Geest van God

11. Alternatieve geest

Satan en zijn ‘geestesuitingen’ (pneumatika)

Merkwaardig is het dat zelfs hier de imitatie van satan weerspiegeld wordt.
In Efeziërs 6:12 lezen we:
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten (letterlijk: geestelijke machten van de boosheid) in de hemelsferen.

Hier wordt voor ‘kwade geesten’ hetzelfde woord gebruikt als voor de geestesuitingen in 1 Korintiërs 12 en 14, namelijk: pneumatika!
Satan zal zich openbaren op een bovennatuurlijke manier – uitdagend, forcerend, misleidend, intimiderend, opdringerig, zoals hij is!
Hij zal de aandacht (willen) trekken.
Het wordt dáárom zo aannemelijk gemaakt voor de mensen, omdat iedereen zich ermee kan inlaten.
Er worden geen voorwaarden vooraf gesteld.
Je hoeft satan niet eens te belijden.
Je hoeft je levenspatroon niet grondig te wijzigen.
Je mag blijven leven zoals jezelf wilt …!
Natuurlijk … het gaat satan niet om het welzijn van de mens, maar wel om zijn uiteindelijke destructie, de eeuwige chaos, de eeuwige dood, de eeuwige verbinding met de demonen!

Let wel: God heeft een diep respect voor de mens.
God heeft de mens lief.
Hij manipuleert nooit.
Hij bedriegt niet.
Hij lijmt niet.
Hij speelt een eerlijk en open spel.
Hij geeft de ‘voorwaarden’ vóóraf!

Satan bedriegt.
Achteraf zal blijken dat je er ingetuind bent.
Het genot van het eerste moment zal achteraf blijken een wrange, bittere vrucht te hebben.
Je oorspronkelijk aanwezige blijdschap zal veranderen in doodsangst.
De bovennatuurlijke werkingen zullen blijken lelijke valstrikken te zijn geweest.
Daarvan kun je op eigen kracht niet meer loskomen.
Neen, vooraf geen voorwaarden, maar achteraf wel de ellendige gevolgen!
Velen zijn zo misleid, ook in de occulte geneespraktijken.
Er komt wel een zekere genezing, maar deze genezing wordt ook wel gezien als het uitdrijven van de ene demon door de andere.

Zoals een boer zijn vee ‘verschaart’ (= van weide doet veranderen) en de koeien in de wei door paarden vervangt.
Zo werken ook de magnetiseur, de astroloog, de yoga-mediteerder en de hypnotiseur.
Er worden vijandelijke machten verdreven, maar er marcheren andere troepen de slachtoffers binnen, onder andere ‘generaals’.

Of zoals in een nog erger geval, waarin een demon wordt uitgedreven, maar niet definitief in het dodenrijk is gebonden, hij terugkomt met ‘zeven andere demonen, slechter dan hijzelf’.
Matteüs 12:43-45:
Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats.
Maar als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.
En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht.

Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf en zij allen nemen daar blijvend hun intrek.
En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen.
Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.

Dit zijn geen sprookjes, dit zijn de woorden van Jezus zelf!
Na de occulte genezing komen de angsten, de nachtmerries, de slapeloosheid, de zelfmoordgedachten, de depressies, de onrust en de onlustgevoelens.
Driften en wellust branden los in perversiteiten en extremiteiten in sex en drugs.
Hou je dus ver van deze dingen en mocht je er onverhoopt al ingetuind zijn, laat je van deze banden van satan bevrijden door de kracht van de heilige geest van God!