Geestelijk denken

5. De vergelijking van de schat in de akker

De transactie tussen God en satan

Onze Heer kan het koninkrijk van God dat in de mensheid verborgen ligt, er niet rechtmatig uithalen als de wereld niet zijn eigendom is.
Hij moet dan ook eerst de akker kopen van de heerser over deze wereld die er heerschappij over voert.
Satan heeft de wereld in zijn bezit gekregen doordat Adam haar aan hem overleverde door hem te gehoorzamen (zie Romeinen 8:20 en 2 Petrus 2:19).
Een belangrijk kenmerk van het koninkrijk van God is rechtvaardigheid; dit is een van de geestelijke wetmatigheden die daar gelden.
Om de wereld (de mensheid) weer in Jezus’ eigendom te krijgen, moet er dus eerst een wettige transactie plaatsvinden.
Er moet worden gekocht en betaald, met wederzijdse goedkeuring.

Jezus bezit geen aardse rijkdom, maar in de geestelijke wereld is Hij rijk.
Zijn geestelijke rijkdom bestaat uit zijn hemelse statuur: Hij is de enige mens die beantwoordt aan het doel van God.
Hij is vol van de Goddelijke luister, zonder vlek of rimpel, heilig en zuiver (vergelijk Efeziërs 5:27).
Hij is het Lam van God, zonder smet of gebrek, dat de zonde van de wereld wegneemt (zie Johannes 1:29 en 1 Petrus 1:19).

Jezus neemt ons loon in ontvangst

Hij biedt dit kostbare leven aan satan aan als koopprijs voor de (zondeschuld van de) mensheid.
In Romeinen 6:23 staat dat het loon van de zonde de dood is.
Wie zondigt, werkt voor satan en deze betaalt de zondaar hiervoor uit ‘in natura’: schuldgevoel, ziekte en alle andere vormen van ellende en tenslotte de (geestelijke) dood.
Dood zijn is het voor altijd gescheiden zijn van God, de Bron van het leven.
Romeinen 8:10:
Als Christus echter in jullie leeft, zijn jullie door de zonde weliswaar sterfelijk (grondtekst: dood), maar de geest (van God) schenkt jullie leven, omdat jullie door God als rechtvaardigen zijn aangenomen.

Het ligt niet in de aard en in het wezen van satan dat hij zich kan voorstellen dat in de mensheid (wereld) zo’n rijkdom (schat) van het koninkrijk van God verborgen kan zijn.
Nog minder kan hij zich voorstellen dat ook andere zonen van het koninkrijk, net als Jezus, tot de volmaaktheid en de onberispelijkheid kunnen komen.
En dat zij volwaardige troonpretendenten van God kunnen worden.
Wie kent niet zijn slogan die hij velen in de mond legt: "Wij zijn maar mensen"?
En hoe kan hij ook maar iets aan geestelijk inzicht hebben, als zelfs de heilige engelen er sterk naar verlangen om te weten te komen hoe God zijn plan gaat voltooien?

1 Petrus 1:10-12 zegt in dit verband:
Wat die redding (soteria = herstel) inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade (charis = liefdebetoon) die jullie ten deel zou vallen.
Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen.
Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor jullie en nu is deze boodschap jullie verkondigd door hen die jullie het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.

Ook en zelfs deze dienaars van God en mensen weten nog niet hoe het plan van God gerealiseerd wordt, maar ze volgen de ontwikkeling ervan met intense en blijde belangstelling.

Het is helaas zo dat zelfs veel mensen die zich christen noemen, deze ultieme waarheid ook niet kunnen geloven, want zij geloven in de leugen dat ze zondaars blijven tot hun dood aan toe.
Dat ze dus hun hele leven verbonden zijn en blijven met het rijk van de duisternis.
Zie de site Erfzonde voor een nadere toelichting.

Belangrijkste overeenkomst van alle tijden

Het is een grote koopsom die God aan satan aanbiedt, die deze in zijn verblindheid aanvaardt.
Zo wordt de meest belangrijke overeenkomst ooit gesloten.
Het kostbare leven van Jezus wordt overgeleverd aan de demonen, ja zelfs aan de koning van de dood.
Maar satan raakt zo de heerschappij over deze wereld kwijt.
Na zijn overwinning op de dood en nadat Hij uit het rijk van de dood opstaat, heeft Jezus het wettige eigendomsrecht op de wereld, de mensheid, verkregen.
Want Hij heeft met zijn leven betaald voor het totale ‘loon in natura’ dat satan aan de mensen gerechtigd was uit te betalen; zie hierboven.
Jezus heeft dit loon in zijn diepste vorm uitbetaald gekregen, namelijk het ondergaan van het klimaat van de dood.
Meer kan satan niet betalen, dit is het maximaal negatieve loon.

Maar Jezus is niet in de dood gebleven, maar door de geest van God die in Hem woont, heeft Hij de dood overwonnen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen (zie Johannes 1:5).
Dit was dus dé grote misrekening van satan, die zo probeerde Gods plan onderuit te halen!

Dus Jezus heeft door zijn overwinning op de dood de hele schuld betaald of beter: het hele negatieve loon van alle mensen en tijden in één keer in ontvangst genomen.
Satan heeft nu geen recht meer dit loon uit te betalen aan de rechtvaardige mens, die zijn zondeschuld belijdt en gelooft dat God hem door het werk van Jezus vergeeft.

Jezus is nu dus de wettige eigenaar van de mensheid, want deze macht heeft Hij op een rechtmatige manier verkregen.
Maar satan is en blijft wetteloos en zo wil hij zijn verkochte bezit niet uit handen geven en wil hij ons leven blijven beïnvloeden.
Toch begint Jezus de schat uit de mensheid tevoorschijn te halen en blijft Hij hiermee doorgaan totdat iedereen die dit plan van God voor zichzelf aanvaardt, de volmaaktheid zal bereiken.

De zonen van God zullen geopenbaard worden.
Jezus kocht de ‘wereld’ met zijn leven om een bevrijde en herstelde mensheid aan de Vader te kunnen overdragen, want er staat:
Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal (zie Openbaring 5:9).