Geest van God

12. Informatie

Baptisma ‘en’ - baptisma ‘eis’

Het begrip ‘baptisma’ hoeft eigenlijk geen nadere uitleg.
Door heel de Bijbel heen wordt het gebruikt voor ‘onderdompelen’.
Bij het dopen, bij de onderdompeling wordt hiermee uitdrukking gegeven aan het beeld van het één worden met het ‘element’ waarin gedoopt wordt.
Het is dus duidelijk een afbeelding, een uitbeelden van een gebeurtenis die past in het (herstel)plan van God.
Bij het zelfstandige naamwoord baptisma (dat in geschriften buiten het christendom niet wordt aangetroffen) vinden we twee woordjes die een nadere bepaling geven:
baptisma ‘en’;
baptisma ‘eis’.

 1. Baptisma ‘en’ wordt gebruikt bij de beschrijving van het element waarin gedoopt wordt.
  Hier wordt ook de derde naamval gebruikt.
  We vinden deze toevoeging bijvoorbeeld in de beschrijvingen van de doop van Johannes, bij de vier evangelisten.
  Gedoopt in (‘en’) water.

 2. Baptisma ‘eis’ wordt gebruikt om duidelijk te maken wat het beoogde en gerealiseerde doel is waartoe gedoopt wordt.
  In Matteüs en Lucas vinden we deze toevoeging.
  Gedoopt in (‘en’) water, tot (‘eis’) vergeving van zonden, tot bekering.
  Heel duidelijk wordt het in de context van Romeinen 6:3:
  Weten jullie niet dat wij die gedoopt zijn in (‘eis’) Christus Jezus, zijn gedoopt in (‘eis’) zijn dood?
  ‘Eis’ betekent: tot, tot éénwording met – hier dus: tot éénwording met de dood van Jezus.
  Het doel waarvoor wij gedoopt zijn, is door geloof één zijn met de dood van Jezus.
  Vergelijk Handelingen 19:3:
  En Hij zei tegen hen: Waarin zijn jullie dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes.
  Er zijn leerlingen van Jezus gedoopt ‘eis’ de doop van Johannes (de doop van bekering), maar ze moeten opnieuw gedoopt worden ‘eis’ de naam van Jezus (zie vers 5).

En daarna heel belangrijk, vers 6:
En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige geest op (over) hen en zij spraken (in) geestelijke talen (tongen) en profeteerden.
Dus ook hier zien we dat niemand ‘automatisch’ de geest van God ontvangt!
Uit wat hiervoor staat blijkt duidelijk van hoeveel waarde de doop van Jezus is.
Wij worden geacht één te zijn met zijn dood, door de doop!
De doop is een sterk wapen in onze geloofsstrijd tegen de leugens van satan.
Een duidelijk fundamentele zaak!
Zo worden we door de doop in Gods geest één met de kracht van Jezus.
De waterdoop maakt ons (als beeld) één met de dood van Jezus, waardoor wij de totale schuldvergeving hebben gekregen.
Dat is de basis van alle andere zegeningen in de geestelijke wereld (zie Efeziërs1:3) die God óók nog aan ons wil geven.

De doop in de heilige geest van God maakt ons één met de verheerlijking van Jezus Christus.
Dat wil zeggen dat Christus in en door ons zijn grootheid of wezen kan laten zien.

Merk op dat in de brief aan de Hebreeën deze beide dopen (twee keer zelfstandig naamwoord) in één adem worden genoemd als onderdeel van het fundament van het geloof (zie Hebreeën 6:2).