Openbaring

Openbaring 11:11
Waarheid en leven onder het stof vandaan

En na drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden.

En na de drie dagen en (een) halve, (de) geest van (het) leven uit God kwam binnen over hen en zij gingen staan op de voeten van hen en vrees grote viel op de aanschouwenden hen.

Tijdens zijn rondgang op aarde maakt Jezus drie doden weer levend.
Het dochtertje van Jaïrus is nog maar vlak van tevoren overleden, als Jezus haar opricht.
De zoon van de weduwe in Naïn wordt door Jezus levend gemaakt als men met hem op weg is naar de begraafplaats.
Maar het meest opvallende en grote wonder is het levend maken van Lazarus.
Johannes heeft dit feit uitvoerig in zijn evangelie beschreven.
Hij vertelt ons onder andere dat Jezus nog twee dagen op de plek blijft waar Hij was, om het aantal dagen vol te maken.
Als Jezus in Bethanië komt, ligt zijn vriend al de vierde dag in het graf, dit is dus drie en een halve dag.
Dan maakt Jezus, met vriend en vijand als toeschouwers, een lijk levend dat al voor een groot deel ontbonden is.

Stank van wetten en regels

Dit levend maken van Lazarus is een voorafspiegeling van het weer tot leven komen van woord en geest van God in de zonen van God.
Hoe langer deze niet werkzaam kunnen zijn, hoe groter de opluchting en vreugde zijn in de schijngemeente en bij de demonen die haar inspireren.
Hoe langer ze niet werkzaam kunnen zijn, hoe minder zegt de mensen hun betekenis nog iets.
Ze zijn al zo lang voor de gelovigen verborgen geweest, doordat er allerlei verzinsels om hen heen geweven zijn.
Er hangt een geestelijke lucht om hen heen van wetten en regels, van misvattingen en dwalingen.
Niemand kent nog de wezenlijke betekenis van het levende woord en de inspirerende geest van God en wat deze kunnen betekenen in verband met de realisatie van het plan van God.
‘Menselijkerwijs gesproken’ is het afgelopen met ze en is er geen enkele hoop meer op welk teken van leven dan ook.

Dan is het moment aangebroken dat het wonder van het levend worden van Lazarus zich als het ware herhaalt in de laatste tijd.
Als Lazarus opgewekt wordt, komt zijn levensgeest in hem terug.
Deze geest zorgt ervoor dat het menselijke lichaam op de juiste, natuurlijke manier kan functioneren.
De levensgeest bouwt, onderhoudt en herstelt het menselijke organisme.
Lazarus gaat weer op zijn voeten staan, maar de omstanders moeten hem nog wel bevrijden van zijn grafdoeken.

Gods woord en geest worden nu onder het stof van de aarde, van het aardsgerichte religieuze denken, door de zonen van God weggehaald.
Doordat zij vervuld zijn met de geest en met de gedachten van God kan Hij door hen de levensgeest weer in woord en geest doen terugkeren.
Dit gebeurt na drie en een halve dag, een bepaalde korte periode.
De situatie van monddood zijn en van het omgeven zijn met allerlei demonische leringen is plotseling voorbij.
De waarheid overwint en er komt opnieuw een overvloed van leven door woord en geest van God naar mensen toe.

Stromen van levend water

Over deze gebeurtenis wordt door Joël een prachtige profetie uitgesproken in 2:23:
En jullie, kinderen van Sion, wees blij
en barst uit in gejubel om de Heer, jullie God,
want Hij geeft regen om je te verkwikken,
regen om je te verkwikken.
Hij laat de regen overvloedig op je neerdalen,
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.

Het hoogtepunt van deze profetie vinden we in 3:1 en 5:
Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;
zelfs over slaven en slavinnen
zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten.

Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,
zoals de Heer heeft beloofd;
ieder die Hij roept zal worden gered.

De twee getuigen, Gods woord en geest in het leven van de gelovigen, gaan weer op hun voeten staan, ze kunnen weer verdergaan met de uitwerking van het plan van God.
Dit betekent dat ze (op)nieuw leven geven aan de gemeente die zich nu kan gaan ontwikkelen tot de volmaaktheid, het niveau van Jezus Christus.

Leeg en dood

De religieuze wereld en de met hen verbonden demonen zien dit met angst en beven gebeuren.
Wat men niet verwacht heeft, is gebeurd en alle ‘vrome’ theorieën storten als een kaartenhuis in elkaar.
Men heeft zich met alle macht en kracht verzet tegen Gods woord en geest, die respectievelijk aangeven wát zijn plan is en hóe dit gerealiseerd kan worden.
Hun eigen leringen en visies blijken nu op hun beurt lege omhulsels te zijn zonder enige vorm van leven.
Hun wetten en regels hebben het geestelijke leven gekost aan veel gelovigen, want deze hebben niet geleid tot een echt contact met God.
Want dat kan alleen door de geest van God.
Zij hebben niet geluisterd naar de waarschuwing van Paulus in 2 Korintiërs 3:6:
Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest.
Want de letter doodt, maar de geest maakt levend.