Geestelijk Israël

Betekenis van de gemeente in Gods plan

Onderstaand vindt u een overzicht van een groot aantal teksten waaruit duidelijk opgemaakt kan worden wat God aan deze gemeente geeft, wat haar plaats is in Gods koninkrijk en wat Gods uiteindelijke plan met haar is.

Neem eens rustig de tijd dit hele overzicht door te lezen en u zult de rijkdom ontdekken van wat de gemeente van God ontvangen heeft en verder nog zál ontvangen.

Op de site Openbaring wordt het hele plan van God met zijn geestelijke volk Israël zeer uitgebreid behandeld.

Matteüs

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… het volk zijn dat door Jezus wordt gered van zijn zonden
Matteüs 1:21

… (geestelijke) Joden zijn van wie Jezus (de geestelijke) Koning is
Matteüs 2:2

… (geestelijke) Joden zijn die Jezus als (geestelijke) Leider hebben, die hen zal weiden
Matteüs 2:6

… zich bekeerd hebben omdat Gods koninkrijk dichtbij gekomen is
Matteüs 3:2

… geen aardse voorvader Abraham (nodig) hebben
Matteüs 3:9

… het graan zijn dat door Jezus in zijn schuur wordt verzameld
Matteüs 3:12

… het volk zijn dat in duisternis zat, maar dat nu een groot Licht ziet
Matteüs 4:16

… de armen van geest zijn voor wie Gods koninkrijk bestemd is
Matteüs 5:3

… de vredestichters zijn die zonen van God zullen heten
Matteüs 5:9

… de vervolgden omwille van de gerechtigheid zijn voor wie Gods rijk bestemd is
Matteüs 5:10

… blij kunnen zijn omdat hun loon in de hemel groot is
Matteüs 5:12

… het licht voor de wereld zijn en een stad op een berg die niet verborgen is
Matteüs 5:14

… zonen van hun hemelse Vader zijn
Matteüs 5:45

… volmaakt zullen zijn als hun hemelse Vader
Matteüs 5:48

… loon hebben bij hun hemelse Vader als zij goede daden in het verborgene doen
Matteüs 6:1

… voor zichzelf schatten in de hemel verzamelen
Matteüs 6:20

… eerst het koninkrijk van God zoeken
Matteüs 6:33

… de enge poort zoeken en de smalle weg die samen naar het leven leiden
Matteüs 7:14

… de wil van de Vader doen en zo zijn koninkrijk mogen binnengaan
Matteüs 7:21

… met Abraham, Isaäc en Jakob mogen aanliggen in het koninkrijk van de hemelen
Matteüs 8:11

… het koninkrijk van God mogen verkondigen
Matteüs 10:7

… mogen ervaren dat de geest van de Vader in hen spreekt
Matteüs 10:20

… het koninkrijk van God ervaren als demonen worden uitgedreven
Matteüs 12:28

… de moeder, de broer en de zus van Jezus zijn als zij de wil van de Vader doen
Matteüs 12:50

… de geheimen van het koninkrijk van de hemelen mogen kennen
Matteüs 13:11

… mogen horen en zien wat veel (OT)-rechtvaardigen en profeten graag wilden
Matteüs 13:17

… de gelovigen zijn die het woord van God begrijpen en dus veel vrucht dragen
Matteüs 13:23

… het goede zaad zijn, de kinderen van het koninkrijk
Matteüs 13:38

… mogen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader
Matteüs 13:43

… de gemeente zijn die op ‘deze petra’ wordt gebouwd
Matteüs 16:18

… de gemeente zijn die door de poorten van het dodenrijk niet overweldigd wordt
Matteüs 16:18

… van Jezus de sleutels krijgen van het koninkrijk van de hemelen
Matteüs 16:19

… ‘in de wedergeboorte’ met Jezus samen op twaalf tronen mogen zitten
Matteüs 19:28

… horen bij de laatsten die de eersten zullen worden
Matteüs 20:16

… de dochter van Sion zijn, van wie Jezus de Koning is
Matteüs 21:5

… het volk zijn dat de vruchten van het koninkrijk van God zal voortbrengen
Matteüs 21:41- 43

… horen bij de ‘weinigen die uitverkoren zijn’
Matteüs 22:14

… een Vader hebben die in de hemelen is
Matteüs 23:9

… het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld mogen verkondigen
Matteüs 24:14

… de uitverkorenen zijn die te maken krijgen met veel verleidingen
Matteüs 24:24

… de gezegenden van de Vader zijn, die zijn koninkrijk beërven
Matteüs 25:34

… dit koninkrijk beërven dat vanaf het begin voor hen bestemd is
Matteüs 25:34

… de (geestelijke) Joden zijn van wie Jezus de (geestelijke) Koning is
Matteüs 27:11

… uit alle volken komen en die gedoopt zijn in de heilige geest van God
Matteüs 28:19

Marcus

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… de wolken vormen (de gemeente) waarin Jezus terugkomt
Marcus 13:26

