Geest van God

4. Inspiratie-uitingen

Geestelijke talen in de praktijk

Door de doop in Gods heilige geest kun je dus, onder zijn inspiratie, in geestelijke talen bidden.
Geef nu deze gebedsvorm een vaste plaats in je leven met de Heer.

a) in het gebedsleven

Neem ruim de tijd, om naast het bidden met je verstand, ook te bidden met je geest.
Richt je gedachten op de Heer Jezus, spreek geen geestelijke talen terwijl je gedachten alle kanten uitgaan, concentreer je.
Tijdens het bidden in geestelijke talen laat je je vervullen met stromen van levend water, zodat deze na verloop van tijd ‘als een fontein’ uit jezelf naar buiten stromen (zie hiervoor ook Johannes 4:14 en 7:38 en 39).
Het is de meest optimale gemeenschap met de Heer die je je kunt voorstellen!

b) bid bij elke gelegenheid in en door de geest van God

Waar je ook bent, hoe je je ook voelt, wat je ook meemaakt, je kunt altijd bidden (door zachtjes in jezelf te spreken) in geestelijke talen.
Je hoeft er als het ware niet bij na te denken, je verstand doet even niet mee, tenminste niet om woorden te vormen.
Velen kennen deze gebedsgemeenschap tijdens het wandelen, fietsen of in de huishouding.
Vooral in de auto kun je ongestoord en vrijuit in geestelijke talen bidden, met name als je alleen bent.

Gebruik de mogelijkheden die God je biedt, waar je maar kunt en wilt.
Denk daarbij ook aan het zingen in geestelijke talen, een rijke belevenis!

c) in ogenblikken van bewuste strijd

Het spreken van geestelijke talen is een bijzonder afdoend wapen in de geestelijke strijd die we vrijwel dagelijks te voeren hebben.
De strijd tegen ergernis, onreine blikken, daden en gedachten, moedeloosheid, angst voor alles en nog wat, eenzaamheid, depressieve gevoelens, minderwaardigheidsgevoelens, (angst voor) pesten op school of werk, andere problemen op je werk of op school, ruzie met je buren, spanningen in je huwelijk, zorgen, financiële problemen, gevoelens van haat, ziekte en alle andere vormen van kwaad en ellende waar satan graag kwistig mee strooit.

Ook als je ‘s nachts last hebt van angstdromen en nachtmerries, biedt het bidden door de geest van God een heerlijke bescherming: de angst verdwijnt als sneeuw voor de zon en je slaapt heerlijk verder!
Hanteer het spreken van geestelijke talen als onderdeel van de wapenrusting van God; je maakt dan gebruik van het zwaard van de geest, dat is het woord van God (zie Efeziërs 6:17).
En wie kan het woord van God beter hanteren en jou dit op tijd te binnen brengen dan de heilige geest van God (die immers in jou is)?
Zo kun je weerstand bieden aan de duivel en hij zal dan bij je vandaan vluchten!
De demonen sidderen voor Gods aanwezigheid in jou en mij (zie onder andere Jakobus 2:19 en 4:7)!
Ook bij pijn en ziekte zal deze gave niet zonder uitwerking zijn.
Want Gods geest zal ook ons sterfelijk (niet: ‘gestorven’) lichaam levend maken, dit is: laten functioneren naar de ingeschapen wetten van God door zijn geest die in ons woont (zie Romeinen 8:11).

d) geestelijke talen nooit tegenwerken!

Verhinder het bidden in geestelijke talen niet, maar streef ernaar deze te laten functioneren en ook te stimuleren.
Er zijn voorgangers van gemeenten die zeggen er niet voor of tegen te zijn.
Zelf hebben ze deze gave dan meestal niet.
Tegen hen zou je kunnen zeggen dat niet-verhinderen niet voldoende is, omdat het nalaten van het goede (i.c. het stimuleren van deze gave in de gemeente) in feite ongehoorzaamheid aan God en dus zonde is (naar Jakobus 4:17).
Niet voor niets is satan er zo fel tegen.
In z’n algemeenheid is het bidden in geestelijke talen vaak een breekpunt tussen gelovigen.
Tussen de ongeestelijke en de geestelijke christen.
Aan jou de keus waar je bij wilt horen!

Het spreken van geestelijke talen is (ook) tot verheerlijking van Jezus Christus.
De geest van God geeft namelijk de gedachten van Jezus aan ons door, zodat wij steeds meer één met Hem kunnen worden.
Jezus wil zoveel mogelijk van zichzelf aan ons kwijt, van zijn liefde, kracht, wijsheid en andere eigenschappen.
Hoe meer dat vorm krijgt, hoe meer Hij (zo) verheerlijkt wordt in ons en wij (zo) meer en meer gelijkvormig aan Hem gaan worden.
In Johannes 16:13-15 zegt Jezus het zo:
De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.
Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.
Door jullie bekend te maken wat hij van Mij heeft, zal hij Mij eren.
Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.

Daarom, des te meer, geliefde voorgangers en oudsten: stimuleer het bidden in geestelijke talen en werk dit zeker nooit tegen!
Laat Handelingen 7:51 niet op jullie van toepassing hoeven te zijn …!