Geest van God

6. Kracht-uitingen

Kracht-uitingen

Hieronder zijn ook weer drie uitingen gerangschikt:
a) geloof (wonderwerkend);
b) gaven van genezingen;
c) werkingen van krachten.

Het bijzondere van deze uitingen van Gods heilige geest is dat ze een manifestatie zijn van Gods kracht.
Uiteraard ben je geen vuistvechter (bokser) die zo maar wat in de lucht slaat (zie 1 Korintiërs 9:26).
God zal jou ook hierbij inspireren en jou het nodige wat je moet weten, openbaren om deze kracht-uitingen juist en effectief te kunnen toepassen!

Deze uitingen zijn ons gegeven om ons te laten delen in Gods kracht.
Deze kracht wordt ons direct en op het ogenblik zelf gegeven door zijn geest.
Ook voor deze uitingen vinden we geen instructies in de Bijbel.

Eén van de grootste tegenwerkende krachten in ons leven is ongetwijfeld (…) die van twijfel en ongeloof.
Door de ondermijnende werking van twijfel hebben we ontzettend veel verloren van de overvloed aan geestelijk leven die geopenbaard is in Jezus én aan ons door de geest van God.
We hebben allerlei vermeende waarheden (bijvoorbeeld wat ons overgeleverd is door de ‘vaderen’) vanuit ons door satan misleide denken laten prevaleren of laten uitgaan boven de waarheid van God.
Onze gedachten zijn gevoed met allerlei onjuiste kennis … en zijn daarbij ondervoed geraakt wat betreft de juiste feiten van en over God.
Onze gedachten zijn misleid door foutieve ideeën over wie God is en over wat zijn plan met ons, mensen is.

Er is veel humbug op ons afgekomen door allerlei religieuze dwalingen en filosofieën.
Hiervan zijn voorbeelden in overvloed te noemen.
Zoals al eerder gezegd, deze ontwikkelingen staan beschreven in het boek Openbaring.

De grootste leugen van satan is dat God ‘gedeeld’ is, dat uit Hem goed én kwaad kunnen komen.
Verder meent vrijwel de hele ‘christenheid’, net als alle andere (af-)godsdiensten dat mensen God ergens mee moeten behagen, om Hem op die manier ten opzichte van hen gunstig te stemmen.
En de ‘vrome geesten’ die hen daartoe inspireren (…) zeggen nooit: het is genoeg!
Spreuken 30:15:
Er zijn twee soorten bloedzuigers: de eerste zegt ‘Geef!’, de andere ‘Geef!’
Drie dingen worden nooit verzadigd, vier dingen zeggen nooit ‘Het is genoeg’: het dodenrijk, een onvruchtbare schoot, een uitgedroogd stuk land en het vuur, dat ook nooit zegt ‘Het is genoeg.’

Dit is in flagrante tegenstelling met het karakter van ónze God die zelfs zijn eigen Zoon voor ons gegeven heeft … en daarna ook nog eens zijn geest in ons heeft uitgestort … en ons tot zonen van Hem wil laten uitgroeien …!
Hij geeft altijd en vraagt alleen maar van ons om zijn aanbod te accepteren en verder alleen nog dat wij onze naaste liefhebben als onszelf en God boven alles!
Niet meer, niet minder!

God geeft ook kracht, door zijn heilige geest die in ons woont.
De geest die heilig is, die herstel geeft.
Die de kracht is om herstel te bewerken in onze zieke en gebonden medemens.
En in onszelf.
En als wij onze naaste liefhebben als onszelf, hebben we ook een intens verlangen om hem te genezen en te bevrijden!
Jezus zegt: In mijn naam zullen de gelovigen …
Namens mij, in mijn autoriteit of opdracht zullen zij zieken genezen, krachten doen, bidden tot de Vader, mensen dopen in water en in de heilige geest, samenkomen als gemeente, demonen uitdrijven, in geestelijke talen bidden en uiteindelijk openbaar worden als zonen van God!
Dit staat allemaal in onze Bijbel, echt!
Streef daarom ook naar deze uiting van Gods geest!