… de uitverkorenen zijn die uit de vier windstreken worden verzameld
Marcus 13:27

… horen bij de gelovigen voor wie het bloed van het verbond vergoten is
Marcus 14:24

… horen bij de kudde van Jezus Christus
Marcus 14:27

… de (geestelijke) Joden zijn van wie Jezus (de geestelijke) Koning is
Marcus 15:2

… de gelovigen zijn die demonen mogen uitdrijven en in geestelijke talen bidden
Marcus 16:17

Lucas

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… horen bij de ‘velen van de kinderen van Israël’ die zich bekeren tot God
Lucas 1:16

… een voor de Heer toegerust volk zijn
Lucas 1:17

… het huis van Jakob zijn waarover Jezus in eeuwigheid Koning is
Lucas 1:33

… het volk zijn aan wie God verlossing heeft gebracht
Lucas 1:68

… het volk zijn dat door Christus verlost wordt van al zijn vijanden
Lucas 1:71

… het volk zijn waaraan kennis van heil en vergeving van zonden is gegeven
Lucas 1:77

… het volk zijn dat door Christus is beschenen in het duister en dat vrede krijgt
Lucas 1:79

… het volk zijn dat de grote blijdschap van God mag ervaren
Lucas 2:10

… het volk zijn waarin God een welbehagen heeft
Lucas 2:14

… het volk uit heidenen én Israël zijn dat openbaring en heerlijkheid krijgt
Lucas 2:32

… uit het geestelijke nageslacht van Abraham zijn
Lucas 3:8

… de gemeente zijn waarin God de gelovigen zal samenbrengen
Lucas 3:17

… door Christus bevrijd zijn, inzicht krijgen en Gods vrijheid mogen ervaren
Lucas 4:19

… een volk zijn dat een groot hemels loon en blijdschap te wachten staan
Lucas 6:23

… hun vijanden liefhebben, hemels loon krijgen en zonen van God zijn
Lucas 6:35

… groter zijn dan Johannes de Doper, als ze leven in het koninkrijk van God
Lucas 7:28

… familie van Jezus zijn als ze het woord van God horen en ook doen
Lucas 8:21

… in opdracht van Jezus zieken mogen genezen en Gods koninkrijk verkondigen
Lucas 10:9

… macht hebben over de hele legermacht van satan en niets kan hen kwaad doen
Lucas 10:19

… macht hebben over de demonen en die (bij name) opgetekend staan in de hemelen
Lucas 10:20

… mogen zien wat profeten en koningen in het OT niet gezien of gehoord hebben
Lucas 10:24

… eerst Gods koninkrijk zoeken en die alle andere dingen bovendien krijgen
Lucas 12:31

… maar een klein groepje mensen zijn aan wie God zijn koninkrijk geeft
Lucas 12:32

… schatten in de hemel verzamelen en niet op aarde
Lucas 12:33

… gelovigen zijn van over de hele wereld, die mogen feestvieren in Gods koninkrijk
Lucas 13:29

… horen bij de ‘zaligen’ die brood eten in het koninkrijk van God
Lucas 14:15

… het koninkrijk van God in hun binnenste hebben
Lucas 17:21

… Gods uitverkorenen zijn
Lucas 18:7

… een schat hebben in de hemel, als ze afstand doen van hun aardse bezit
Lucas 18:22

… waardig gekeurd zijn om deel te krijgen aan de nieuwe eeuw en de opstanding
Lucas 20:35

… ‘gelijk aan engelen’ worden en zonen zijn van God en van de opstanding
Lucas 20:36

… van Christus het koninkrijk van God toebedeeld krijgen
Lucas 22:29

… aan Gods tafel zullen zitten eten en drinken en op tronen zitten en rechtspreken
Lucas 22:30

… (als geestelijke Joden) Jezus als Koning hebben
Lucas 23:3

… van Christus een geopend verstand krijgen om de Schriften te begrijpen
Lucas 24:45

Johannes

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… zonen van God kunnen worden omdat zij in zijn naam geloven
Johannes 1:12

… zonen van God zijn omdat ze uit God geboren zijn en niet door hun menszijn
Johannes 1:13

… het koninkrijk van God kunnen zien omdat ze opnieuw geboren zijn
Johannes 3:3

… uit de geest van God geboren zijn (voortgekomen als geestelijk mens)
Johannes 3:8

… God kunnen aanbidden in geest en waarheid
Johannes 4:23

… (geestelijk) dood waren, maar door te luisteren naar Jezus nu kunnen leven
Johannes 5:25

… werken om het geestelijke, eeuwige voedsel te verkrijgen
Johannes 6:27

… van God het ware (geestelijke) voedsel vanuit de hemel krijgen
Johannes 6:32

… tot Jezus komen die hen volstrekt niet zal verwerpen
Johannes 6:37

… echte leerlingen van Jezus zijn als ze in zijn woord blijven
Johannes 8:31

… geen slaven meer zijn, maar zonen van God, die eeuwig in Gods huis blijven
Johannes 8:35

