Geest van God

9. Hoe de geest te ontvangen?

Hoe de geest van God te ontvangen?

Het volgende is bedoeld om jou te helpen om de rijke beloften van de Heer je toe te eigenen.
Zó, dat ze praktijk worden in je leven.
Eigenlijk is het heel gemakkelijk iets van iemand te krijgen:
De ander staat voor je,
hij heeft een cadeau in zijn handen,
hij biedt het je aan,
je vertrouwt hem,
je strekt je hand uit om het cadeau aan te nemen,
je pakt het uit zijn hand,
je trekt je hand terug én
je hebt het cadeau!
Je bedankt de gever hartelijk, je gaat genieten van het cadeau en het gebruiken als jouw eigendom.

Het ‘moeilijke’ bij de beloften van de Heer zit misschien wel in het feit dat je de gever en het geschenk niet met je (aardse) zintuigen kunt waarnemen.
Daarom heeft de Bijbel het over ‘het verkrijgen door het geloof’.
Een voorbeeld zien we in Galaten 3:14:
Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen.

Geloof is het met je onzichtbare hand (je gedachten) het onzichtbare cadeau van de onzichtbare gever aannemen.
Geloof geeft je de zekerheid van het bestaan van wat je niet ziet.
Geloof is voor jou en mij het bewijs dat het onzichtbare bestaat.
Geloof stelt ons in staat de geestelijke dimensie binnen te gaan, het koninkrijk van God.
Hebreeën 11:1:
Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

We zullen dat voor ogen moeten houden, we zullen moeten leren de Heer voor honderd procent te vertrouwen, net als een kind zijn (goede en betrouwbare) vader dat doet.
Als Hij het je beloofd heeft en jou de belofte (het cadeau) aanreikt, dan is het nodig dat je je deze belofte heel concreet voorstelt.
De dáád van het geloof komt als je daarna de belofte, het geschenk, je bewust toe-eigent.
Als je voor jezelf de zekerheid hebt: dat is ook voor mij!
En waarom zou het niet voor jou zijn?
Als je met de zonde gebroken en de schuldvergeving aanvaard hebt, is er immers géén beletsel meer!

Meest kostbare ter wereld

De twijfel komt (meestal) nadat je de belofte hebt aangenomen, zonder er nog iets van te zien of te ervaren.
Nu komt het erop aan vast te houden in vertrouwen op en geloof in God.
Welke belofte?
Wat heeft God beloofd?
Wat betreft ons onderwerp is dat overduidelijk: zijn heilige geest.

Je hebt dus nu een goed beeld van wat de Heer bedoelt met: jullie zullen gedoopt worden in de heilige geest (zie Handelingen 1:5).
Het is goed je voor te bereiden op dit geweldige moment dat je deze meest kostbare van alle gaven ter wereld uit de hand van de Heer gaat aannemen!
Jezus is zelf de doper in de heilige geest (zie Matteüs 3:11).
Hij heeft je onmetelijk en onbeperkt lief!
Hij heeft zijn leven voor jou gegeven!
Hij wil niets liever dan dat je gaat ontvangen.

De prijs voor jouw schuld is aan satan betaald, waarna de uitstorting van Gods geest mogelijk is gemaakt door Jezus’ opstanding.
Als je bij de Heer komt om zijn belofte in ontvangst te nemen, hou je dan vast aan wat staat in Lucas 11:13b:
… hoeveel te meer zal jullie Vader (van)uit de hemel de heilige geest geven aan hen die Hem daarom bidden?
Gods geest komt (van)uit de hemel, het is een geestelijk gebeuren dat je alleen met je geloof kunt vastgrijpen.
God is een uitsluitend goede God, Hij is puur licht.
Hij geeft geen stenen in plaats van een brood, geen slang voor een vis, geen schorpioen voor een ei!
Hij geeft alleen goede gaven aan zijn kinderen.
Nogmaals: hoeveel te meer zal Hij zijn heilige geest geven aan hen, die Hem daarom vragen?
Je hoeft niet bang te zijn aan een verkeerde geest te worden overgeleverd.

