Openbaring

Openbaring 1:20
Engelen dienen de eindtijdgemeente

Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards:
de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.

Het geheimenis van de zeven sterren [die] je zag op de rechter(hand) van Mij en de zeven kandelaars de gouden, de zeven sterren engelen van de zeven gemeenten zijn; en de kandelaars [de zeven] (de) zeven gemeenten zijn.

Eeuwenlang heeft de mens niet kunnen ontdekken wat het plan van God inhield.
Wat betreft religie is er wereldwijd een wirwar aan stromingen en dwalingen ontstaan, vaak in de meest absurde en afschuwelijke vormen.
Hierin is de invloed van satan en zijn trawanten duidelijk herkenbaar en wel voornamelijk in chaos, ellende, misleiding en geweld.

Gods verborgen waarheid onthuld

In Efeziërs 3:8-11 beschrijft Paulus hoe hij als eerste de ‘verborgen’ waarheid van en over God aan het licht mag brengen!
De waarheid, verborgen door leugen en misleiding van satan.
Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de Schepper van het al, werkelijkheid wordt.
Zo zal nu door de gemeente de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer …
(zie in dit verband ook de uitleg bij 1:12-13).

Engelen ondersteunen de gemeente

De zeven gouden lampenstandaards, kandelaars of luchters zijn symbool van de gemeenten van alle tijden en plaatsen, die lichtdragers zijn in het koninkrijk van God.
Deze gemeenten worden hierbij ondersteund door heilige engelen die hiervoor een speciale opdracht hebben.
Hebreeën 1:14:
Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?
‘Redding’ betekent vooral ook: totaal hersteld worden om zo het doel van God te kunnen bereiken.

Men zegt ook wel dat met de engel van de gemeente de voorganger bedoeld wordt.
In de eerste plaats komt in het boek Openbaring het woord ‘ster’ nergens in deze betekenis voor.
In de tweede plaats moet er dan sprake zijn van een dubbelbeeld.
Een ster moet dan een engel voorstellen en die engel is dan weer een beeld van de voorganger.
Ook is het in strijd met de symmetrie als er staat: de zeven sterren zijn de engelen en de kandelaren zijn de gemeenten.
Iedere gelovige heeft zijn engel (zie Matteüs 18:10) en ook Jezus heeft zijn engel.
In een gemeente zijn dus veel engelen actief en boven hen staat de engel van de gemeente.
Zo is in het oude testament wel sprake van engelen over landen en volken (zie Daniël 10:13 en 12:1).