… horen bij de schaapskudde van Christus en die zijn stem horen
Johannes 10:3 en 4

… Christus hebben als hun goede herder, Hij kent hen en zij kennen Hem
Johannes 10:14

… horen bij de kudde van Christus die bestaat uit gelovige Joden en heidenen
Johannes 10:16

… van Christus eeuwig leven krijgen en nooit verloren zullen gaan
Johannes 10:28

… de dochter van Sion zijn van wie Christus Koning is
Johannes 12:15

… Christus volgen in de hemelen en dan door de Vader geëerd worden
Johannes 12:26

… zonen van het Licht zijn waarin zij geloven
Johannes 12:36

… de vele woningen vormen in Gods huis, waar Christus hen plaats bereidt
Johannes 14:2

… bij Jezus mogen zijn in de geestelijke wereld, waar Hij is
Johannes 14:3

… Christus liefhebben omdat ze doen wat Hij zegt
Johannes 14:21

… dan ook geliefd worden door de Vader die zich aan hen zal openbaren
Johannes 14:21 (vv)

… niet uit de wereld zijn, zoals ook Christus dit niet is
Johannes 17:14 en 16

… Gods heerlijkheid (zijn geest) hebben gekregen en één zijn zoals Jezus en God
Johannes 17:22

… volmaakt één mogen zijn zoals God en Jezus Christus dat zijn
Johannes 17:23

… in de geestelijke wereld de heerlijkheid van God mogen zien
Johannes 17:24

… deelhebben aan het geestelijke koninkrijk van Jezus Christus
Johannes 18:36

… de Vader van Jezus Christus als hun Vader en zijn God als hun God hebben
Johannes 20:17

… horen bij de lammeren en schapen van de kudde van Jezus Christus
Johannes 21:15-17

Handelingen

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… gedoopt worden in Gods heilige geest en die hierdoor (geestelijke) kracht ontvangen
Handelingen 1:5 en 8

… zich bekeren, zich laten dopen, schuldvergeving en de heilige geest van God ontvangen
Handelingen 2:38 en 39

… gered en hersteld worden door de volmacht of autoriteit van Jezus Christus
Handelingen 4:12

… het volk van God zijn dat Hij vanaf het begin af aan bedacht heeft
Handelingen 15:14

… van Gods geslacht zijn, dus van zijn soort of familie van Hem zijn
Handelingen 17:29

… de gemeente van God zijn
Handelingen 20:28

… een erfdeel krijgen onder alle geheiligden
Handelingen 20:32

Romeinen

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… geroepenen van Christus zijn
Romeinen 1:6

… geliefden van God zijn en geroepen heiligen
Romeinen 1:7

… geestelijke Joden zijn en ook de geestelijke besnijdenis vormen
Romeinen 2:28 en 29

… het geestelijke nageslacht van Abraham zijn
Romeinen 4:11 en 12

… rechtvaardigen zijn door het geloof en die vrede met God hebben
Romeinen 5:1

… mogen leven en als koningen heersen door Jezus Christus
Romeinen 5:17

… niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade
Romeinen 6:14

… het eigendom van Christus zijn, zodat zij vrucht kunnen dragen voor God
Romeinen 7:4

… niet meer veroordeeld worden dankzij (het werk van) Jezus Christus
Romeinen 8:1

… horen bij Christus omdat Gods geest in hen woont
Romeinen 8:9

… zonen van God zijn omdat ze door zijn geest geleid worden
Romeinen 8:14

… zonen van God zijn omdat ze zijn geest ontvangen hebben
Romeinen 8:15 en 16

… zonen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus
Romeinen 8:17

… de zonen van God zijn naar wie de schepping reikhalzend uitziet
Romeinen 8:19

… de heiligen zijn voor wie de geest van God pleit
Romeinen 8:27

… God liefhebben en die volgens zijn plan geroepenen zijn
Romeinen 8:28

… door God bestemd zijn om gelijkvormig te worden aan Jezus Christus
Romeinen 8:29

… met Christus door God alle dingen geschonken krijgen
Romeinen 8:32

… Gods uitverkorenen zijn en door God gerechtvaardigd
Romeinen 8:33

… het geestelijke nageslacht van Abraham zijn
Romeinen 9:6 en 7

… ‘de voorwerpen die God tot heerlijkheid heeft voorbereid’ zijn
Romeinen 9:23 en 24

… van niet-geliefd nu geliefd door God en ook zijn zonen zijn
Romeinen 9:25 en 26

… de ex-heidenen zijn die nu de gerechtigheid uit het geloof hebben verkregen
Romeinen 9:30

… God gevonden hebben en Hij is aan hen openbaar geworden
Romeinen 10:20

… één lichaam in Christus zijn
Romeinen 12:4 en 5

… door Gods geest Christus kunnen dienen, aangenaam voor God en mensen
Romeinen 14:18

… de gelovigen zijn op wie de profetieën van het OT betrekking hebben
Romeinen 15:4

… het zijn van wie gezegd wordt dat God satan onder hun voeten zal vertrappen
Romeinen 16:20

1 Korintiërs

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… de geheiligden in Christus zijn, de geroepen heiligen
1 Korintiërs 1:2

… beschikken over alle geestesgaven en de openbaring van Christus verwachten
1 Korintiërs 1:7

… onberispelijk zullen zijn bij de openbaring van Jezus Christus
1 Korintiërs 1:8

… de geroepenen zijn voor wie de kracht en de wijsheid van God bestemd zijn
1 Korintiërs 1:24

… God liefhebben en van Hem krijgen wat niemand ooit heeft kunnen bedenken
1 Korintiërs 2:9

… dit geopenbaard krijgen door God en wel door zijn geest die in hen woont
1 Korintiërs 2:10 en 12

… woorden spreken die door de geest van God geïnspireerd worden
1 Korintiërs 2:13

… geestelijk ingestelde mensen zijn
1 Korintiërs 2:14 en 15

… Gods akker en bouwwerk zijn
1 Korintiërs 3:9

… de tempel van God zijn doordat zijn geest in hen woont en die heilig zijn
1 Korintiërs 3:16 en 17

… van Christus zijn en alles (leven of dood, enzovoort) is van hen
1 Korintiërs 3:21-23

… in Christus Jezus door het evangelie verwekt zijn
1 Korintiërs 4:15

… een vers deeg zijn en ook hun paaslam (Christus) is geslacht
1 Korintiërs 5:7

… als heiligen de wereld zullen oordelen en ook de engelen
1 Korintiërs 6:2 en 3

… leden (hun lichamen) van Christus zijn
1 Korintiërs 6:15

… zich aan de Heer hechten en zo één geest met Hem zijn
1 Korintiërs 6:17

… een tempel zijn van Gods heilige geest die in hun lichamen woont
1 Korintiërs 6:19

… God liefhebben en door Hem gekend zijn
1 Korintiërs 8:3

… één God en Vader hebben en één Heer Jezus Christus
1 Korintiërs 8:6

… de mensen zijn op wie de profetieën van het OT betrekking hebben
1 Korintiërs 9:10

… hoeveel ze ook zijn, één lichaam vormen en deelhebben aan het ene brood
1 Korintiërs 10:17

… de gemeente van God zijn
1 Korintiërs 10:31

… hoeveel ze ook zijn, tot één lichaam gedoopt zijn in de geest van God
1 Korintiërs 12:12 en 13

… het Lichaam van Christus zijn
1 Korintiërs 12:27

… de liefde najagen en streven naar de gaven van Gods geest
1 Korintiërs 14:1

… de gemeente van heiligen zijn
1 Korintiërs 14:34

… de gemeente van God zijn
1 Korintiërs 15:9

… totaal met God vervuld worden als de Zoon alles aan zich heeft onderworpen
1 Korintiërs 15:28

… het beeld van de hemelse mens zullen dragen en niet meer het stoffelijke
1 Korintiërs 15:42-49

… het koninkrijk van God beërven omdat ze geestelijke mensen zijn
1 Korintiërs 15:50

… in een ondeelbaar ogenblik veranderen in onsterfelijke mensen
1 Korintiërs 15:51-53

… de overwinning van God krijgen door Jezus Christus
1 Korintiërs 15:57

2 Korintiërs

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… de gemeente van God zijn
2 Korintiërs 1:1

… alle beloften van God in hun leven mogen realiseren
2 Korintiërs 1:20

… door God bevestigd zijn in Christus (de Gezalfde)
2 Korintiërs 1:21

… Gods zegel op hen hebben gekregen en Gods geest als onderpand in hun hart
2 Korintiërs 1:22

… samen met Christus overwinnen en de kennis over Hem verspreiden als een aangename geur
2 Korintiërs 2:14 en 15

… tonen een brief van Christus te zijn door de geest van de levende God
2 Korintiërs 3:3

… dienaren zijn van een geestelijk verbond, want de geest maakt hen levend
2 Korintiërs 3:6

… de heerlijkheid van de Heer kunnen weerspiegelen, zonder bedekking
2 Korintiërs 3:18

… veranderen naar het beeld van Christus, van heerlijkheid tot heerlijkheid
2 Korintiërs 3:18

… deze schat in aarden vaten hebben en de kracht in hen is die van God
2 Korintiërs 4:7

… het leven van Jezus in zich willen laten openbaren ondanks tegenstand
2 Korintiërs 4:10 en 11

… door God zullen worden worden opgewekt en voor Hem gesteld worden
2 Korintiërs 4:14

… in hun innerlijk van dag tot dag worden vernieuwd
2 Korintiërs 4:16

… niet zien op het tijdelijke zichtbare maar op het eeuwige onzichtbare
2 Korintiërs 4:18

… van God een (geestelijk) gebouw in de hemel krijgen, niet met handen gemaakt
2 Korintiërs 5:1