Hieronder staan een paar korte adviezen voor jou om de weg te effenen voor het ontvangen van Gods heilige geest.

1. Doe elke bewuste zonde weg

Zorg ervoor, voor zover het van jou afhangt, dat zonden worden weggedaan.
Maak zaken eerst in orde met God, vraag aan Hem vergeving van je zonden, waarna je een ‘rein hart’, dit is een zuiver geweten krijgt.
Maak daarna, voor zover van toepassing én mogelijk, ook zaken in orde met mensen.

2. Wees vrij van demonen

Als je weet dat je gebonden bent door machten van de duisternis (bijvoorbeeld je bent verslaafd, je moet dingen doen die je niet wilt doen, je komt er maar niet van af), zorg dan eerst dat je daar vrij van wordt.
Vraag aan iemand die gedoopt is in Gods geest en die de geestelijke gaven praktiseert, of hij met je wil bidden en de demonen wil verdrijven in de autoriteit van Jezus Christus.

3. Luister naar de Heer in alles

God geeft zijn heilige geest aan hen die naar Hem luisteren, die op Hem afgestemd zijn.
Bij de doop in deze geest geven we onszelf helemaal over aan zijn leiding en laten we God zo koning in ons leven zijn.

4. Laat je dopen in water

Niet dat dit een absolute voorwaarde is voor de doop in de heilige geest, maar in de Bijbel zien we wel vaak de volgorde: doop in water en daarna doop in de geest.
De eerste die ons hierin een voorbeeld geeft is Jezus zelf, door zijn doop in de Jordaan door Johannes de Doper.
Wie zich in alles laat leiden door God, zal ook hierin (graag) op Hem afgestemd (willen) zijn.

5. Stel je vertrouwen helemaal op Jezus

Zie niet op mensen: de één zegt dit, de ander weer dat en weer iemand anders ziet het nog weer anders of weet van iemand die het weer heel anders heeft ervaren of gedaan.
Sluit je af voor al die geluiden!
Kijk alleen naar Jezus, hoe Hij het gedaan heeft, dan zit je op de ‘goede weg’ (Hij is immers dé Weg!).
Jezus is in staat alle beloften van God, ook die van de doop in de heilige geest, in en aan ons te vervullen!
Doe alle twijfel weg, satan zal je genoeg twijfels – willen – influisteren.
Het is gemakkelijk twijfel te overwinnen, als je alleen het woord van God in je opneemt en al die andere ‘woorden’ laat voor wat ze zijn!
Als Jezus in de woestijn door de duivel verzocht wordt, zegt Hij: Er staat geschreven …

6. Bepaal een concreet moment

Maak met de Heer een ‘afspraak’, wanneer je zijn geest wilt ontvangen.
Ja, dat mag, waarom niet?
Als het maar met alle respect gebeurt dat daarbij past.
Laat het niet vaag blijven, blijf niet bidden tot je een ons weegt …!
Na een tijd van voorbereiding bepaal jezelf een moment waarop je met en voor je laat bidden.
De Heer, van zijn kant, heeft al getoond, dat de belofte (voor jou) beschikbaar is.
Meestal gebeurt het bidden om de heilige geest onder handoplegging door andere gelovigen die vervuld zijn met Gods geest.
In de periode van de Handelingen was dit gebruikelijk, ook in de samenkomsten van de gemeente.
Als er een oproep is kun je naar voren gaan voor gebed, anders kun je er zelf ook om vragen.

Er zijn ook getuigenissen van mensen die zijn gedoopt in de heilige geest in hun ‘binnenkamer’.
Dat kan natuurlijk best, maar het belangrijkste is niet hoe je ontvangt, maar dat je ontvangt!

