Geest van God

1. Het plan van God

De weg van Jezus

Als je de ‘weg van Jezus’ gaat, dat wil zeggen als je zijn voorbeeld gaat volgen, zul je de dynamische kracht gaan ervaren die ook Hij van de Vader heeft gekregen.
Die kracht hebben we nodig, nu en in de eeuwigheid.
We willen zien welk plan, welk doel, ons in verband hiermee te wachten staat.

Als Paulus de gemeente in Efeziërs 4:1 bepaalt bij de ‘roeping waarmee zij geroepen zijn’ komt hij tot een bijzonder diepe uitspraak.
Deze gemeente is ingeleid in de ‘eerste beginselen’ (de principes), met name waar het betreft de doop in de heilige geest.
Zie hiervoor Handelingen 19:1-6 en wel vooral vers 6, waar staat:
… en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige geest op hen neer, zodat ze geestelijke talen gingen spreken en profeteerden.
‘Geestelijke talen’ zijn talen die door Gods geest worden geïnspireerd; de vertaling ‘klanktaal’ doet hieraan onvoldoende recht.
Ook worden deze talen wel ‘tongen’, nieuwe of vreemde talen genoemd.
Handelingen 2:4 zegt:
… en allen werden vervuld van de heilige geest en begonnen op luide toon vreemde talen te spreken, zoals hun door de geest werd ingegeven.
Zij hebben hun geloof gericht op de persoon, de gedachten en het werk van Jezus Christus, ze zijn gedoopt in water en daarna gedoopt in de heilige geest van God.

Dit is het begin van de uitwerking van Gods grote plan met ieder mens, met iedere gelovige.
Dit hoort bij de basis van ons geloof (zie ook verderop).
Door het goed functioneren van de gemeente waarin Gods geest volledig kan doorwerken en wel door de actieve inzet van haar leden, werkt God toe naar:
de eenheid van het geloof;
het volledig kennen van de Zoon van God;
het bereiken van het niveau van de volmaakte mens;
of: het bereiken van de volheid van Christus.

Zoals staat in Efeziërs 4:13:
NBG: … totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom (= volgroeid zijn) van de volheid van Christus, of:
NBV: … totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Een keus maken

Dat is nogal wat.
We staan hier meteen al voor een keus.
Aanvaard ik deze uitspraken van God als richtinggevend voor mijn leven en mijn geloof of reken ik liever met mijn ‘menselijke logica’?
En/of houd ik mij voor alle zekerheid (…) maar aan de ideeën en leerstellingen die mij door de ‘vaderen overgeleverd’ zijn?
Die ik van mijn ouders, kerk of gemeente heb geleerd?

Velen houden geen of nauwelijks rekening met Gods gedachten.
Helaas, jammer!
God wil ons juist overtuigen het met Hem te ‘wagen’, vanuit Hem te leven en gebruik te maken van zijn mogelijkheden.
Dan zijn en worden alle dingen mogelijk voor wie gelooft!
Alle dingen die nodig zijn om volop te kunnen participeren in het plan van God.

Natuurlijk is het voor het bereiken van Gods doel en de voltooiing van zijn plan met ons leven nodig dat wij de basis van ons geloof in God gelegd hebben.
In Hebreeën 6:1en 2 staat hierover:
We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is (of: op het volmaakte).
We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over:
het zich afkeren van daden die tot de dood leiden (zich bekeren)
over het geloof in God
de leer over het dopen
(in water en in Gods geest)
de handoplegging en over
de opstanding van de doden en
het laatste
(eeuwige) oordeel.

Daarna kunnen we, ieder persoonlijk en samen met elkaar door Gods geest deelhebben aan de groei van het Lichaam van Christus, zijn gemeente.
Hierin zal Jezus Christus zichtbaar worden en wel in de afzonderlijke leden ervan.
Ter ondersteuning van deze groei van de gemeente heeft God ‘medewerkers’ aangesteld: apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraars.