Geestelijk Israël

Teksten uit Openbaring

De gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die …

… verlost zijn uit hun zonden en geliefd door Jezus Christus
Openbaring 1:5

… door Jezus gemaakt zijn tot koningen en priesters voor God de Vader
Openbaring 1:6

… zullen worden erkend door schijnjoden, dat Jezus hen liefheeft
Openbaring 3:9

… een zuil in de tempel van God zijn en God schrijft zijn naam op hen
Openbaring 3:12

… ook de naam van de stad van God op hen geschreven krijgen, een nieuwe naam
Openbaring 3:12

… door Christus voor God gekocht zijn uit elke stam en taal, elk volk en elke natie
Openbaring 5:9

… door Christus voor God tot koningen en priesters gemaakt zijn
Openbaring 5:10

… Gods medewerkers zijn die aan hun voorhoofd verzegeld zullen worden
Openbaring 7:3

… de 144.000 verzegelden vormen uit alle stammen van de zonen van Israël
Openbaring 7:4

… de gezalfden van de Heer zijn en die met Hem als koningen mogen heersen
Openbaring 11:15

… de geestelijke tempel van God zijn
Openbaring 11:19

… in de hemel wonen
Openbaring 13:6

… de 144.000 vormen die op de berg Sion staan en op wie de naam van Christus en de Vader staan geschreven
Openbaring 14:1

… de 144.000 vormen die losgekocht zijn van de aarde
Openbaring 14:3

… het Lam volgen en geen geestelijk overspel gepleegd hebben
Openbaring 14:4

… gekocht zijn uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam
Openbaring 14:4

… de tempel zijn die in de hemel is
Openbaring 14:17

… voortkomen uit alle volken en die in aanbidding voor de Heer zullen neervallen
Openbaring 15:4

… de heren en de koningen zijn van wie Jezus Christus de Heer en de Koning is
Openbaring 17:4

… het volk van God zijn, dat uit Babel moet trekken
Openbaring 18:4

… horen bij de grote schare (massa) in de hemel
Openbaring 19:1

… zich mogen bekleden met blinkend en smetteloos fijn linnen
Openbaring 19:8

… de broers zijn die het getuigenis van Jezus hebben
Openbaring 19:10

… de legerscharen in de hemel zijn die Jezus op witte paarden volgen
Openbaring 19:14

… de heren en de koningen zijn van wie Jezus Christus de Heer en de Koning is
Openbaring 19:16

… horen bij het leger van Jezus Christus
Openbaring 19:19

… mogen deelhebben aan de eerste opstanding en met Christus koningen zijn
Openbaring 20:6

… de heilige stad zijn die neerdaalt uit de hemel
Openbaring 21:2

… de volken van God zijn en Hijzelf zal bij hen zijn
Openbaring 21:3

… de bruid van God vormen, dit is het Lam samen met zijn vrouw
Openbaring 21:9

… de heilige stad zijn die neerdaalt uit de hemel, het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 21:10

… maandelijks mogen vruchtdragen en zo tot genezing zijn van de volken
Openbaring 22:2

… de medewerkers van het Lam zijn
Openbaring 22:3

… Gods aangezicht zullen zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn
Openbaring 22:4

… door God verlicht worden en ze zullen voor eeuwig als koningen heersen
Openbaring 22:5

… hun kleren gewassen hebben en recht hebben op het geboomte van het leven
Openbaring 22:14

… door de poorten mogen binnengaan in de stad (het nieuwe Jeruzalem)
Openbaring 22:14