Openbaring

Openbaring 1:7
Wederkomst in (of met) de wolken

Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben.
Alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, amen.

Zie, Hij komt met de wolken en zal zien Hem elk oog en/ook die Hem doorstoken hebben; en zij zullen zich (op de borst) slaan over Hem alle stammen van de aarde. Ja, amen.

Wij zijn de wolk van getuigen

Een wolk is een uitbeelding van de gemeente.
Een wolk bestaat uit miljoenen waterdruppels; zo wordt de gemeente gevormd door ontelbaar veel gelovigen.
Waterdruppels verdampen door de warmte van de zon en zo vormen zij wolken.
Gelovigen die zich verbinden met God, door zijn geest, verwarmen zich in zijn liefde en stijgen op naar grote geestelijke hoogte.
Samen vormen deze gelovigen van alle tijden en plaatsen zo een grote geestelijke wolk of wolkenformatie.
De ‘wolk van getuigen’.

Terugkomst van Jezus in de gemeente

Jezus wordt voor alle mensen zichtbaar in en door middel van zijn gemeente, zoals staat in 2 Tessalonicenzen 1:10 NBG:
… wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn.
De vijanden, dus de demonen die Jezus hebben laten kruisigen, zullen zich van spijt op de borst slaan, zoals letterlijk in de grondtekst staat.
Satan en zijn trawanten hebben namelijk niet geweten wat de gevolgen zijn van het sterven van Jezus.

1 Korintiërs 2:6-9 zegt:
Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof.
Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan.

Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister.

Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd.

Maar het is zoals geschreven staat:
Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.

Verkeerde keus maken

‘In de geest’ ziet Johannes hoe het voor iedereen zichtbaar en herkenbaar zal zijn dat de gelovigen aan Jezus Christus gelijkvormig zijn geworden.
De verbasterde of valse kerk of schijngemeente zal dan ook moeten erkennen dat zij op een fout spoor zit door het verwerpen van de doop in en de vervulling met de geest van God.
Zoals altijd verzet zij zich hiertegen (zie Handelingen 7:51).
Dat komt omdat ze zich laat leiden door religieuze demonen.
Deze schijngemeente heeft zich gericht op uiterlijke en natuurlijke dingen en zij is niet eerst op zoek gegaan naar het koninkrijk van God (zie Matteüs 6:33).

Ook zij heeft spijt als haren op haar hoofd dat ze de verkeerde keus heeft gemaakt.
Zie ook Matteüs 24:30:
Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt en alle stammen (volken) op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.

Babylon, de grote stad

Met ‘alle volken op aarde’ worden niet bedoeld Chinezen, Egyptenaren, Mexicanen of Nederlanders, maar wel de mensen die bij de schijngemeente van alle tijden en plaatsen horen.
‘Op aarde’ wil zeggen dat zij gericht zijn op het zichtbare en zo het slachtoffer zijn geworden van hun misleiders.
Deze gemeente bestaat als een grote stad, zoals onder andere staat in 18:2:
Met een krachtige stem riep hij:
Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad!
Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier.

Stil maar, wacht maar

De schijngemeente heeft altijd onderwezen dat de gelovigen ‘zondaar blijven tot hun dood aan toe’ en dat zij dus nooit kunnen overwinnen.
Laat staan dat ze kunnen doorgroeien tot de gelijkvormigheid aan of het geestelijke niveau van Jezus Christus!
Zij heeft altijd geleerd:
"Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw als de Heer terugkomt."
Ze heeft niet begrepen dat het juist andersom is:
de Heer komt pas terug in zijn heiligen als zij daar rijp voor zijn, als zij Hem gelijkvormig zijn geworden!
Deze schijngemeente zal dan moeten erkennen dat de echte zonen van God zichtbaar zijn geworden.
Net zoals de Romeinse officier en zijn manschappen die Jezus bewaken bij de kruisiging:
Toen de centurio en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden:
Hij was werkelijk Gods Zoon
(Matteüs 27:54).

Nu volgt nog een dubbele bevestiging, namelijk: ja en amen.