… met hun hemels (geestelijk) gebouw bekleed worden
2 Korintiërs 5:2 en 4

… door God daarvoor bestemd zijn en hiertoe zijn geest als onderpand hebben
2 Korintiërs 5:5

… in Christus een nieuwe schepping zijn
2 Korintiërs 5:17

… zich met met God kunnen verzoenen
2 Korintiërs 5:20

… de tempel van de levende God zijn, Hij woont in hen en zij zijn Gods volk
2 Korintiërs 6:16

… zonen en dochters van de almachtige God zijn
2 Korintiërs 6:18

… zichzelf reinigen van alle geestelijke smetten en voor God zich heiligen
2 Korintiërs 7:1

… een geestelijke strijd voeren en geen aardse oorlog met natuurlijke wapens
2 Korintiërs 10:3 en 4

… van Christus zijn
2 Korintiërs 10:7

… als een zuivere maagd voor Christus gesteld worden
2 Korintiërs 11:2

Galaten

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… gerechtvaardigd worden door geloof en niet door opvolgen van wetten
Galaten 2:16

… door hun geloof het geestelijke nageslacht van Abraham zijn
Galaten 3:6-9

… de zegen van Abraham kregen en zo de belofte van Gods geest, door geloof
Galaten 3:14

… zonen van God zijn, door het geloof, in Christus Jezus
Galaten 3:26

… in Christus gedoopt zijn en zich met Hem hebben bekleed
Galaten 3:27

… allen één zijn in Christus, waarbij geen verschil is tussen Jood en Griek, man en vrouw
Galaten 3:28

… van Christus zijn en daarom geestelijk nageslacht van Abraham
Galaten 3:29

… het recht van (Gods) zonen gekregen hebben
Galaten 4:5

… zonen van God zijn doordat Hij zijn geest in hun hart heeft uitgezonden
Galaten 4:6

… zonen van God zijn en (dus) ook zijn erfgenamen
Galaten 4:6

… gelovigen zijn in wie Christus gestalte krijgt
Galaten 4:19

… het hemelse (geestelijke) Jeruzalem als moeder hebben
Galaten 4:26

… kinderen van de belofte zijn
Galaten 4:28

… geen kinderen van de slavin zijn, maar van de vrije
Galaten 4:31

… Jezus Christus toebehoren
Galaten 5:24

… door de geest van God kunnen leven
Galaten 5:25

… door de geest van God eeuwig leven kunnen oogsten
Galaten 6:8

… een nieuwe schepping zijn, waarbij besneden zijn of niet geen rol meer speelt
Galaten 6:15

Efeziërs

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… in Christus gezegend zijn met allerlei geestelijke zegen in de geestelijke wereld
Efeziërs 1:3

… in Christus vanaf het begin zijn uitgekozen om onberispelijk en heilig te zijn
Efeziërs 1:4

… in Christus vanaf het begin zijn uitgekozen om zonen van God te worden
Efeziërs 1:5

… het geheim van zijn wil (Gods plan) mogen kennen
Efeziërs 1:9

… vanaf het begin zijn bestemd om Gods erfdeel te ontvangen
Efeziërs 1:11

… tot eer van Gods grootheid mogen zijn en hun hoop op Christus vestigen
Efeziërs 1:12

… verzegeld zijn met de heilige geest die hen beloofd is
Efeziërs 1:13

… het volk zijn dat Christus zich verworven heeft
Efeziërs 1:14

… heiligen zijn die een rijke erfenis ontvangen en daar ook inzicht in hebben
Efeziërs 1:18

… Gods overweldigende kracht mogen ervaren omdat zij hierin geloven
Efeziërs 1:19

… de gemeente vormen waarvan Christus het hoofd is
Efeziërs 1:22

… de gemeente vormen die het Lichaam van Christus is en die hen volmaakt
Efeziërs 1:23

… met Christus opgewekt zijn en in Hem een plaats hebben in de geestelijke wereld
Efeziërs 2:6

… door God geschapen zijn om dat te doen wat God van tevoren bedacht heeft
Efeziërs 2:10

… één geestelijk lichaam vormen, bestaande uit gelovige Joden en niet-Joden
Efeziërs 2:14-16

… sámen door zijn geest toegang hebben tot de Vader
Efeziërs 2:17 en 18

… medeburgers en huisgenoten van God zijn
Efeziërs 2:19

… als een gebouw zijn dat steeds verder uitgroeit tot een heilige tempel voor God
Efeziërs 2:21 en 22

… mede-erfgenamen zijn en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
Efeziërs 3:6

… de gemeente zijn die de veelkleurige wijsheid van God bekendmaakt
Efeziërs 3:10

… vrijmoedig en met vertrouwen toegang hebben tot God
Efeziërs 3:12

… geestelijke kracht kunnen ervaren door de geest van God
Efeziërs 3:16

… samen met alle heiligen de grootheid van Gods plan kunnen begrijpen
Efeziërs 3:18

