Geest van God

4. Inspiratie-uitingen

Geestelijke talen zijn tot welzijn van allen

Hoewel we zien dat deze uiting in de eerste plaats is gegeven voor de persoonlijke geloofsopbouw, heeft deze gave ook een geweldig effect op de gemeente als geheel.

a) vijf woorden met het verstand – of duizend woorden in een geestelijke taal?
Deze zelfde geestelijke talen die we in de ‘binnenkamer’ beoefenen en spreken tot opbouw van onszelf, zijn mede-bepalend voor de bouw en de groei van de gemeente.
Want de groei van de gemeente is afhankelijk van de bijdrage die iedereen individueel levert.
In Efeziërs 4:16 staat, dat Ieder deel naar vermogen bijdraagt aan de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt in de liefde.
Of zoals in de NBG-vertaling staat: … naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde.
Daarom dankt Paulus de Heer, dat hij meer dan allen (in) geestelijke talen spreekt (zie 1 Korintiërs 14:18).
Dat is niet een soort van opscheppen van Paulus, maar een aansporing om hem na te volgen!
En daarom roept hij elke gelovige op zich ook naar deze uiting van de geest uit te strekken.

1 Korintiërs 14:39:
… verhinder niet dat men (in) geestelijke talen spreekt!
Niet belemmeren is gelijk aan stimuleren.
Wie niet belemmert, schept de voorwaarden dat iets wél kan; een neutrale opstelling is hierbij niet mogelijk.
Paulus bouwt zichzelf op door te bidden in geestelijke talen voordat hij naar een samenkomst van de gemeente gaat.
Zo wordt hij (voortdurend) vervuld met de kracht van Gods geest en weerbaar tegen de demonen in de geestelijke wereld.
Maar in de gemeente wil Paulus liever vijf woorden met zijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een geestelijke taal (zie 1 Korintiërs 14:19).
Dat is logisch, geestelijke talen worden door anderen niet begrepen en voor het onderwijs zijn die dan ook van weinig of geen nut.
Paulus spreekt liever over de macht van Gods geest, waardoor hij wonderen en tekenen verricht.
Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen (volkeren) tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe, door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods geest.
Zo heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid (Romeinen 15:18 en 19).

Prachtig voorbeeld voor ons

Wat een prachtig voorbeeld voor ons, om Paulus ook hierin na te volgen, ‘zoals hij ook Christus navolgt’!
Paulus degradeert het bidden in geestelijke talen niet!
Integendeel – hij geeft dit de juiste plaats en zet dit in de juiste samenhang binnen het functioneren van de gemeente.
Tot welzijn en nut van de gemeente, mede en vooral mogelijk door opbouw van jezelf, vooraf!
In de samenkomst van de gemeente gaat het om de opbouw door het brengen van het evangelie in verstaanbare woorden.
Daar zullen duizenden woorden in een geestelijke taal de toehoorders niets wijzer maken.
Wat hen wél wijzer maakt zijn woorden, met het verstand gesproken, onder de volheid van en inspiratie door de heilige geest.
Ook al zijn het er, bij wijze van spreken, maar vijf!

b) steeds als jullie samenkomen.
In de samenkomsten van de gemeente heeft een ieder iets (zie 1 Korintiërs 14:26).
We komen geestelijk goed voorbereid en vervuld met Gods geest naar onze bijeenkomsten om samen te functioneren tot opbouw van onze gemeente.
We zijn bijeen tot eer en verheerlijking van de Heer, maar ook tot opbouw van elkaar.
Is dit laatste juist ook niet tot eer en verheerlijking van de Heer?
Steeds als jullie samenkomen, heeft een ieder iets: … onder andere: een geestelijke taal.
Maar wanneer er mensen zijn die geestelijke talen spreken, moet er wel orde zijn.
Ieder op zijn beurt en als richtlijn: maximaal drie – en er moet ook uitlegging van het gesprokene zijn, uiteraard.
Het gaat namelijk om de opbouw van de gemeente en niet om het weggeven van een ‘geestelijke-talenshow’!

Even tussendoor: wat zou het geweldig zijn als we in onze gemeenten een maximum aantal zouden moeten stellen aan hen, die geestelijke talen spreken …!

