Geest van God

4. Inspiratie-uitingen

Geestelijke talen voor eigen opbouw

Door het gebruik van de talen die Gods heilige geest ons geeft uit te spreken, geeft de Heer ons een geweldige mogelijkheid onszelf op te bouwen in ons geloof … om sterk te worden, om niet langer een speelbal te zijn van de gevoelens van onzekerheid die ons door satan worden opgedrongen.

a) wie in geestelijke talen bidt, bouwt zichzelf op.
Daarom wilde ik (wel), dat jullie allen (in) geestelijke talen spraken, zegt Paulus in 1 Korintiërs 14:5.
Paulus geeft deze aansporing aan gelovigen die wel in geestelijke talen kúnnen bidden, maar dit niet (regelmatig) meer doen.

b) … bouw jezelf op in de liefde van God, door te bidden in de heilige geest (zie Judas:20).
In de NBV staat:
Maar jullie geliefde broers en zussen, moeten jullie leven bouwen op het fundament van jullie zeer heilige geloof.
Laat je bij het bidden leiden door de heilige geest.

Er is een opbouwende kracht van God binnen ons bereik: zijn heilige, herstellende geest.
En door zijn geest is ook de liefde van God in ons hart uitgegoten (zie Romeinen 5:5).
Nu hebben wij de mogelijkheid in eeuwigheid in liefde met God verbonden te zijn en te blijven door zijn geest.
Daar komt geen enkele vorm van automatisme aan te pas, maar vooral door het regelmatig en serieus beoefenen van de geestelijke talen, zullen wij de nabijheid van God steeds dieper gaan ervaren.

Ook zullen we merken dat de duisternis hierdoor steeds meer uit ons leven gaat verdwijnen en wij meer en meer in het licht van God komen te staan.
We zijn door de doop in de geest van God steeds krachtiger opgewassen tegen het geweld van satan.
Dit geweld openbaart zich in deze tijd steeds sterker, zoals in het begin van deze studie al is toegelicht.

c) het bidden in geestelijke talen hoort bij de wapenrusting van God.
Als de oproep om de wapenrusting van God aan te doen, is gegeven, volgt de afsluiting ervan met:
En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest (zie Efeziërs 6:18).
Bedoeld wordt hier een gebed dat geïnspireerd wordt door de heilige geest en wat anders kan dit zijn dan het bidden in geestelijke talen?
Omdat onze strijd een geestelijke is, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de demonen in de geestelijke wereld, moeten we goed bewapend zijn en ook beschermd.
Doe de hele wapenrusting ván God aan om te kunnen standhouden … en bid daarbij in de geest!

Niet onbeschermd in de wereld

Opnieuw een duidelijke instructie over de kracht-waarde van het spreken van of bidden in geestelijke talen!
Geweldig!
Wat heeft God goed voor ons gezorgd.
Hij laat ons niet als wezen (onbeschermd) in deze wereld leven (zie Johannes 14:18).
Het ligt niet aan Hem als we een geestelijke nederlaag lijden.
Hij wil en bedoelt dat we in Christus (dus door zijn geest) overwinnaar zullen zijn.
De doop in de heilige geest is inderdaad ook een toerusting voor de strijd in dienst van God.
Handelingen 1:8 zegt:
… maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer de heilige geest over jullie komt …

d) het bidden in geestelijke talen helpt ons in noodsituaties.
Er zijn ongetwijfeld momenten in je leven dat je in een plotselinge noodsituatie geen zinnige gedachte meer kunt bedenken.
De angst, de nood, het verdriet, het onverwachte doen je misschien verlammen.
O, God, hoe moet dit?
Wat moet ik doen?
Hoe kan ik hier helpen?
Wie kan mij helpen?

Wat geweldig van God, want juist voor zulke omstandigheden heeft Hij al een uitweg voor jou bedacht.
Als wij niet meer weten hoe en wat we precies moeten bidden, wat we moeten doen, komt Hij ons te hulp.
De geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze (onuitsprekelijke) zuchten.
God, die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen.
Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren
(Romeinen 8: 26,27).
Ook hierbij zijn de geestelijke talen onmisbaar.
Wie van ons heeft niet de hulp van Gods geest nodig?

e) het is voor allen.
Duidelijk genoeg blijkt uit de Bijbel dat deze uiting van de geest bedoeld is voor álle gelovigen.
Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, (in) geestelijke talen zullen zij spreken (Marcus 16:17).
En daarbij komt nog de herhaalde oproep van Paulus:
Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest … (zie 1 Korintiërs 14:1) en vers 5:
Ik wil(de) (wel), dat jullie allen (in) geestelijke talen spraken.
God werkt alles in allen (zie 1 Korintiërs 12:6) en aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen (vers 7).
Het is dus voor állen bedoeld!
Dat moet ook wel zo.
Het zou niet eerlijk en/of logisch zijn dat zoveel mogelijkheden zouden worden gegeven aan een enkeling, een elite, en niet aan allen.
Allemaal hebben we opbouw nodig.
Allemaal staan we in de strijd tegen satan en zijn handlangers.
De belofte is voor elk die komt én neemt!