Geest van God

2. De heilige geest

De gave, een geschenk van God

Er worden door de Bijbelschrijvers diverse woorden gebruikt voor een geschenk: gift, cadeau, gave.
Als zij het hebben over het geschenk van God – de heilige geest – reserveren zij daarvoor echter een bepaald woord, in het (oud)Grieks: doorea.
Wij gebruiken daarvoor hier het woord ‘gave’.
Deze gave is verbonden aan de belofte van de Vader, de doop in zijn geest.
Dit zelfstandige naamwoord – gave, doorea – wordt in het Grieks dan ook niet gebruikt voor een ander geschenk dan een gift, afkomstig van God.

Het woordenboek geeft als betekenis:
a) een gave om te bezitten met vrije beschikking;
b) in juridisch spraakgebruik: een bruidsgeschenk of een schenking door een testamentaire toewijzing.

De Bijbel noemt later de heilige geest het onderpand van onze erfenis!
God maakt inderdaad bekend hoe volledig zijn hand naar ons uitgestoken is.
We kunnen in zijn testament worden opgenomen en na verloop van de tijd beschikken over steeds meer van en uiteindelijk over al zijn geestelijke rijkdommen!

De Heer Jezus begint al vroeg vanuit zijn Goddelijke opdracht te wijzen op deze gave.
Hij ontmoet de vrouw uit Samaria (zie Johannes 4).
In haar leven is eenzaamheid en hunkering naar liefde.
Haar levensloop geeft aan hoe groot haar nood is en het verdriet dat ze heeft te verwerken.
Op veel manieren heeft ze geprobeerd haar verlangens te bevredigen.
De dorst naar liefde en geluk zit immers ingebakken in ieder mens.

Jezus geeft haar een bevrijdend antwoord.
Hij zegt:
Als je wist van de gave van God … Hij zou je levend water hebben gegeven.

Als ook in onze dagen de mensen zouden wéten van deze gave van God – ze zouden een leven kunnen krijgen van blijdschap en overwinning!
Want het ontvangen van deze gave maakt dat er een voortdurende bron van levend water (= de werking van de heilige geest) in je binnenste aanwezig is.
Dit zal zijn effect hebben op jouw eeuwige leven, maar ook al op jouw leven van vandaag!
Veel godsdienstig fatalisme zou doorbroken worden als gelovigen deze gave zouden krijgen.
In de voortdurende geestelijke strijd die we hebben te voeren, komt God met zijn ondersteuning, zijn antwoord op veel vragen.
Zo leren wij het voorbeeld van Jezus Christus concreet na te navolgen.

Paulus vergelijkt de werking van de demonen die tot zonde pressen en verleiden, tot de dood erop volgt, met de werking van de levenskracht van Jezus.
Hij komt dan met de ontzagwekkende conclusie in Romeinen 5:15:
… veel meer is de genade van God en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus voor zeer veel mensen overvloedig geworden.
En alsof dat nog niet voldoende duidelijk is, herhaalt hij in vers 17:
… veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Geen verschil tussen Jood en Romein

Het overwinningsleven door de dynamische kracht van Jezus Christus is besloten in de gave van God die herstel brengt: zijn heilige geest.
Als in Handelingen 8 de gelovigen in Samaria de heilige geest ontvangen hebben, wil Simon de tovenaar (de occultist, de paragnost) deze gave wel kopen.
Handelingen 8:18:
En toen Simon zag, dat door de handoplegging door de apostelen de geest werd gegeven, bood hij hun geld aan …
Maar deze gave is niet te koop!
God geeft haar gratis aan die mensen die naar zijn stem luisteren, die gehoor geven aan bijvoorbeeld de oproep van Petrus.

In het huis van Cornelius (zie Handelingen 10 en 11) ontvangen de gelovigen precies hetzelfde als de leerlingen van Jezus op de Pinksterdag.
Zij (de Joodse gelovigen) stonden verbaasd dat de gave van de heilige geest ook over de ‘heidenen’ was uitgestort (zie Handelingen 10:45).
Hoe wisten ze dat?
In vers 46 staat:
… want zij hoorden hen spreken in tongen (geestelijke talen) en God grootmaken.
In zijn verdediging voor de gemeente in Jeruzalem herhaalt Petrus met nadruk dat God hun op volkomen dezelfde manier als aan hen, de gave gegeven heeft, op hun geloof.
De gave, die God heeft toegezegd, ontvangen zij als ze worden gedoopt in zijn heilige geest.
Aan de gemeente in Efeze (4:13) wil Paulus bekendmaken hoe zij kunnen uitgroeien tot de volmaakte mens, tot de gelijkvormigheid aan Jezus Christus.
In Efeziërs 4:7 herinnert Paulus de Efeziërs eraan dat aan ieder van hen afzonderlijk de genade gegeven is, naar de maat waarin Christus aan hen de gave (doorea) heeft toebedeeld.
Heb jij deze gave van de heilige geest al gekregen uit de hand van de Vader, tot lof van zijn heerlijkheid?