Geestelijk Israël

Alleen geestelijk te verklaren teksten

Lucas

Lucas 1:33

Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk (huis) van Jakob en aan zijn koningschap zal geen einde komen.

Jezus bekleedt een eeuwig koningschap en Hij is dan ook koning van het ‘eeuwige’ huis van Jakob.
Aangezien Jezus ook ónze koning en Heer is, horen ook wij bij dit huis van Jakob: de gemeente.

Lucas 2:32

… een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer (heerlijkheid) strekt van Israël, uw volk.

Heidenen en volk Israël worden in één adem genoemd, want zij mogen beiden hetzelfde licht tot openbaring en dezelfde heerlijkheid tegemoet zien.
De één krijgt niet iets anders of meer dan de ander, voor beiden geldt hetzelfde plan van God.
God wil zijn heerlijkheid (zijn wezen) aan een ieder van ons op dezelfde manier openbaren.
Iedereen wordt op dezelfde manier opgeroepen om te streven naar de gelijkvormigheid aan Jezus Christus.
Er is geen verschil!

Lucas 4:18,19

De geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft Mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.

Deze gevangenen, blinden en verbrokenen bevinden zich in alle volken op aarde.
Als zij bevrijd (uit hun geestelijke gevangenis) en hersteld (van hun overweldiging door satan) worden, wordt het aangename jaar (de herstelperiode) van de Heer voor allen op dezelfde manier zichtbaar.
Er is geen verschil, dit geldt voor Jood en Arabier, voor Chinees en Amerikaan.

Lucas 6:35

Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen (zonen) van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

Het nieuwe verbond is van een hoger niveau dan het oude verbond.
Wij kunnen onze vijanden liefhebben als wij in de geestelijke wereld zien welke demonen hen inspireren; dan kijken wij de (vijandige) mens er niet meer op aan.
Maar alléén ons menselijk inzicht schiet hierin tekort.
Wij kunnen door de liefde van Gods geest in ons onbaatzuchtig zijn, zelfs naar onze vijanden toe.
Alléén onze menselijke liefde is hier niet voldoende.
We hebben het nieuwe verbond nodig dat ons inzicht geeft in de geestelijke wereld.
Het oude verbond bracht de schaduw (-beelden), het nieuwe de werkelijkheid.
Als schaduw was er een aards volk Israël, de werkelijkheid is nu een geestelijk volk.
Wij zijn niet alleen (het geestelijke) nageslacht van Abraham, maar wat oneindig groter is: kinderen of zonen van de Allerhoogste!
Daarbij is geen onderscheid wat onze natuurlijke afkomst betreft.

Lucas 10:20

Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.

Het uitoefenen van geestelijke kracht is nodig, nuttig en onmisbaar, maar toch is dit niet het hoofddoel van God met ons leven.
Het belangrijkste is dat onze ‘statuur’ in de geestelijke wereld vaststaat, dat wil zeggen dat de mate waarin we gelijkvormig zijn (geworden) aan Jezus Christus allesbepalend is.
De naam van Jezus is zijn volmacht die Hij van de Vader ontvangen had; onze naam is de volmacht die wij op onze beurt van Jezus ontvangen hebben: In mijn naam zullen jullie nieuwe talen spreken en demonen uitdrijven …
Deze volmacht is niet gebonden aan het horen bij enig aards volk, maar zij heeft alles te maken met ons functioneren in de gemeente, het geestelijke lichaam van Christus.

Lucas 12:32

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.

Het is niet de massa die ingaat in het koninkrijk van God.
Het is nooit een ‘heel volk dat behouden wordt’, dat zien we de hele Bijbel door.
Het is altijd een (relatief) klein deel waarvan het God behaagt om daaraan zijn koninkrijk te geven.
Uiteraard geeft God zijn koninkrijk niet bewust aan een kleine groep, maar het is nu eenmaal zo dat altijd slechts een klein aantal mensen (een overschot) zijn knieën niet buigt voor Baäl en vasthoudt aan zijn contact met God.
Slechts (relatief) weinig mensen verlangen echt naar dat koninkrijk en zetten zich er ten volle voor in om dat te zoeken en in hun leven te realiseren.
Dat was al zo bij het natuurlijke volk Israël, maar dat is net zo bij de christenheid van de laatste bijna twintig eeuwen.
De volkskerken houden zich bezig met uiterlijke religie, de oprechte christenen zijn geestelijk gericht; zij werden vaak ‘ketters’ genoemd.
Altijd vormen zij een kleine minderheid, die de meerderheid in het kwaad (ook van de dwaling) niet volgt.