… hierdoor kunnen volstromen met Gods volkomenheid
Efeziërs 3:19

… de gemeente zijn waarin de luister van Christus gerealiseerd wordt
Efeziërs 3:21

… één geestelijk lichaam zijn en één geest hebben, zoals God hen geroepen heeft
Efeziërs 4:4

… heiligen zijn die toegerust zijn om het Lichaam van Christus op te bouwen
Efeziërs 4:12

… zullen opgroeien tot de volmaakte mens, gelijkvormig aan Christus
Efeziërs 4:13

… zich aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toegroeien
Efeziërs 4:15

… als gemeente groeien en zichzelf opbouwen in de liefde, door de inzet van allen
Efeziërs 4:16

… navolgers van God zijn, als zijn geliefde kinderen
Efeziërs 5:1

… nu ‘licht in de Heer’ zijn en kunnen leven als kinderen van het licht
Efeziërs 5:8

… de gemeente zijn waarvan Christus het hoofd is en die haar in stand houdt
Efeziërs 5:23

… door Christus geliefd zijn, Hij heeft zich voor hen overgegeven en heiligt hen
Efeziërs 5:25 en 26

… een gemeente vormen die stralend is, zonder vlek of rimpel
Efeziërs 5:27

… leden zijn van de gemeente van Christus, die Hij voedt en koestert
Efeziërs 5:30

… de wapenrusting van God kunnen aandoen om de duivel te kunnen weerstaan
Efeziërs 6:11

… Gods wapenrusting mogen dragen om zo weerstand te kunnen bieden tegen satan
Efeziërs 6:13

… een strijd hebben te voeren tegen de demonen in de geestelijke wereld
Efeziërs 6:12

… de wapenrusting van God hebben om satan te weerstaan en stand te houden
Efeziërs 6:13

Filippenzen

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… heiligen zijn
Filippenzen 1:1

… onberispelijk kunnen zijn en schijnen als lichtende sterren
Filippenzen 2:15

… de (geestelijke) besnijdenis zijn en die door Gods geest Hem dienen
Filippenzen 3:3

… kunnen jagen naar het doel, de prijs van Gods roeping die van boven is
Filippenzen 3:14

… burgers zijn van een geestelijk rijk, waaruit zij Christus verwachten als verlosser
Filippenzen 3:20

Kolossenzen

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… een hoop hebben die voor hen is weggelegd in de geestelijke wereld
Kolossenzen 1:5

… van God de erfenis ontvangen die bestemd is voor de heiligen in het licht
Kolossenzen 1:12

… door God verlost zijn uit de macht van de duisternis
Kolossenzen 1:13

… door God overgeplaatst zijn in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon
Kolossenzen 1:13

… verzoend zijn met God
Kolossenzen 1:21

… de gemeente vormen die het Lichaam is van Christus
Kolossenzen 1:24

… de rijkdom kennen van Gods geheim: Christus in hen, de hoop op Gods luister
Kolossenzen 1:27

… in geestelijke zin besneden zijn, in de besnijdenis van Christus
Kolossenzen 2:11

… dood waren, maar levendgemaakt zijn door Hem, door de schuldvergeving
Kolossenzen 2:13

… niet meer in de schaduw (van het OT) leven, want de werkelijkheid is van Christus
Kolossenzen 2:17

… met Christus dood zijn voor de duistere machten
Kolossenzen 2:20

… met Christus opgewekt zijn en de geestelijke dingen (die boven zijn) zoeken
Kolossenzen 3:1 en 2

… geborgen zijn in Christus en met Hem zullen verschijnen in luister
Kolossenzen 3:3 en 4

… de nieuwe mens aangedaan hebben en zo God helemaal leren kennen
Kolossenzen 3:10

… (in geestelijk opzicht) gelijk zijn aan andere volken, door de vervulling met Christus
Kolossenzen 3:11

… door God uitverkoren heiligen en geliefden zijn
Kolossenzen 3:12

… door de vrede van Christus geroepen zijn tot één Lichaam
Kolossenzen 3:15

1 Tessalonicenzen

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… door God geliefd zijn en door Hem uitverkoren
1 Tessalonicenzen 1:4

… navolgers van God zijn en zijn woord aannemen
1 Tessalonicenzen 1:6

… zich kunnen afkeren van de afgoden en de levende God kunnen gaan dienen
1 Tessalonicenzen 1:9

… uit de geestelijke wereld de Zoon van God verwachten
1 Tessalonicenzen 1:10

… God waardig kunnen leven die hen roept tot zijn koninkrijk en luister
1 Tessalonicenzen 2:12

… onberispelijk voor God kunnen zijn bij de komst van Jezus Christus
1 Tessalonicenzen 3:13

… niet meer in de duisternis zijn, maar aan het licht toebehoren
1 Tessalonicenzen 5:4 en 5

… bestemd zijn om Gods luister te ontvangen
1 Tessalonicenzen 5:9

2 Tessalonicenzen

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… de heiligen zijn in wie Christus bij zijn komst wordt verheerlijkt
2 Tessalonicenzen 1:10

