Geest van God

7. De liefde van God

Welke weg voert omhoog?

Paulus heeft duidelijk gemaakt hoe de uitingen van de geest van God in relatie staan tot de liefde én hoe de liefde op haar beurt inhoud en waarde geeft aan de uitingen.
Die wisselwerking moeten we vasthouden.
Hij zegt daarom: Jaag de liefde na én streef naar de gaven van de geest … (zie 1 Korintiërs 14:1).
Dit is de ‘nog voortreffelijker’ weg!
Dit is de weg die nog verder omhoog voert!
Hij brengt ons dichter bij God én daardoor bij het deelhebben aan zijn plan om de volmaakte mens te creëren.

De weg die nog verder omhoog voert bestaat dus uit:
de uitingen, de gaven, beoefend in de liefde;
de liefde als drijfveer voor de uitingen, de gaven.

6. Let wel: de liefde van God is door zijn heilige geest in onze harten uitgestort (zie Handelingen 2:33 en Romeinen 5:5).

7. Er is een duidelijk onderscheid tussen de liefde van God (agapè), het menselijk liefhebben (fileoo) en de broederliefde (filadelfia).

8. Tenslotte een paar voetnoten bij 1 Korintiërs 13:
Niet de geestelijke talen worden gediskwalificeerd, maar de persoon die spreekt, als hij dit zonder liefde doet!
Dan hebben talen van mensen en ook die van engelen geen effect voor hem!
Hij is: hol en leeg – schallend (koper) – rinkelend (cimbaal).

Al zou ik de bovenste beste uitblinker zijn in het profeteren, in kennis, in geloof, in kracht, zodat ik zelfs bergen (= beeld van de demonen) zou kunnen verzetten (= uitdrijven), zonder liefde stelt ook dat ‘niets’ voor!
Maar net zo: al zou ik mij in allerlei filantropie uitsloven of mij zelfs totaal opofferen, zonder de liefde van God, het zou mij ‘niets’ baten!
Duidelijke taal, nietwaar?
Niet de liefde van God in plaats van – maar de liefde van God als basis van!

9. Wil je echt volgens Gods plan leven en een serieuze, trouwe leerling van Jezus zijn?
Jaag dan de liefde na én streef naar de uitingen, gaven van Gods geest.
Doe het één … geweldig … maar dan ook het ánder!
Dat voert, samen, verder omhoog!
De weg van de uitingen en de vrucht van de heilige geest, in de liefde van God, voert ‘omhoog’, namelijk tot de hele volheid van God.
Efeziërs 3:18 en 19:
Dan zullen jullie met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat jullie zullen volstromen met Gods volkomenheid.
… volkomenheid …
of, zoals in de NBG-vertaling staat: … opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God.