Als er geen uitlegger is, moet men zwijgen en zachtjes in zichzelf (tot God) spreken.
Zo zal ook door de uiting van het spreken van geestelijke talen de gemeente bepaald worden bij en gestimuleerd worden om te zien op Jezus Christus, die in haar midden is, om van Hem geestelijke zegeningen te ontvangen.
Niets, ook dit niet, gaat automatisch.
We kunnen er zo zelf aan bijdragen dat de Heer ons kan zegenen.

c) lofzingen met onze geest.
We kunnen niet alleen (in) geestelijke talen spreken, maar we kunnen ons hierin ook uiten door te zingen!
Zowel individueel als samen met onze broers en zussen in de gemeente.
Deze bijzondere mogelijkheid van het zingen met mijn geest zoals Paulus het aangeeft in 1 Korintiërs 14:15 bestaat naast het zingen met mijn verstand.

Hij zet in dit vers vier aspecten naast elkaar:

 1. ik kan bidden met mijn verstand;
 2. ik kan bidden met mijn geest;
 3. ik kan (lof)zingen met mijn verstand;
 4. ik kan (lof)zingen met mijn geest.

Gods geest inspireert

Als ik óf met mijn geest óf met mijn verstand bid of (lof)prijs, het zal altijd zijn onder de leiding en de inspiratie van de geest van God.
Ook in 1 Korintiërs 14:14 heeft Paulus het over de functies van (zijn eigen) geest en verstand.
Want als ik bid in een geestelijke taal, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.
Met mijn verstand doe ik (hier) niets nuttigs, zegt de NBV-vertaling in vers 15.
Dus, zegt Paulus, wat moet ik doen, of wat is dan de conclusie?
Ik zal bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik zal zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand.

Deze twee horen bij elkaar, ze hebben beide hun functie in onze relatie met de Heer.
In de brief aan de Efeziërs herhaalt hij het nog eens heel duidelijk:

 1. word vol van de geest of laat de geest je vervullen;
 2. én … zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest jullie ingeeft.
  Efeziërs 5:18,19
  Bedrink je niet (aan wijn en dergelijke), want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest jullie vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest jullie ingeeft.
  Zing en jubel met heel jullie hart voor de Heer.

Probeer dit onderdeel een plek te geven in je eigen gebedsleven en in het gezamenlijk zingen in de gemeentelijke samenkomsten.
Het is van vitaal belang voor de verdieping van je geestelijke leven om dit alles te ontwikkelen.
Want ook dit hoort bij het streven naar de gaven van de geest!
Je kunt dus tijdens de afwas, tijdens het autorijden, enzovoort, volop zingen in geestelijke talen die Gods geest jou inspireert!
Dat kan op een bekende melodie of op een wijs die zich spontaan tijdens het zingen ontwikkelt.
Daarmee eer je de Heer en voor jezelf is het is ook erg fijn om te doen!
Je wordt er geestelijk rijker van!

In sommigen samenkomsten kent men het samen zingen in geestelijke talen en dan wel vaak op een bekende melodie.
Samen zingen onder de directe inspiratie van de heilige geest, dus op een tot dan onbekende vrije melodie, is ook heel goed mogelijk.
Wel is het dan nodig met elkaar te leren af te stemmen op de heilige geest én op elkaar.
Ook zullen de begeleidende musici hetzelfde moeten leren en doen: afstemmen op de werking van Gods geest, samen met de gemeente.
De ervaring, vooral in wat grotere gemeenten is soms, dat dit niet altijd in één keer goed gaat.
Maar als de leden van de gemeente goed op elkaar zijn afgestemd, wordt en is het een heerlijke beleving.

De ‘geïnspireerde’ melodie zal blijken bijzonder harmonieus te zijn!
Het is op zich al een wonder dat zo’n groot aantal ‘leken’ (op muzikaal gebied dan) zo op elkaar afgestemd zuiver in tertsen, nonen en kwinten kan zingen!
Jazeker, een inspiratiewonder van de geest van God!

Laten we NOOIT vergeten dat het hierbij alleen gaat om de verdiepende werking van Gods geest in ons.
Psalm 50:23 is nog steeds helemaal waar:
Wie lof offert, eert Mij en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.
En daar gaat het God altijd en alleen om!
En ons ook: om het herstel- en opbouwwerk van God in ons leven!
Om onze groei naar de geestelijke volwassenheid, naar het bereiken van de gelijkvormigheid aan Jezus Christus.
Het bereiken van zijn geestelijke niveau.