Geestelijk Israël

Alleen geestelijk te verklaren teksten

Openbaring

Openbaring 1:6

… die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

God heeft óns (de gemeente) uitgekozen om geestelijke koningen en priesters te worden, die aan Gods heerlijkheid vormgeven in hun leven.
We kunnen wel zéggen of zingen: ‘Hem zij de heerlijkheid’, maar in het koninkrijk van God gaat niets vanzelf.
God schakelt de gemeente in om zijn heerlijkheid bekend te maken en te realiseren.
Daarom zijn we geestelijke koningen die met Gods macht (dit is zijn geest) over de demonen kunnen heersen en geestelijke priesters om voor onze medegelovigen en naasten bij God te pleiten, om voor hen als tussenpersoon naar Hem toe te functioneren en zo nodig voor hen in de bres te staan.
De koningen en priesters uit het oude verbond, voor zover ze in Gods wil stonden, zijn hiervan een schaduwbeeld van ons, die dit in geestelijk opzicht zijn.
Een natuurlijk volk (Israël) heeft geen invloed in de geestelijke wereld en vervult ook in dit opzicht dus geen rol (meer) in Gods plan.

Openbaring 3:12

Wie overwint maak Ik tot een zuil in de tempel van mijn God.
Daar zal hij voor altijd blijven staan.
Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen en ook mijn eigen nieuwe naam.

In ons leven van nú kunnen we al werken aan onze eeuwige, geestelijke statuur.
We kunnen óf behouden worden als door vuur heen, dus innerlijk beschadigd zijn als we sterven, óf we kunnen overwinnaar zijn op de demonen van zonde, ziekte, leugen en mis- en verleiding.
Als we overwinnaar zijn, worden we steunpilaren in de gemeente, in het lichaam van Christus en houden we daarin onze eeuwige ereplaats.
In ons denken worden we vervuld met Gods wezen en met zijn heerlijkheid in de gemeente.
Dat is het nieuwe Jeruzalem, de eenheid van de leden van de gemeente waarin God woont door zijn geest.
Dat nieuwe Jeruzalem is een samenvoeging van al Gods geestelijke woningen (wij) en dit wordt op aarde door ons heen zichtbaar en werkzaam vanuit de geestelijke wereld.
Als we denken dat een heel volk (zomaar?) behouden zal worden, waar denken we dan aan?
Gunnen we dit volk dan alleen maar een bepaalde vorm van ‘redding’ of gunnen we het bijvoorbeeld een uitgroeien tot een zuil in Gods geestelijk tempel?
Hebben we niets hogers in onze gedachten voor het natuurlijke volk Israël?
Dan doen we dit volk zeker tekort, zoals we ons dit zelf ook doen als we zó denken!

Openbaring 5:9

En ze zetten een nieuw lied in: U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken.
Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.

Jezus heeft zijn volk gekocht uit elke stam en taal en volk en natie.
Het kan toch niet duidelijker gezegd worden: het gaat hier om een geestelijk lichaam, de gemeente van Jezus Christus.
Het maakt helemaal niet uit bij welk aards volk je hoort, God verlangt naar eenwording met jouw geest, het is een geestelijke zaak.

Openbaring 5:10

U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt.
Zij zullen als koningen heersen op aarde.

Het begrip geestelijke koningen en priesters is hiervoor al besproken.
Ook het uitoefenen van deze ‘functies’ hoort bij onze geestelijke, eeuwige statuur.
Niet alle gelovigen zijn koningen en priesters; er zijn er die met God óp zijn troon komen te zitten en er is een grote menigte die vóór de troon staat.
Er zijn mensen die beschadigd ingaan en er zijn mensen die in eeuwigheid zullen stralen als de sterren.
Er zijn er die als koningen zullen heersen op aarde of beter: in het land, het eeuwige vrederijk.
Er zijn er die mensen tot de volmaaktheid brengen en er zijn er die tot de volmaaktheid gebracht zullen worden.
Behouden of gered worden is fantastisch mooi, maar opgroeien tot een zoon van God, tot koningen en priesters is oneindig aanlokkelijker en ook volkomen passend in het plan van God.
Hij wil ons op zijn eigen niveau hebben, ‘naar zijn beeld en gelijkenis’.

Openbaring 14:1

Toen zag ik dit: het Lam stond op de Sion en bij het Lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden.

Het Lam is een beeld van Jezus die onze zondeschuld betaald heeft.
Hij werd als mens hierbij gedragen door de kracht van Gods heilige geest, waarvan de berg Sion een aanduiding is.
Het Lam en zijn gemeente worden dus gedragen door de kracht van Gods geest; het aantal gelovigen dat hier genoemd wordt geeft de hoogste vorm van volmaaktheid aan die zij bereikt hebben: de gelijkvormigheid aan Christus.
Hun denken en innerlijk zijn vervuld met de autoriteit en het wezen van de Vader en de Zoon; dát is altijd het einddoel van hun geloof geweest.
Dát is het hoogste doel dat we kunnen nastreven in ons leven als gelovige, dát kan onze geestelijke statuur worden.
Hoe prachtig ‘behouden zijn’ ook is en zeker ook nastrevenswaard, het eerstgenoemde gaat (dit) alles te boven, geen mens kan zoiets moois bedenken, het is niet in gedachten of woorden te vatten.

