Openbaring

Openbaring 12:5
Afgoden bestaan niet

Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon.

En zij baarde (een) zoon mannelijke die zal hoeden al de volken met (een) staf ijzeren.
En werd weggerukt het kind van haar naar God en de troon van Hem.

De vrouw baart een mannelijke zoon.
Uiteraard is een zoon mannelijk, maar dit woord wordt gebruikt om duidelijk aan te geven dat het een sterke zoon is, die al een bepaalde statuur of grootte heeft bereikt.
De gemeente van de laatste tijd zal door haar geloof en door haar kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus (zie Efeziërs 4:13).

Gelijkvormig aan Christus

Zoon is hier een verzamelnaam, net als het woord vrouw in dit visioen.
Het zijn de zonen van God, die bestemd zijn om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene is van talloze broers en zussen (zie Romeinen 8:29).
Zij zullen het geestelijke niveau van Jezus Christus bereiken.
In de laatste tijd zullen de zonen van God dit evenbeeld op zijn duidelijkst laten zien.
Speciaal van hen kan gezegd worden:
Wie Hij hiertoe heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen; en wie Hij heeft geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken; en wie Hij heeft vrijgesproken, heeft Hij nu al laten delen in zijn luister (Romeinen 8:30).

De zoon krijgt een ijzeren herdersstaf om ermee te heersen over de volken.
Ook Jezus maakt tijdens zijn leven op aarde gebruik van eenzelfde ‘staf’.
Hiermee slaat Hij geen mensen (of volken) maar deelt Hij er effectieve slagen mee uit in het rijk van de duisternis.
De demonen worden als aardewerk verbrijzeld (zie 2:27).
Deze staf is een symbool van het woord van God, waarvoor ook het scherpe tweesnijdende zwaard als beeld gebruikt wordt.

Inspiratie door demonen

Wat heidenen van de volken maakt is hun afgoderij, waardoor ze verbonden zijn met de demonen.
In feite zijn er geen afgoden, maar alleen demonen die zich laten dienen en vereren als goden.
Het zijn schijngoden!
Dit dienen van afgoden gebeurt onder veel verschillende namen en in veel verschillende vormen, maar altijd zitten er demonen achter voorwerpen of mensen die worden vereerd en aanbeden.
Hoe meer aanhang een bepaalde religie heeft, hoe groter de macht en de status van zo’n duistere geest is.
Als toelichting 1 Korintiërs 8:4-6:
Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is.
Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en heren –,
wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

Gods plan voltooid

De zonen van God gaan over de hele wereld de strijd aan tegen deze geesten en zo tegen de door hen beheerste en geïnspireerde religies.
Ze hanteren daarbij het woord van God als enige en duidelijke richtlijn en de kracht, de wijsheid en de liefde van zijn heilige geest.
Want het evangelie van het koninkrijk van God zal door hen wereldwijd verspreid en bekendgemaakt worden.
Pas daarna komt het einde of de voltooiing van het herstelplan van God.
Matteüs 24:14:
Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde (of de voltooiing) komen.

De ‘zonen’ zijn volwaardige broers en zussen van Jezus Christus en daarom erven ook zij met Hem de luister van God.
Ze worden daarom direct weggevoerd naar God en zijn troon.
Zo mogen ze in zijn directe nabijheid leven en de troonrechten uitoefenen.
Wat in de afgelopen eeuwen ‘kerkgeschiedenis’ nooit is voorgekomen, gaat nu gebeuren.
De zonen van God gaan hun plaats innemen óp de troon van God, als koninklijke strijders en overwinnaars in de geestelijke wereld.
Is het vreemd dat er dan pas goed oorlog in de hemel komt? (zie vers 7).