Geest van God

Nawoord

Het diepe verlangen van God is dat je door het lezen van deze studie dichter bij Hem zult komen.
God geeft zo veel!
Het onderwerp over zijn heilige geest zou nog veel uitgebreider kunnen worden behandeld, met meer verwijsgegevens.
Wel is uitgebreid plaats gegeven aan de behandeling van het onderwerp ‘spreken van of bidden in geestelijke talen’.
Dit is niet omdat dit de belangrijkste gave zou zijn (wie bepaalt dit?), maar wel omdat het de basis vormt voor alle andere uitingen van Gods geest en een optimale en continue gemeenschap met God mogelijk maakt.

Beste lezer, de ontwikkelingen in deze tijd gaan erg snel.
De kennis neemt gigantisch snel toe, zowel in natuurlijk als in geestelijk opzicht.
De wetteloosheid ontwikkelt zich ook in een razend tempo, wat een teken is van het groeiende werk van satan in mensen.
Maar ook is het zo, dat ‘wie rein is, steeds reiner wordt’.
Openbaring 22:11 zegt:
Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten en wie onrein is zal nog onreiner worden.
Wie goed doet zal nog meer goed doen en wie heilig is zal nog heiliger worden.

De schepping wacht in grote spanning (met reikhalzend verlangen) op het openbaar worden van de zonen van God.
Ondanks het feit dat de invloed van satan toeneemt, neemt de kracht van Gods geest in zijn gemeente des te meer toe!
Daardoor kunnen wij overwinnen op de machten van de duisternis!
Door deze enorme liefde, kracht en wijsheid van God.
Laten we ons NU richten op het plan van God met de mens.
Laten we NU steeds meer gaan ontdekken wat voor bijzondere mogelijkheden hierin NU voor ons liggen!

Je aardse leven vliegt voorbij, het is ‘over en uit’ voordat je het misschien beseft!

Verzamel je daarom geen schatten op aarde, maar in de hemel.
De eerste kun je niet meenemen, de laatste zijn blijvend!
De grootste geestelijke rijkdom is: de vervulling met de geest van God (gaven en vrucht) en het daardoor en daarna gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus Christus.

We hoeven niet tevreden te zijn met ‘alleen’ schuldvergeving, alleen redding en te zijner tijd mogelijk (…) een (bescheiden) plaatsje in de hemel …!
Dit is een gedachte die tegen het wezen en de grootheid van God ingaat!
Hij wil zichzelf, nú al, helemaal aan ons geven!
Heel concreet, dus: door de doop in en de vervulling met zijn heilige geest!
En wat ná dit ‘onderpand’ volgt is onbeschrijflijk mooi en groots!
We kunnen dat nu nog niet beseffen!
Maar het zal wél zijn: God alles in allen …!

En zó is Jezus Christus, door de inwonende geest van God met ons, alle dagen van ons leven!
Tot aan de voltooiing van dit tijdperk, ‘deze wereld’ (zie Matteüs 28:20).

Efeziërs 3:18 en 19 NBG, resp. NBV:
Geworteld en gegrond in de liefde, zullen jullie dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te begrijpen, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God.

Dan zullen jullie met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat jullie zullen volstromen met Gods volkomenheid.