Openbaring

Openbaring 13:11-12
Een kwestie van zwart of wit

Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde.
Het had twee horens, net als een lam en het sprak als een draak.
Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit.
Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.

En ik zag (een) ander beest opkomende uit de aarde en het horens twee, gelijkend op (een) lam en het sprak als (een) draak.
En de (vol)macht van het eerste beest alle oefent het uit voor het aangezicht van hem; en het maakt de aarde en de wonenden op haar dat zij aanbidden het beest eerste, van wie is genezen de wond van de dood van hem.

Gods vijand openbaart zich

Er komt nu geen beest op uit de zee, maar uit de aarde.
De aarde is het beeld van het natuurlijk gerichte godsdienstige leven van de mensen.
Het beest uit de zee is de geest van de antichrist, maar het beest uit de aarde is de antichrist zelf.
De parallel ligt voor de hand:
In de gemeente van Jezus Christus zijn de Vader en de Zoon actief door de geest van de Vader, door wie Hij zich openbaart.
Hij is de geest van de waarheid (zie Johannes 14:17).
Zo openbaart de draak, de vijand van God, zich door de geest van de antichrist of de geest van de dwaling (zie 1 Johannes 4:6).

Jezus Christus is het woord van God dat vorm gekregen heeft in de mens.
Hij is dus de mond van God en Hij spreekt door (middel van) de geest van God.
Zo is de antichrist de mond van satan die door het beest uit de afgrond spreekt.
De Zoon van God is een mens en zo is ook de antichrist, het beest dat uit de aarde opkomt, een mens.
Jezus Christus is de echte profeet en de antichrist wordt de valse of schijnprofeet genoemd (zie 19:20).

De horens die dit beest heeft, wijzen op geestelijke krachten.
Van het Lam wordt in 5:6 gezegd dat het zeven horens heeft en zeven ogen die de zeven geesten van God voorstellen.
De twee horens van het Lam waarmee het zich in de wereld openbaart zijn die van de profetie en de geest van kracht, die tekenen en wonderen uitwerkt.
De antichrist spreekt als de draak, de aartsleugenaar of de vader van de leugen of de inspirator van alle dwalingen.
In 2 Tessalonicenzen 2:9-12 noemt de apostel deze horens van leugen en kracht:
De komst van de wetteloze mens is het werk van satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen …
Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven.

Gevolg van het niet liefhebben van de waarheid

Doordat ze de waarheid niet liefhebben, krijgen ze automatisch te maken met de leugen.
Doordat ze niet vóór Jezus zijn, de mens in wie God zichtbaar is geworden, zijn ze tégen Hem.
En dus ook tegen het plan van God.
In de geestelijke wereld is het een situatie van zwart of wit, van het één of het ander.
We kunnen door onze eigen keus bepalen aan welke kant we staan.

De wonderen van Jezus hebben altijd het herstel van de mens tot doel.
Valse of schijnwonderen zijn niet gericht op de bevrijding van de mens.
Jezus geneest zieken, bevrijdt geestelijk gebonden mensen en herstelt de mens zo naar lichaam, ziel en geest.
Zelfs het stilleggen van de storm was om zijn bange leerlingen te beschermen.
Als een fakir zich laat begraven om na enkele weken, door occulte krachten, levend tevoorschijn te komen, is dit wel een wonder, maar het heeft geen enkele zin.
Een heidense priester kan zich met messen steken zonder dat hij bloedt, maar het is een schijnwonder, het levert geen herstel op.

In de op uiterlijkheden georiënteerde godsdienstige wereld oefent de antichrist dus alle macht uit die hij van het beest uit de afgrond gekregen heeft.
Zij die op de aarde leven, die dus geen ‘burger in de hemel’ zijn, (zie Filippenzen 3:20), volgen de antichrist en daardoor aanbidden zij de geest die in hem woont.
Wie het beest uit de afgrond aanbidt, vereert de draak omdat hij aan het beest gezag gegeven heeft (zie vers 4).
De antichrist werkt met verborgen, occulte, ontwrichtende krachten die hij rechtstreeks uit het rijk van de duisternis krijgt.
De dodelijke wond aan de zesde kop, die van het occultisme, is weer genezen en sterker dan ooit ervoor ondersteunt hij de religie van de antichristelijke gemeente.