Geestelijk denken

4. De vergelijking van de zuurdesem (het zuurdeeg)

Wie écht pinksteren wil ervaren

Al direct nadat Jezus is opgenomen in de hemel blijkt dat zijn leerlingen met de zuurdesem van het koninkrijk van God doortrokken zijn.
Zij hebben nu vernieuwde, geestelijke inzichten en hoewel hun Heer nu niet meer bij hen is, zijn ze de hele tijd in de tempel waar ze God loven (zie Lucas 24:53).

Geen wonder dat de honderdtwintig mannen en vrouwen op de Pinksterdag daar eensgezind bij elkaar zijn.
Want door de vernieuwing van hun denken is iedere mogelijke geestelijke scheiding tussen hen opgeheven.
Tussen Pasen en Pinksteren liggen zeven weken en daarom wordt Pinksteren het ‘wekenfeest’ genoemd, misschien wel een aanwijzing voor ons dat er tijd nodig is om onze geest en ons denken voortdurend te vernieuwen (zie Efeziërs 4:23).

Op het Pinksterfeest zijn de leerlingen te vergelijken met het nieuw gedesemde brood dat aan God opgedragen wordt.
Hij ziet dat ze nu een zuiver geweten hebben en dus kan zijn geest zich met hun geest verbinden.
Want er is geen barrière meer van schuld die dit in de weg staat, ze kunnen niet meer (terecht) aangeklaagd worden.
Zo kan zijn kracht in en op hen komen.
Let op de volgorde: eerst vernieuwing van denken of opnieuw geboren worden en dán de doop in en vervulling met de geest van God (zie ook de site Geest van God).

Voordat de leerlingen op hun beurt het evangelie van het koninkrijk gaan verkondigen, lezen we:
Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan (Handelingen 1:4).
Wat die belofte inhoudt, is hierboven toegelicht.

Voor wie echt ‘Pinksteren’ wil ervaren, is het ook nu nog nodig:
Laat je redden uit deze ontaarde generatie (zie Handelingen 2:40) die geen idee heeft van het koninkrijk van de hemel.
Misschien komt men uiterlijk over als ‘vrome Joden’, maar het is vanuit christelijk oogpunt alleen maar schijn.
Maak je er los van, trek uit dit Babel van de verwarring en de leugen (zie Openbaring 18:4).

Vernieuwing van denken

Ook nu zien we dat veel mensen uit kerken en gemeenten in Gods geest gedoopt worden.
Maar velen laten helaas de denksystemen van hun gemeenschappen niet los.
Hun denkwereld wordt niet vernieuwd, maar ze blijven rooms-katholiek, pkn’er, baptist, gereformeerd in diverse variaties, luthers of evangelisch, maar met een zogenaamde ‘pinkstertik’.

Ze zijn in geen geval doortrokken met de nieuwe zuurdesem van het koninkrijk van de hemel.
Maar hierdoor worden we niet ontmoedigd, we kijken uit naar de toekomst.
Op het Pinksterfeest worden twee gedesemde broden aan God gewijd.
Als het eerste brood de eerste christengemeente uitbeeldt, dan betekent dit tweede brood de gemeente van de laatste tijd.
Ook zij heeft op haar beurt een plaats gekregen in de geestelijke wereld, in het koninkrijk van Jezus Christus.

De zuurdesem, het evangelie van het koninkrijk, is al als een klein begin verborgen in het deeg van het tweede brood.
Maar het zal zich ook verder uitbreiden, want dit hele deeg moet gedesemd worden. Dan zullen de zonen van God zich als echte geestelijke mensen manifesteren.
Zij zijn de verkondigers van het ‘eeuwige evangelie’ (zie Openbaring 14:6) van het koninkrijk van de hemel, waardoor ze ook zelf vernieuwd zijn geworden in hun geest.

We laten ons daarom niet afleiden door wat er om ons heen gebeurt en we kijken ook niet naar wat er eens geweest ís.
Neen, we richten ons met onze volle inzet op de toekomst waarin de gemeente van Jezus Christus zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver, onberispelijk in alles (zie Efeziërs 5:27).
Zo kan Hij haar aan zijn Vader aanbieden als een bruid en dan is de bruiloft van het Lam gekomen.
Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;
en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen
(Openbaring 19:8 NBG).