… Gods eerstelingen zijn om te worden hersteld en geheiligd door zijn geest
2 Tessalonicenzen 2:13

… door het evangelie geroepen zijn om de luister van Jezus Christus te verkrijgen
2 Tessalonicenzen 2:14

1 Timoteüs

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… de gemeente van God zijn
1 Timoteüs 3:5

… de gemeente van God zijn, het huis van God, fundament van de waarheid
1 Timoteüs 3:15

… koningen en heren zijn, van wie Christus de Koning en de Heer is
1 Timoteüs 6:15

2 Timoteüs

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… door Hem behouden zijn en geroepen met een heilige roeping
2 Timoteüs 1:9

… Gods uitverkorenen zijn en herstel en eeuwige luister krijgen door Christus
2 Timoteüs 2:10

… met Christus als koningen kunnen heersen
2 Timoteüs 2:12

… Gods eigendom zijn (de zijnen) en die kunnen breken met de ongerechtigheid
2 Timoteüs 2:19

… mogen jagen naar gerechtigheid en liefde, vanuit een rein hart
2 Timoteüs 2:22

… Gods mensen zijn, die tot elk goed werk volkomen toegerust kunnen zijn
2 Timoteüs 3:17

… de krans van de rechtvaardigheid kunnen krijgen als ze naar zijn komst uitzien
2 Timoteüs 4:8

Titus

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… Gods uitverkorenen zijn
Titus 1:1

… als gemeente het huis van God zijn
Titus 1:7

… Gods volk zijn dat vol ijver is om het goede te doen
Titus 2:14

… erfgenamen (van God) zijn door hun hoop op het eeuwige leven
Titus 3:7

Hebreeën

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… tegen wie God spreekt in het laatst van de dagen
Hebreeën 1:2

… het heil zullen beërven en daarom door engelen gediend worden
Hebreeën 1:14

… zonen van God zijn die mogen delen in Gods luister
Hebreeën 2:10

… door Christus geheiligd worden en één met Hem zijn
Hebreeën 2:11

… als gemeente de broers (en zussen) van Jezus Christus zijn
Hebreeën 2:12

… kinderen (zonen) van God zijn
Hebreeën 2:13

… het nageslacht van Abraham zijn waarover God zich ontfermt
Hebreeën 2:16

… als gemeente de broers (en zussen) van Jezus Christus zijn
Hebreeën 2:17

… heilige broers en zussen zijn en deelgenoten van de hemelse roeping
Hebreeën 3:1

… het huis van God zijn, waarover Christus is aangesteld
Hebreeën 3:6

… deel hebben gekregen aan Christus
Hebreeën 3:14

… tot Gods rust (eeuwige sabbat) ingaan
Hebreeën 4:3 en 9

… een geestelijke Hogepriester hebben
Hebreeën 4:14

… eeuwig heil krijgen door Christus, doordat zij Hem gehoorzamen
Hebreeën 5:9

… de hoop hebben op eeuwige luister als een anker voor hun ziel
Hebreeën 6:19

… nader tot God mogen komen door een betere hoop (dan die van het OT)
Hebreeën 7:19

… volkomen behouden kunnen worden als ze door Christus naar God gaan
Hebreeën 7:25

… een geestelijke Hogepriester hebben
Hebreeën 8:1

… nu leven onder een nieuw, geestelijk verbond; het oude verbond is vervallen
Hebreeën 8:6-13

… als Gods volk zijn wetten nu in hun verstand geschreven gekregen hebben
Hebreeën 8:10

… voor altijd geheiligd zijn door het offer van het lichaam van Jezus Christus
Hebreeën 10:10

… geheiligd worden en voorgoed tot volmaaktheid zijn gebracht
Hebreeën 10:14

… Gods wetten in hun hart en verstand geschreven hebben gekregen
Hebreeën 10:16

… vol vrijmoedigheid mogen ingaan in het geestelijke heiligdom
Hebreeën 10:19

… een grote Priester hebben over het (geestelijke) huis van God (de gemeente)
Hebreeën 10:21

… God mogen dienen met een zuiver hart en in volle zekerheid van het geloof
Hebreeën 10:22

… een (geestelijke) stad verwachten, door God ontworpen en gebouwd
Hebreeën 11:10

… als vreemdelingen en gasten leven op deze aarde
Hebreeën 11:13

… verlangen naar een beter, dat is een hemels (geestelijk) vaderland
Hebreeën 11:14-16

… het geestelijke nageslacht van Abraham (door Isaäk) zijn
Hebreeën 11:18

… door God worden ingeschakeld om gelovigen tot volmaaktheid te brengen
Hebreeën 11:40

… elke zonde kunnen afleggen en met volharding streven naar het doel van God
Hebreeën 12:1

… zonen van God zijn die door Hem opgevoed worden
Hebreeën 12:5-7

… naderen tot de (geestelijke) berg Sion en wonen in het nieuwe (hemelse) Jeruzalem
Hebreeën 12:22