Lucas 13:29

Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.

Hoewel het een klein aantal mensen is (zie boven), is dit uiteraard relatief.
Er zal een groot aantal mensen die niemand tellen kan, voor de troon staan, zegt Openbaring.
Van over de hele wereld en van alle tijden zullen mensen de maaltijd gebruiken in het koninkrijk van God.
Zij zullen daar eten van het brood dat leven geeft (het woord van God) en drinken van de wijn die Jezus met hen drinkt in Gods koninkrijk, beeld van de werking van de geest van God.
Zo maakt God zijn plan in hen tot realiteit: de mens naar Gods beeld.
God heeft geen ander of apart plan met een speciaal volk, maar zijn (geestelijke) ‘uitverkorenen’ komen van overal en van alle tijden.

Lucas 18:7

Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen?
Of laat Hij hen wachten?

God heeft inderdaad ‘uitverkorenen’, maar dat zijn de mensen die Hem van harte zoeken.
Zo hebben ze er zélf voor gezorgd dat ze ‘uitverkoren’ zijn, want ze hebben zich aangesloten bij de Uitverkorene, Jezus, de Zoon van God.
Het behoren tot een bepaald volk of een bepaalde kerk geeft geen enkel ‘recht’ op verhoring van gebed, ook al roep je dag en nacht tot God.
Gods ogen gaan over de hele aarde om ieder mens krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaat.
Dát is de essentie van onze verbinding met God, onze gerichtheid op en verlangen naar (het omgaan met) Hem.
Al het andere is uiterlijk en het heeft (in de geestelijke wereld) geen enkele waarde.
Ook niet het horen bij een bepaald natuurlijk volk.

Lucas 18:17

Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!

Zoals (als het goed is) een kind zijn vader in alles onvoorwaardelijk gelooft, zo moeten ook wij geloven in Gods plan met ons, willen we deel hebben aan de vrede, de blijdschap, de gerechtigheid en de kracht van Gods koninkrijk.
Dát alleen is de voorwaarde om in Gods nabijheid te mogen en te kunnen verkeren.
Waar dat geloof of vertrouwen ontbreekt en waar men dus slechts uiterlijk aan godsdienst doet, zal een binnengaan in Gods rijk niet mogelijk zijn.
Ook onderdeel uitmaken van een bepaald volk of een bepaalde kerk en menen daardoor bepaalde voorrechten te hebben, is van geen nut en dit wordt daarom ook nergens in de Bijbel onderbouwd.
Het gaat altijd om de individuele gerichtheid op en zoeken naar God.

Lucas 20:35,36

… maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt.
Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen (zonen) van God omdat ze deel hebben aan de opstanding.

Zij die met hun innerlijk verbonden zijn met God hebben deel aan het eeuwige (kwaliteits)leven met Hem.
Zij zijn (geestelijk) opgestaan uit de dood en zij zullen de dood niet meer zien, belooft Jezus.
Huwen en ten huwelijk geven zijn zaken uit het natuurlijke leven, maar die tellen in de eeuwigheid niet meer.
Ook het horen bij een bepaald natuurlijk volk of een religieuze organisatie heeft voor de (nu al!) opgestane christen geen enkele toegevoegde waarde.
Deel hebben aan het vrederijk, opstaan uit de dood, niet meer kunnen sterven, zonen van God en van de opstanding zijn, dit alle zijn geestelijke zaken.
Zij gaan veruit boven aardse kwalificaties, zij zijn van een hemelse of geestelijke dimensie.
Als we ons richten op een aards volk of op zichtbare organisaties, wordt ons verstand hierdoor verduisterd en kunnen wij de hiervoor genoemde heerlijkheid die God voor ons bestemd heeft, niet meer onderscheiden.
Dát is het gevaar van een religieus bezig zijn op aards niveau, met een natuurlijk volk.

Lucas 24:47,48

… en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven.
Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.

Ook de vergeving van zonden is bestemd voor alle mensen uit alle volken op aarde.
Er is dus ook hierin geen verschil tussen Jood en Griek.
Uiteraard geldt dit eerst voor het Joodse volk, want daar is de gemeente begonnen en van daaruit trekken de apostelen de wereld in.
Dat betekent niet een voorkeur of voorrangsbehandeling voor de Joden, maar het is niet anders dan een historisch gegeven dat in het toenmalige Jeruzalem de eerste gemeente werd gevormd.