Geest van God

12. Informatie

Pneumatika

Dit is een veel gebruikt woord in het nieuwe testament, vooral in verband met de werkingen van Gods geest in de gemeente van Korinte.
Het betekent: het geestelijke, door de geest van God bezielde, bij de geest van God behorend, van de geest.
Zo wordt hiermee een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het geestelijke (pneumatikos), het natuurlijke (psychikos) en het stoffelijke, het vleselijke (sarkikos).
Het woord pneumatikos wordt onder andere gebruikt samen met:

de wet
Romeinen 7:14 - Wij weten immers dat de wet geestelijk (of: het werk van de geest) is;
goederen
Romeinen 15:27 … want als de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen.
1 Korintiërs 10:3 - En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel.
de mens
1 Korintiërs 2:15 - Maar de geestelijke mens (of: de mens die de geest wel bezit) beoordeelt alle dingen …
1 Korintiërs 3:1 - Maar, broers en zussen, ik kon tot jullie niet spreken als tot geestelijke mensen.
1 Korintiërs 15:44 - Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam.
de gemeente
1 Petrus 2:5 - … en laat jullie ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.
Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
uitingen van de geest
zie 1 Korintiërs 12 en 14
liederen
Efeziërs 5:19 - … en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest (van God) jullie ingeeft.
en in algemene zin:
1 Korintiërs 2:13 - Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.
1 Korintiërs 9:11 - Als wij geestelijke zaken onder jullie hebben gezaaid …

Ditzelfde woord wordt ook gebruikt in verband met de machten van de duisternis, de demonen (zie Efeziërs 6:12).
De nadruk ligt dus op het ‘uit de geest’ en niet op het ‘uit de mens’ zijn.
De pneumatika van de geest ontstaan dus niet uit menselijke bronnen, maar vanuit Gods heilige geest.