Openbaring 14:4

Dat zijn zij die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven.
Zij volgen het Lam waarheen het maar gaat.
Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam.

Deze volmaakten hebben geen geestelijk overspel gepleegd, ze zijn puur van binnen, ze hebben een zuiver geweten.
Zij volgen Jezus, niet op aarde, maar in de hemelse gewesten.
Jezus heeft hen gekocht uit alle mensen, ongeacht hun natuurlijke afkomst of status.
Geen verschil dus tussen Jood en Griek.
Ook in dit opzicht is er geen onderscheid, het gaat (zoals al heel vaak gezegd) om een geestelijke zaak!

Openbaring 17:14

Ze (de tien koningen) binden de strijd aan met het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen.
Want het Lam is de hoogste heer en koning en wie Hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.

Wie het Lam toebehoren voeren een geestelijke strijd, samen met hun Koning, want ook zij zijn koningen.
Zij overwinnen op de demonen, samen met hun Heer, want ook zij zijn heren.
Dit alles gebeurt niet op aarde tegen Palestijnen of Arabieren, maar in de geestelijke wereld tegen satan en zijn leger.
Zij vormen de door God geroepen en uitgekozen gelovigen uit alle stammen van de aarde.
Geen verschil tussen Jood en Griek.

Openbaring 19:8

Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.
Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

De gemeente doet de daden van Jezus Christus: genezing van zieken, prediken van het evangelie van het koninkrijk van God, redden van mensen, strijden tegen en overwinnen op satan en zijn demonen en openbaar worden als zonen van God.
Dát zijn de daden die God van ons vraagt, dat zijn de uitingen van zijn geest door ons, mensen, heen.
Uitgevoerd in liefde voor onze naaste en voor God en zijn plan.
Die heiligen, herstelden, bestaan uit mensen uit alle volken op aarde, die voor God gekozen hebben.
Het is geen voorrecht van een bepaald uitgekozen en zeker niet van een natuurlijk volk.

Openbaring 21:2,3

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.
Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.

De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, is een geestelijke stad.
Zij bestaat, als ‘stad’, uit een samenvoeging van veel geestelijke woningen, waarin God door zijn geest woont: de geestvervulde gelovigen.
Zij wordt openbaar vanuit de geestelijke wereld, Gods heerlijkheid wordt in haar gezien.
Ze is getooid met de liefde en de gaven van Gods geest en zo is zij de bruid van God, zij staat op het punt totaal één met Hem te worden.
Zij is de vrouw van het Lam, met Hem is zij al één en samen met het Lam vormt zij de bruid van de Vader.
Zo is de tent of de woning van God bij de mensen, Hij wordt alles in allen, het einddoel van het geloof.
Zij zijn niet alleen zijn woningen, maar zij zijn het volk van God, samengesteld uit alle volken.
En Hij zal in hen wonen door zijn geest en zo altijd bij of in hen zijn, met hen verbonden tot in eeuwigheid.
Zoals het aardse Jeruzalem in het oude verbond een voorafschaduwing was van het hemelse, het nieuwe Jeruzalem in het nieuwe verbond, zo was ook het aardse volk een voorafschaduwing van het hemelse volk dat samengesteld is uit gelovigen (in het plan van God) uit alle volken van alle tijden en plaatsen.
Laten we ons niet bezighouden met de schaduw, maar met de werkelijkheid en ernaar streven dáárin onze plaats te verwerven!

Openbaring 21:10

Ik raakte in vervoering en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

Die heilige stad ligt op de hoge berg Sion.
Dat houdt in dat de gemeente wordt gedragen door en is gebaseerd op de kracht, wijsheid en liefde van Gods heilige geest, die in elk van haar leden afzonderlijk woont en die tot optimale ontwikkeling in hen is gekomen.
Dat zal de hoogste berg worden in de eindtijd, de grootste geestelijke macht en kracht die ooit bestaan heeft en die zich openbaart of ‘neerdaalt uit de hemel’, van God.
Het is geen mensenwerk, maar het is het einddoel van het plan van God met de mens.
Een aards volk heeft hierin geen enkele betekenis, het gaat om Gods heerlijkheid in de gemeente, het geestelijke volk van God.

Openbaring 22:5

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn.
En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Alle duisternis is overwonnen, er is nu alleen nog maar het eeuwige licht van God.
God zal ons verlichten, we zullen nooit meer te maken krijgen met welke vorm van duisternis ook.
Wat een schitterende belofte!
Bovendien zullen wij als geestelijke koningen voor altijd heersen, dat wil zeggen samen met God en Jezus de eeuwigheid ingaan, bekleed met de kracht en de autoriteit van Gods geest.
Wat in geen mensenhart is opgekomen, alles wat God bereid heeft voor wie Hem liefhebben!!
Ook daarbij is er geen verschil tussen de Jood en de Griek die zich hiernaar uitstrekken!

Waar ligt ónze focus?