Geest van God

4. Inspiratie-uitingen

Profetie is tot opbouw

De Heer wil zijn volk in de strijd om en in dit bestaan als een Vader en vriend begeleiden.
Daarvoor heeft Hij ook deze werking van zijn geest gegeven, zodat we regelmatig in ons geloof versterkt zullen worden.
In 1 Korintiërs 14 vinden we een aantal fijne omschrijvingen van de inhoud en het doel van deze uiting.
Ze heeft als doel: stichting of opbouw (zie vers 3).
God wil ons helpen ons geloof op te bouwen, ons geloof te versterken.
Hij wil ons laten weten dat Hij als een levende God met ons meegaat.
Hij weet in welke ‘bouwfase’ ons geestelijk huis verkeert en Hij weet dat we hierbij regelmatig een Goddelijke stimulans nodig hebben.

Hier verwijst bijvoorbeeld Efeziërs 3:17 naar: … zodat door jullie geloof Christus kan gaan wonen in jullie hart.
Hij heeft er dan ook voor gezorgd dat Hij duidelijk sprekend en aanwijzingen gevend in ons midden kan zijn.
Wat een rijke ervaring: de steun en de bemoedigende glimlach van Hem te krijgen in je dagelijkse leven.
God is goed!

Ze heeft als doel: vermaning (zie vers 3).
Het woord ‘vermaning’ kan ook betekenen: aansporing.
God blijft ons aansporen om de juiste weg te gaan, om niet met vuur (van het rijk van de duisternis) te spelen, om niet te verslappen in ons geloof.
Galaten 6:9:
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

Gods geest als plaatsvervanger van Christus

De Heer kent onze daden en Hij ziet ons leven.
Hij laat ons niet zomaar verstrikt raken.
Je moet maar eens opletten als je wilt, hoe de Heer ons door profetische aansporing een halt toeroept of ons waarschuwt.
Let daar dus heel goed op!
We kunnen veel misstappen voorkómen als we luisteren naar zijn adviezen en aansporingen om het goede te doen!
Zo kunnen we ook elkaar aansporen en bemoedigen en dat des te meer naarmate we de dag van de Heer zien naderen (zie Hebreeën 10:25).
De dag van de Heer hier te zien in de betekenis van het openbaar worden van de zonen van God, van het bereiken van de gelijkvormigheid aan Jezus Christus, door en in ons!

Als we goed luisteren naar zijn adviezen en raadgevingen kan ook veel (overbodige) strijd worden voorkómen.
Veel omwegen en moeiten zouden we kunnen laten liggen.

Ze heeft als doel: vertroosting (zie vers 3).
Ook vertroost de Heer ons, want zo is ook een van de namen van Gods geest: de andere Trooster.
Hij heeft ons niet alleen, als wezen, achtergelaten, als wezen zonder bescherming en opvoeding door liefdevolle ouders.
Door zijn heilige geest maakt Hij ons, door zijn liefde die door Hem is uitgestort (dus niet zo’n klein beetje!) in ons hart sterk en opgewassen tegen het verdriet en het gevoel van verlatenheid in ons leven.

Een andere vertaling voor trooster is plaatsvervanger; de heilige geest is de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde.
Zo is Jezus met ons tot aan de uiteindelijke realisatie van het plan van God, de volmaakte mens.

Ze heeft als doel: lering en opwekking (zie vers 31).
Gods geest leert ons waakzaam te zijn, actief en liefdevol.
Er zijn zoveel dingen die de Vader ons door zijn geest wil leren om te kunnen toepassen in allerlei situaties.
Ook en vooral in de gemeente, in onze omgang met onze geestelijke broers en zussen.
Tegelijk stimuleert Gods geest ons tot activiteit in ons geloof, dat we er iets (of liever: veel) mee gaan doen.
Bijvoorbeeld: het blijde nieuws aan anderen vertellen, zieken genezen, gebonden mensen bevrijden, actief zijn in en betrokken bij onze gemeente.

De grondtekst kan ook vertaald worden als: ‘erbij geroepen worden’.
De Heer wil liever niet dat je een toeschouwer bent langs de zijlijn, maar dat je ‘erbij’ ingeschakeld wordt, in zijn plan, in zijn bezieling, in zijn liefde en bewogenheid, in de opbouw van zijn lichaam, de gemeente.
Efeziërs 3:18 en 19 zegt:
Dan zullen jullie met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat jullie zullen volstromen met Gods volkomenheid.
Of zoals de NBG dit laatste ook zo mooi weergeeft:
…opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God.