7. Ontspan je

Als er met je gebeden gaat worden, ontspan je dan.
Strek (in de geest, in je gedachten) je handen uit naar het hemelse heiligdom, om uit de hand van Jezus Christus de belofte in ontvangst te nemen!
Wat toch een onvoorstelbaar groots, liefdevol en prachtig gebeuren is dat!
Denk niet (meer) aan de mensen om je heen, zij steunen je met hun liefde en gebeden en zij zullen zich met jou verheugen over de goedheid van God, dat Hij ook in jou zijn geest zal doen komen.
Dus, ontspan je en geef je over aan de Heer (net als bij de waterdoop), de rest doet Hij!

8. Neem de belofte aan in geloof

Doe dit heel bewust, stel je dat in geloof voor ogen.
Denk erover hoe het in de Bijbel gebeurt, dan wordt het concreter voor je.
De Heer reikt jou de belofte aan, je hoeft haar niet te zoeken.
Jij opent alleen maar je hart: je gedachten en gevoelens.
De Heer geeft zijn geest door jou ‘erin onder te dompelen’, in de geestelijke wereld.
Je krijgt niet een ‘klein stukje’ van de geest, maar God stort zijn geest (als het levende water) in overvloed over je heen!
Ook al ervaar je misschien eerst niets, je kunt God alvast danken voor het ontvangen van zijn heilige geest.
Soms ook gaat de geestesdoop gepaard met (veel) emoties, bij ieder mens is het anders; jij bent uniek, bij jou zal het op ‘jouw’ manier gaan!

9. Geef je over aan inspiratie

Nadat je de geest van God ontvangen hebt, kun je je rustig overgeven aan zijn inspiratie.
De geest wil nu woorden gaan vormen op jouw lippen, zet daarom je spraakorgaan actief in werking.
Ga onbekende klanken uitspreken, rustig, maar duidelijk.
Naar je gevoel is het raar, maar nu ken je de werking van de uiting.
De geest van God gaat de ‘vreemde’ klanken tot zinnen harmoniëren.
Nogmaals: met gesloten lippen en ingehouden adem kan er geen woord uit je mond komen, zelfs niet bij inspiratie door de geest.
Je zult wél zelf ‘moeten’ gaan spreken!
We hebben hier niet te maken met een spreekwonder (het is je eigen mond die gebruikt wordt), maar wel met een taal- of woordwonder.
Nu laat je rustig de stroom van klanken uit je mond gaan en de geest van God blijft (nu en ook later) bezig met jou te inspireren.

10. Een plaats in je gebedsleven

Nu je in geestelijke talen kunt bidden, zal dat een grote of misschien wel de grootste plaats gaan innemen in je gebedsleven.
In feite kun je de hele dag, soms meer soms minder bewust, door het bidden in geestelijke talen in gemeenschap met God leven.
Je spreekt soms zachtjes in jezelf, soms hardop, bijvoorbeeld als je ergens alleen bent of in de auto – vaak een erg mooie gelegenheid!

Het voert hier te ver om de ‘voordelen’ van deze gave helemaal uit te werken.
Misschien kun je ook eens kijken op de site Rhemaprint.
Daarop staat veel goede lectuur over het evangelie; trouwens ook de andere sites, die bij die van Openbaring zijn gevoegd, geven veel geestelijk inzicht: Geestelijk denken, Geestelijk Israël, Erfzonde en Doop.

11. Andere gaven

Ga je ook bewust uitstrekken naar de realisatie van (de) andere gaven of uitingen van Gods geest in je leven.
Door het bidden in geestelijke talen word je zelf opgebouwd en het positieve gevolg hiervan ondervinden ook je broers en zussen in de gemeente!
Door te streven naar de andere gaven worden je medegelovigen en ook anderen direct opgebouwd of ondervinden ze (via jou) ondersteuning en herstel.
Als ook jij vol ontferming bent voor jouw door satan onderdrukte naaste, dan is dit een prachtig middel om hem of haar effectief te helpen en verder op de weg te brengen die leidt naar het eeuwige volmaakte leven bij en met God!