Openbaring

Openbaring 13:13-14
Prooi van bovennatuurlijke krachten

Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde.
Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten.
Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

En het doet tekenen grote, zodat zelfs vuur het doet neerdalen uit de hemel naar de aarde voor het aangezicht van de mensen.
En het misleidt de wonenden op de aarde door de tekenen die gegeven werden aan hem (te) doen voor het aangezicht van het beest, zeggende tot de wonenden op de aarde (te) maken (een) beeld voor het beest dat heeft de wond van het zwaard en het leefde.

De antichrist is de wetteloze mens en in hem is de ongerechtigheid verpersoonlijkt, zoals in Jezus Christus de gerechtigheid een lichaam gekregen heeft.
De Farizeeën moeten van Jezus erkennen:
Deze man doet veel wondertekenen … (zie Johannes 11:47).
Maar de Heer heeft ook gewaarschuwd:
… er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden (Matteüs 24:24).

Occult rijk

Want het karakter van het rijk van de antichrist zal helemaal anders zijn dan van alle rijken die ooit op aarde geweest zijn.
Dat vierde dier duidt op een vierde koninkrijk dat op aarde zal komen, anders dan alle andere koninkrijken … (zie Daniël 7:23).
Het krijgt zijn macht en kracht door een rechtstreekse verbinding met het rijk van de duisternis.
Van de zonen van God in de laatste tijd kunnen we zeggen dat hun het hele leger van de vijand onderworpen wordt.
Maar deze legermacht wordt eerst door de draak geplaatst onder het opperbevel van de antichrist en zijn aanhang.
Want hij neemt plaats in de tempel van God (de mens) om zich voor te doen als God zelf (zie 2 Tessalonicenzen 2:4).

De antichrist is een mens in wie de geest van de antichrist is komen wonen.
Zo lezen we dat Christus in een mens gaat wonen, maar ook hier is sprake van: door de geest.
Op het commando van de antichrist komen de demonen en manifesteren zij zich in de zichtbare wereld.
Het beest doet vuur uit de hemel neerdalen op aarde.
Dit betekent dat de duistere geesten uit de onzichtbare wereld zich op zijn bevel openbaren in de zichtbare wereld.
Zelfs de meest verstokte materialist zal dan moeten erkennen dat hier bovennatuurlijke krachten in het spel zijn.

Ook zal het beest door deze occulte macht de ‘aarde’ onderwerpen, dus alle mensen die niet in verbinding met God leven, maar die slechts een uiterlijke religie praktiseren.
Wie niet geleid wordt door Gods geest, dus wie niet beschikt over de krachten van het toekomstige vrederijk, wordt een prooi van deze ontketening van bovennatuurlijke krachten.

Sommige uitleggers maken verschil tussen de antichrist en de valse of schijnprofeet.
Zij menen dat dit twee verschillende figuren zijn.
Maar de geest van de antichrist is de geest van de schijnprofetie en daarom is de antichrist de schijnprofeet.
In hem vinden we de geest van de dwaling gepersonifieerd, zoals de geest van de waarheid in Jezus Christus een lichaam heeft gekregen, dus zichtbaar is geworden.
1 Johannes 4:6:
Wij komen uit God voort.
Wie God kent luistert naar ons.
Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons.
Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.

Occult fundament

Door de schijnwonderen en -tekenen wordt de grote massa verleid.
Deze verleiding vindt haar climax in de vorming van een beeld voor het beest uit de afgrond.
Op de puinhopen van Babylon, de afgevallen schijngemeente, verrijst namelijk een gemeente die iedere band met God en zijn Zoon doorgesneden heeft.
Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is?
De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent
(1 Johannes 2:22).
We zien dat in de laatste tijd een gemeente van Christus ontstaat waarvan de leden een exacte afbeelding zijn geworden van de Zoon van God.
Romeinen 8:29 zegt in dit verband:
Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broers en zussen.

Maar er vormt zich aan de andere kant een antichristelijke gemeente die een afbeelding, uitdrukking of beeld is van de antichrist.
Duidelijk wordt vermeld dat deze gemeente gebaseerd is op een bovennatuurlijk contact met het rijk van de duisternis door middel van het beest in wie de wond van het zwaard nog zichtbaar is.