Geestelijk Israël

Alleen geestelijk te verklaren teksten

1 Johannes

1 Johannes 3:24

Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God en God blijft in hem.
Dat Hij in ons blijft, weten we door de geest die Hij ons heeft gegeven.

Gods geboden zijn uitsluitend: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.
Verder zijn er geen regels en wetten, ceremonies, feest- en gedenkdagen meer en is er geen ander uiterlijk religieus vertoon meer voorgeschreven, nodig of zinvol.
Hoe weten we nu dat we zonder deze regels het goede spoor houden?
Dit is alleen mogelijk door de geest van God die in ons woont; als wij de liefde van en door Gods geest najagen en zijn geestelijke gaven in en door ons ontwikkelen, zullen we zijn aanwezigheid in ons steeds meer ervaren.
Dan worden de krachten van de toekomstige eeuw (de komende fase in het plan van God) steeds meer in ons zichtbaar tot herstel en vervolmaking van onze medemens en onszelf.
Dan worden we steeds meer herkenbaar als zonen van God, in onze gedachten, gevoelens, woorden en daden.
Zo kunnen we ‘onderkennen dat Hij in ons blijft’.
Wie niet gedoopt is in Gods geest en in wie zijn geest zich (dus) niet kan ontwikkelen in liefde en gaven, heeft geen deel aan het plan van God en doet zijn wil dus niet.
Ook dit geldt voor alle mensen, voor Jood zowel als Griek.

1 Johannes 4:4 en 6

Jullie, kinderen, komen uit God voort en jullie hebben de valse profeten overwonnen, want Hij die in jullie is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
Wij komen uit God voort.
Wie God kent luistert naar ons.
Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons.
Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.

Wij zijn uit God, dus zijn we zijn nakomelingen, zijn geestelijke nageslacht, want God is geest.
Wij hebben de leugengeesten overwonnen die ontkennen dat een mens ‘christus’ kan worden, dit is: gedoopt in en volkomen vervuld met Gods heilige geest.
Want wij hebben zelf ervaren dat dit kan, doordat we zelf deze geestesdoop hebben ondergaan.
Wij hebben de leugengeesten overwonnen die ontkennen dat de mens vol kan worden van God en naar zijn beeld kan toegroeien.
Wie hiernaar geen verlangen heeft, wie hiernaar niet luistert, is dus niet uit God.
Men kan wel denken bij het uitverkoren volk van God te horen doordat men (in natuurlijk opzicht) afstamt van Abraham, of hoort bij een bepaalde kerk of gemeente, maar dat is in het nieuwe verbond totaal geen criterium meer.
Nu gaat het erom of we van Gods nageslacht zijn en dit zijn we alleen als de geest van God in ons woont en we er daadwerkelijk naar streven om als zoon van God openbaar te worden.

1 Johannes 4:7

Geliefde broers en zussen, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort.
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

De liefde van God is door zijn geest in onze harten uitgestort; deze liefde kan op geen enkele andere manier in ons werkzaam zijn.
Het is de liefde van en tot God zelf en tot onze naaste; als we deze toepassen in ons leven zijn we uit God geboren, zijn we zonen van God.
Door Gods geest leren wij de diepste gedachten van God kennen, leren we Hem kennen zoals Hij werkelijk is, namelijk enkel licht en liefde.
Wie niet op deze manier liefheeft, hoort dus niet bij God, ook al dénkt hij bij het volk van God te horen.