… eerstgeborenen zijn die ingeschreven staan in het geestelijke rijk van God
Hebreeën 12:23

… een onwankelbaar (geestelijk) koninkrijk ontvangen
Hebreeën 12:28

… het volk zijn dat door Christus geheiligd wordt en waarvoor Hij heeft geleden
Hebreeën 13:12

… een toekomstige, geestelijke stad zoeken
Hebreeën 13:14

Jakobus

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… de levenskroon kunnen ontvangen
Jakobus 1:2

… door God zijn voortgebracht als eersten in zijn (nieuwe) schepping
Jakobus 1:18

… God liefhebben, rijk in het geloof zijn en erfgenamen van zijn koninkrijk
Jakobus 2:5

… het geestelijke nageslacht zijn van Abraham
Jakobus 2:21

… rekening houden met de (geestelijke) wijsheid die van boven komt
Jakobus 3:15

… met een zuiver geweten tot God kunnen naderen en dan nadert Hij tot hen
Jakobus 4:8

1 Petrus

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… Gods uitverkorenen zijn en die geheiligd worden door zijn geest
1 Petrus 1:2

… opnieuw geboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van Jezus
1 Petrus 1:3

… opnieuw geboren zijn tot een onvergankelijke erfenis, die nooit verwelkt
1 Petrus 1:4

… een zuivere inwendige mens hebben en die hun broers kunnen liefhebben
1 Petrus 1:22

… de gelovigen zijn over wie de profeten in het OT geprofeteerd hebben
1 Petrus 1:10

… de gelovigen zijn die zij (de profeten) hiermee gediend hebben en niet zichzelf
1 Petrus 1:12

… heilig kunnen leven, net als Hij die hen hiervoor geroepen heeft
1 Petrus 1:15

… zonen zijn van hun hemelse Vader en die leven als vreemdelingen op aarde
1 Petrus 1:17

… opnieuw geboren zijn uit onvergankelijk (geestelijk) zaad
1 Petrus 1:23

… levende stenen zijn in Gods geestelijke huis en die geestelijke offers brengen
1 Petrus 2:5

… niet beschaamd uitkomen als ze vertrouwen op de kostbare hoeksteen in Sion
1 Petrus 2:6

… een uitverkoren geslacht zijn, een volk dat Gods eigendom is
1 Petrus 2:9

… Gods grote daden mogen verkondigen die hen uit de duisternis geroepen heeft
1 Petrus 2:9

… eerst niet het volk van God waren, maar dat nu wél zijn
1 Petrus 2:10

… hier gasten en vreemdelingen zijn
1 Petrus 2:11

… als schapen dwaalden, maar zich nu laten leiden door hun Herder
1 Petrus 2:25

… door de doop een goed geweten hebben, waarmee ze tot God kunnen bidden
1 Petrus 3:21

… die het huis van God zijn waarbij het oordeel (= scheiding tussen goed en kwaad) begint
1 Petrus 4:17

… de kudde van God zijn
1 Petrus 5:1,2

… de duivel moeten weerstaan
1 Petrus 5:9

… door God geroepen zijn tot zijn eeuwige heerlijkheid en Hij zal hen sterk maken
1 Petrus 5:10

… Gods uitverkorenen zijn
1 Petrus 5:13

2 Petrus

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… grote beloften hebben, zodat ze deel hebben aan de Goddelijke natuur
2 Petrus 1:4

… onbelemmerde toegang hebben tot het eeuwige koninkrijk van Jezus Christus
2 Petrus 1:11

… een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten
2 Petrus 3:13

1 Johannes

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… in het licht kunnen leven zoals Christus en rein worden van elke zonde
1 Johannes 1:7

… niet hoeven te zondigen maar áls ze zondigen een voorspraak hebben bij God
1 Johannes 2:1

… de liefde van de Vader hebben ontvangen en Gods zonen zijn
1 Johannes 3:1

… uit God geboren zijn
1 Johannes 3:9

… zonen van God zijn die de rechtvaardigheid doen en de broers en zussen liefhebben
1 Johannes 3:10

… in God blijven en Hij in hen, door de geest van God die hen gegeven is
1 Johannes 3:24

… uit God zijn en die de wereld hebben overwonnen
1 Johannes 4:4

… uit God zijn en wie God kent, hoort naar hen
1 Johannes 4:6

… elkaar liefhebben en daarom uit God geboren zijn en God kennen
1 Johannes 4:7

… liefhebben omdat God hen eerst heeft liefgehad
1 Johannes 4:19

… de zonen van God liefhebben en daarom God liefhebben en doen wat Hij wil
1 Johannes 5:2

… als gemeente Gods uitverkoren vrouw zijn
1 Johannes 1:1

2 Johannes

… als gemeente de uitverkoren zuster zijn
2 Johannes 1:13

Judas

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… geroepenen zijn, geliefd in God de Vader en bewaard door Jezus Christus
Judas 1:1

… geliefden van God zijn en kunnen bidden in de heilige geest
Judas 1:20