Openbaring

Openbaring 13:15
Vreemde talen

Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden.

En werd gegeven aan hem (te) geven (een) geest aan het beeld van het beest, opdat ook spreekt het beeld van het beest en het maakt zovelen als ook maar niet aanbidden het beeld van het beest dat zij gedood worden.

Op de Pinksterdag zegt Petrus in Handelingen 2:33 over het uitgieten van de geest van God:
Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de heilige geest, die ons beloofd is, ontvangen.
Die geest heeft Hij op ons doen neerdalen
(grondtekst: die Hij heeft uitgestort) en dat is wat u ziet en hoort.
De geest van de waarheid wordt door Jezus gegeven:
… de pleitbezorger (of: de plaatsvervanger van Jezus), de heilige geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden (zie Johannes 14:26).

In welke geest gedoopt?

De gemeente van de laatste tijd wordt door Jezus Christus gedoopt in en vervuld met Gods heilige geest.
Daar tegenover staat de gemeente van de antichrist die ook een geest krijgt.
Er is aan de ene kant de doop in de geest van God en aan de andere kant de doop in de geest van de antichrist.
De zonen van God spreken en handelen in de autoriteit van Jezus en in zijn kracht verrichten zij grote wonderen en tekenen.
Zo spreken ook de leden van de antichristelijke gemeente in de autoriteit van het beest uit de aarde.
In vers 5 zien we dat het beest een bek krijgt om de gedachten van de antichrist in deze wereld te openbaren.
De gemeente van de antichrist is een nabootsing van de zonen van God die de woorden spreken van Jezus Christus en zijn werken doen.

De antichrist eist dat iedereen die zich bij zijn gemeente voegt, haar eert en zich één maakt met haar denkwereld.
Dit is: het beeld aanbidden.
Wie zich niet onderwerpt of ervoor buigt en niet de bescherming van God heeft, wordt een prooi van de dood.
Zijn of haar geest wordt totaal gedemoniseerd en alles wat er nog over is van het eigen leven of dat van God, verdwijnt uit hem of haar.

Een voorafspiegeling hiervan vinden we in Daniël 3, waar koning Nebukadnezar eist dat iedereen zich voor het gouden beeld in het dal Dura neerbuigt.
Wie weigert wordt in de vuuroven gegooid, beeld van de demonische concentratie.
Ook daar lezen we dat de vertegenwoordigers van ieder volk, elke taalgroep en natie moeten knielen voor het beeld.
We zien dat in de Openbaring beschreven wordt hoe de antichrist de schijngemeente gaat beheersen.
En in Daniël 7:23 wordt aangegeven dat deze antichristelijke macht ook een wereldreligie wordt, die alle mensen die niet met God verbonden zijn, zal verslinden, vertrappen en vermorzelen.

Aanbidding van afgoden

Het beeld van de antichrist is een keurbende die vervuld is met de geest van de antichrist.
Vrijwel alle mensen ‘op aarde’ met hun schijngodsdiensten vereren deze manifestatie van geestelijke kracht.
In Genesis 11 zien we hoe de inwoners van het land Sinear een stad bouwen met een (‘heilige’) toren, waarvan de top tot in de hemel moet reiken.
Volgens de archeologen hebben we hier te doen met een tempel van een aantal verdiepingen, die zikkurat (Hochtempel) genoemd wordt.
In de bovenste verdieping houden de priesters hun seances en zoeken ze contact met de onzichtbare wereld.
De top van de toren moet ‘tot in de hemel reiken’, dat wil zeggen dat men van daaruit gemeenschap kan hebben met de geestenwereld.
Omdat men één van gedachten is, één van geest en één van taal, worden de krachten van het rijk van de duisternis door de mens samengebundeld tot een enorme geestelijke macht.
De Heer ziet dit en overweegt bij zichzelf:
Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal en wat ze nu doen is nog maar het begin.
Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik
(naar vers 6).

Demonische spraakverwarring

Als mensen contact hebben met demonen krijgen ze het vermogen om verschillende (geestelijke, door demonen geïnspireerde) talen te spreken.
Maar de verschillende talen die zij uit de geestenwereld overnemen bouwen hen niet op, maar brengen hen integendeel in een enorme verwarring.
God is dus niet de oorzaak van de talenchaos die daardoor ontstaat, want Hij is geen God van wanorde (zie 1 Korintiërs 14:33).

Door het spreken van verschillende talen komt er verwijdering tussen de groepen bouwers.
Hieruit blijkt dat ‘Babylon’ en ‘Pinksteren’ tegengesteld aan elkaar zijn.
Want ook de geest van God doet ons geestelijke of nieuwe talen spreken, maar hierdoor worden de gelovigen opgebouwd en komen ze dichter bij God en bij elkaar.
In Babylon wordt de mensenwereld door het ‘talenwonder’ geestelijk verdeeld.
In plaats van één wereldgodsdienst ontstaan er veel verschillende religies die elkaar haten en bestrijden.

Religieuze verdeeldheid

Elke religie wordt gedomineerd door haar eigen demonische oppervorst of grootvorst.
Door deze verdeeldheid van de religies kan het volk van God in zekere zin rustig en ongestoord leven, in alle vroomheid en waardigheid (zie 1 Timoteüs 2:2).
Als een land of volk slechts één (officiële) religie kent, hebben andersdenkenden meestal te maken met verdrukking en vervolging.

Een magneet ontleent zijn kracht aan het feit dat de moleculen niet door elkaar liggen, maar gericht zijn.
Zo ontleent de antichrist in de laatste tijd zijn grote kracht daaraan dat hij de wereld van de demonen en zijn gemeente samen (weer) op één doel weet te richten.
Dit vindt dan zijn climax in het optrekken van zijn legers naar Harmagedon, waarvan in 19:19 staat:
Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.
Maar dan is, ondanks deze concentratie van helse machten, de overwinning aan de Koning van de koningen en aan het leger dat Hem volgt.
De overwinning is aan Jezus Christus, samen met zijn gemeente!