Geest van God

12. Informatie

De (kerk)historie als bewijsgrond?

Hoe vaak wordt er niet gezegd dat men wél in de uitingen van Gods geest wil geloven, als vanuit de historie van de kerk te bewijzen valt dat deze gaven er altijd geweest zijn.
En dit geldt vooral voor de uiting van het bidden in geestelijke talen.
Toch wel vreemd!
Alsof de geschiedenis bewijsgrond zou zijn voor de waarheid van God.
Helaas weten veel mensen niet beter.
Door de eeuwen heen is aan deze waarheid van God vaak ontzettend veel tekort gedaan door zogenaamde christenen.
Dat de ‘kerk’ behoorlijk het spoor bijster is geraakt, bewijzen wel de gruwelijke daden die door haar ‘namens God’ zijn verricht.
Miljoenen mensen zijn door haar vervolgd, gemarteld en afgeslacht!
Hieraan kun je duidelijk zien wie haar inspirator al die tijd is geweest (en nog vaak is), namelijk de dief, die alleen komt om te roven, te slachten en te vernietigen (zie Johannes 10:10).

In elk geval niet de heilige geest van God!
Ondanks die donkere tijden hebben de ware christenen altijd vastgehouden aan de doop in en de vervulling met de geest van God, mét zijn gaven en mét zijn vrucht.
Niet opvallend, maar ‘ondergronds’ is het vuur altijd blijven branden.

Ondanks visies en leringen van mensen die zeggen dat de gaven alleen voor de beginperiode van de gemeente zijn, of horen bij een bepaalde ‘bedéling’ (periode in de heilsgeschiedenis) is de geest van God altijd in oprechte gelovigen blijven werken en wonen.
Ook zijn er veel ‘mislukkingen’ te noemen, was er veel ‘geestdrijverij’, waren er veel excessen.
Was er veel humbug, door satan geïnspireerd en bewerkt, via ‘vrome’ mensen.
Niet de (niet al te fraaie) kerkhistorie zal ons dus moeten overtuigen.
Dat doet alleen het pure woord van God!
We zullen dan ook niet afknappen op slechte ervaringen die andere mensen meemaken, of wij zelf, of op misstanden in gemeenten en kerken.
Nee, alleen wat Gód zegt is bepalend voor ons geloof!
We zullen naar Hem toegroeien, die het hoofd is van de gemeente, als we ons aan de waarheid (vast)houden (zie Efeziërs 4:15).

Romeinen 10:17 zegt:
Het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus.
Of: Door te luisteren komt men tot geloof en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

De verkondiging van Christus is dat de mens Jezus is gedoopt in en vervuld met de heilige geest van God.
Hij is gezalfd met de heilige geest en met kracht (zie onder andere Handelingen 10:38).

Christus betekent ‘Gezalfde’.
Verder is de verkondiging van Christus: wij kunnen worden als Hij!
Als wij christen (‘kleine Christus’) zijn, zijn ook wij ‘gezalfd’ met Gods geest, tenminste als je zeker weet dat de geest van God in je woont (zie Romeinen 8:9).
En dat wéét je (pas) zeker als je in geestelijke talen kunt bidden!
Toch bijzonder mooi van God dat Hij ons dit onmiskenbaar duidelijke bewijs heeft gegeven!!
Wat een zekerheid voor onszelf, deze waarheid van God!