Geest van God

8. De vrucht van de geest

Het beeld van Jezus gelijkvormig

In Hoofdstuk 1, dat gaat over het doel van God, zagen we al dat Hij wil dat wij tot zonen van Hem zullen uitgroeien of openbaar worden, mede om de schepping te herstellen.
Deze kijkt daar met reikhalzend verlangen naar uit (zie Romeinen 8:19).
Wij zullen toegroeien naar het beeld van de volkomen mens, Jezus Christus.
Efeziërs 4:13:
totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Toegroeien naar het beeld van Christus.
‘Beeld’ in de grondtekst betekent:

  1. (gelijkende) afbeelding, beeld en
  2. (even)beeld, afspiegeling.

In overdrachtelijke zin treffen we het woord aan voor iets dat naar een vóór-beeld gemaakt is en dat daarmee overeenkomt.
Zo is de mens het evenbeeld van God (zie 1 Korintiërs 11:7), een verwijzing naar de schepping (zie Genesis 1:26-27).
In het bijzonder is Christus het volmaakte beeld van God die zelf onzichtbaar genoemd wordt (zie Kolossenzen 1:15 en 2 Korintiërs 4:4).
Dat wil zeggen: Hij is de manifestatie, het zichtbare evenbeeld, de afspiegeling van het wezen van de Vader.

Naar dat beeld zal de mens veranderd worden (zie 2 Korintiërs 3:18 en vergelijk hiermee Romeinen 8:29).
Zoals hij eerst het beeld van de aardse – Adam – gedragen heeft, zal hij ook het beeld van de hemelse – Christus – dragen.
1 Korintiërs 15:49:
Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.
Doordat wij de optimale ruimte geven aan de liefde, de uitingen en de gaven van Gods heilige geest in ons leven en (zo ook) in onze gemeente, gaat de Heer dit bewerken, want Hij geeft de groei!

Dit is HET belangrijkste doel van ons leven!

En dit is wat satan dan ook koste wat kost wil voorkómen.
Hij wil niet dat de mens op de troon van God komt, die hij voor zichzelf heeft geclaimd (zie Jesaja 14:13 en 14).
Daarom wil hij de mens aardsgericht houden, van God áf en wil hij dat de mens niet ontdekt welke geestelijke kracht en mogelijkheden hij van God kan krijgen!
God wijst ons via Jezus de weg naar de troon die Hij voor óns gereserveerd heeft!
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij (Jezus) te zitten op mijn troon, zoals ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon (Openbaring 3:21).

Om dat doel door ons te laten bereiken geeft God ons:
a) zijn woord (zichtbaar geworden in de mens naar Gods beeld: Jezus Christus);
b) zijn geest (door de doop in zijn heilige geest);
c) zijn wezen in ons (in de vrucht van de geest).

De negenvoudige vrucht omvat het hele beeld van een evenwichtig en harmonieus leven in overeenstemming met de Goddelijke natuur.
2 Petrus 1:4 zegt:
Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat jullie zouden ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte en opdat jullie deel zouden krijgen aan de Goddelijke natuur.

Opmerking:
Dit staat wel heel erg ver af van de (demonische) lering dat de mens van nature een zondaar is en dat blijft tot zijn dood aan toe …!