Openbaring

Openbaring 1:5
Betrouwbare getuige van Gods plan

… en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde.
Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed …

En van Jezus Christus, de Getuige de getrouwe, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen van de aarde; aan de liefgehad hebbende ons en gewassen hebbende ons van de zonden van ons in/door het bloed van Hem.

Jezus Christus, het woord van God dat mens geworden is, wordt hier de betrouwbare getuige genoemd.
Want Hij geeft nauwkeurig weer wat het wezen van de Vader is én Hij beeldt de bedoeling van God met de mens uit.

Bouw van de geestelijke tempel

Zo voert Hij Gods plan uit en bouwt Hij aan zijn geestelijke tempel, de gemeente van Jezus Christus, het geestelijke Israël van God.
In 19:11 staat van Jezus dat Hij trouw en betrouwbaar heet.
Hij is trouw aan Wie Hem aangesteld heeft bij het bouwen van deze tempel (zie Hebreeën 3).

We kunnen altijd op Hem aan en we hoeven er door Hem niet aan te twijfelen of het plan van God wel wordt uitgevoerd.
Jezus is de eerste die geboren (= zichtbaar geworden) is in de nieuwe schepping, Hij is de mens zoals God deze vanaf het begin van de schepping voor ogen heeft.
Zo wil God dat ook wíj worden!
Jezus is de eerste van deze nieuwe schepping, die vanuit het rijk van de dood is opgestaan met een volmaakt geestelijk lichaam.
Het opstandingslichaam.
Dit is een lichaam van vlees en bloed, maar onderworpen aan ‘geestelijke wetten’ in plaats van aan die van de natuur.
Uit de dood komt zo een eeuwig levend mens tevoorschijn.

Koning van de koningen

Jezus is de heerser over de vorsten van de aarde.
Dit zijn niet de machthebbers van deze wereld, maar de mensen die Hij voor God gekocht heeft en die door Hem verheven zijn tot koninklijke priesters.
In 19:16 heeft Hij de naam:
Koning van de koningen en Heer van de heren of ook ‘Hoogste Heer en Koning’.
Deze koningen of machthebbers regeren nu nog niet op aarde, maar zij zijn van de aarde losgekocht om later als koningen met Jezus Christus ook op aarde te regeren (zie 20:6).
Losgekocht van de aarde wil zeggen: niet meer onder invloed staan van satan en zijn demonen.

Hoogste vorm van liefde

Hij heeft ons lief, zoals onder andere staat in Johannes 15:13:
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Zijn liefde komt ook duidelijk tot uiting voor mensen die zondaars zijn.
In Lucas 5:32 zegt Jezus:
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.

Om dat mogelijk te maken heeft Jezus eerst de zondeschuld van de mensen moeten betalen door zijn leven hiervoor te geven; zie ook: de transactie tussen God en satan.
Zo worden zondaars rechtvaardigen en kunnen ze vrij van aanklacht en zonde in nauwe verbinding met God gaan leven.
Voor eeuwig en altijd!
Jezus heeft ons vrijgekocht uit de macht van satan en zijn handlangers, zodat zij geen recht en mogelijkheid meer hebben om ons te verleiden, te misleiden, te onderdrukken en aan te klagen.
De zaken zijn nu omgedraaid: doordat wij in dienst van God gekomen zijn, hebben wij het recht gekregen te heersen over de demonen van leugen, zonde, ziekte, geweld en dood.