Geest van God

11. Alternatieve geest

Bevrijding is mogelijk!

Kom niet in paniek als je vanuit deze gegevens tot schrikbarende ontdekkingen bij jezelf of bij een geliefde of vriend of kennis bent gekomen.
Want er is een weg, een manier, om hieraan te ontkomen.
Voor ieder die echt wil.
Door de kracht van zijn geest biedt God jou en mij de mogelijkheid vrij te komen van werkingen van de duisternis.
1 Johannes 3:8 NBG:
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
Handelingen 10:38:
Hij (Jezus) trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond Hem bij.

Jezus drijft door de kracht van Gods heilige geest, die in Hem woont, de demonen uit bezeten, zieke en gebonden mensen.
Jezus vertelt als voorbeeld over zo’n situatie, waar het (levens)huis van iemand onder de ‘bezetting’ ligt van de duisternis (Matteüs 12:22-39).
Iemand zal dat huis moeten binnengaan om eerst de sterke (demon) te binden en dan zal hij zijn inboedel roven.
De geest van God gaat op jouw verzoek bij jou naar binnen, dan wordt de demon gebonden, zodat deze niet meer kan functioneren.
Daarna neemt God door zijn geest de ‘inboedel’ weg, dit is de duistere sfeer, de zondeschuld en de verkeerde denkwijze die de demon in jou heeft ‘geïnstalleerd’.
Zo word je een vrij mens en is je huis schoon en op orde!
In het bovenstaande verhaal gaat het om een mens die vastgehouden wordt door geesten van stomheid en blindheid.
Jezus bindt deze machten en drijft ze uit; zo geneest Hij deze man.
Nergens lezen we dat Jezus zijn leerlingen opdracht geeft ‘te bidden tot God of Hij de mens zou willen bevrijden van demonen’.

De opdracht is duidelijk:
In mijn naam zullen de gelovigen demonen uitdrijven! (zie Marcus 16:17).
Direct daarna staat dat de gelovigen in onbekende, nieuwe of geestelijke talen zullen bidden!
Hier is dus wel degelijk een verband!
Wie werkelijk vrij wil worden van bezetting en gebondenheid door demonen, zal zich moeten laten bevrijden door iemand die in de naam van Jezus (dit is: in zijn opdracht, op zijn gezag) en (zo) door de kracht van Gods geest kan handelen.
Wat een rijkdom aan Goddelijke liefde om te kunnen ervaren dat Jezus Christus ook hierin nog steeds dezelfde is.
Dat er kracht van Gods geest is om te overwinnen en zo de werken van de satan te verbreken, te verwijderen wat hij aan slechte dingen heeft bewerkt.
Zo kunnen we de opdrachten van Jezus uitvoeren.
Zoals de Vader Jezus zond, zó zendt Jezus zijn leerlingen en (impliciet) ook óns.
Daarom moesten zij wachten op de gave van Gods heilige geest, de dynamische kracht van God!
Voor óns is deze gave, dit geschenk, op dit moment volop beschikbaar!