijn elementen van het herstelplan van God via Jezus Christus, in ‘imitatie’ terug te vinden.
Verlossers zijn er genoeg, heils(= herstel)plannen te veel om op te noemen.
Wegen om tot een ‘eeuwig opperwezen’ te komen, hebben maar al te vaak de aandacht van de moderne mens.

Ook in vroegere tijden was dit al niet anders.
Eén ding is in satans nadeel: al zijn ‘verlossers’ zijn of gaan dood.
Onze verlosser is de levende mens en Heer: Jezus Christus.
Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat satan komt met ‘bovennatuurlijke’ manifestaties, als imitaties van de werkingen en uitingen van Gods heilige geest.
Daarom kunnen we hem, in dit verband, de alternatieve geest noemen.
We leven in een tijd die door de Bijbel genoemd wordt: ‘het laatst van de dagen’ (het eschaton, zie onder andere Hebreeën 1:2).
Dit is de periode in het plan van God na de uitstorting van zijn geest, waarin de zonen van God openbaar zullen worden, die aan Jezus Christus gelijkvormig zullen zijn geworden.
Op deze wijze komt Jezus terug in hen die tot geloof (in Gods plan) gekomen zijn (zie 2 Tessalonicenzen 1:10).

In deze tijd zal het er voor de mensen om gaan:
a) ben ik vol van de geest van God,
of
b) ben ik een prooi van de alternatieve geest, van satan.

Ook in onze samenleving als geheel zal de strijd hierom gaan.
De Bijbel spreekt hierover heel duidelijke taal.
Door de alternatieve geest zal de mensheid vervallen tot extreme gedragspatronen, tot occulte praktijken.
De tekenen aan de wand zijn er al in overvloed!
In veel kunst en amusement spelen occulte zaken een rol.
Onderschat hierbij vooral niet de invloed van de massamedia, zoals kranten, tijdschriften, boeken, televisie, sociale media en internet in al zijn vormen!

Satan zal zichzelf gaan demonstreren door de kracht van tekenen en wonderen.
2 Tessalonicenzen 2:9:
De komst van de wetteloze mens is het werk van satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen …
Evenals Jezus Christus zich openbaart en weerkeert (in de zijnen), zo heeft ook de antichrist een openbaring en een komst.
De Heer doet tekenen en wonderen, zo ook de antichrist, het tegenbeeld van Christus.
‘Het werk van satan’ wil zeggen dat de duivel de inspiratie- en energiebron is van de wonderen en tekenen die de antichrist verricht.
Valse (pseudo-) tekenen en -wonderen; dit slaat zowel op de wonderen als op de tekenen en de kracht.

De betekenis is niet dat deze manifestaties van de antichrist bedrieglijk zijn, een soort van goocheltrucs, maar dat de oorsprong van deze wonderen de macht van de leugen is.
De duivel is de vader of de inspirator van de leugen (zie Johannes 8:44).
De realiteit van de wonderen van de antichrist blijkt uit Openbaring 13 (vergelijk hiermee Markus 13:22).

Wonderen van herstel

Jezus doet wonderen en tekenen om de mens te herstellen.
Satan is er alleen op uit om de mensen te intimideren, te verblinden en zichzelf te verheffen tot god.
Daarom wordt de oproep aan hen die werkelijk aan Gods kant willen staan steeds sterker: word vervuld met zijn heilige geest!
Wie, als kind van God, aan deze oproep geen gehoor wil geven, zal in de komende tijd spelen met zijn (geestelijke) levenskansen.
Hij speelt dan met vuur (…).

Zit daarom niet stil!
Ga op onderzoek uit, lees de Bijbel hier al biddend op na, ga op zoek op internet, ga goede lectuur hierover lezen.
Praat erover met je geestelijke broers en zussen!
Vul je tijd niet met onbelangrijke, aardse zaken.
Zo lang leven we hier niet op aarde.
Het gaat erom dat we uit dít leven een zo hoog mogelijk geestelijk rendement halen waar we de eeuwigheid mee in kunnen gaan!
Sommigen denken dat ze na hun sterven ineens een heel ander wezen zijn, dat ze dan ineens een heel andere geestelijke statuur hebben dan die ze in dít leven bereikt hebben.
Dat is onjuist!

Streef dan NU naar de gaven van Gods geest, streef ernaar openbaar te worden als zoon van God!
Dit is werkelijk het hoogste en mooiste wat je in dit korte aardse leven kunt nastreven en bovendien is het letterlijk van eeuwigheidswaarde!