Openbaring

Openbaring 13:1a
De misleidende geest van de antichrist

Toen zag ik uit de zee een beest opkomen.

En ik zag uit de zee (een) beest opkomende …,

Misleiding vanaf het begin

De eerste vraag die we ons kunnen stellen, is: wie is dat beest?
Niet alleen in het boek Openbaring ontsluiert Johannes ons het geheim van het antichristelijke rijk, maar hij schrijft er ook over in zijn brieven aan de gemeenten.
De geest van misleiding en verwarring is dan al herkenbaar in de eerste christengemeenten.
Satan doet er al vanaf het allereerste begin alles aan om de groei van het volk van God naar de volmaaktheid tegen te houden.
Door de dwalingen die hij via mensen ontwikkelt, kan hij hier terecht de hielenbijter genoemd worden.
En de dwalingen zijn in de loop van de eeuwen hand over hand toegenomen.
Zij zijn alle geïnspireerd door de geest van de antichrist.

Met de gemeente van Jezus Christus is het gegaan als met een lichaam dat eerst een paar ziekteverschijnselen heeft, maar waarvan men later moet zeggen:
Van voetzool tot kruin, niets is ongeschonden:
een en al wonden en builen en striemen,
niet verbonden, niet verzorgd, niet met olie verzacht.

En:
Je land is verwoest, je steden zijn verbrand.
Vreemden stropen onder je ogen de akkers af,
vreemdelingen maken alles tot een woestenij.

En:
Wat rest er nog van Sion?
Het is als een hut in een wijngaard,
een schuilkeet in een komkommerveld,
een stad in het nauw
(Jesaja 1:6-8).

2 Petrus 2:1 zegt:
Toch zijn er destijds onder het volk ook valse (= schijn-)profeten opgetreden en zo zullen er ook onder jullie dwaalleraars verschijnen.
Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen.

De geest van de antichrist begint op een stiekeme manier afwijkingen in de gemeente van Jezus Christus te brengen.
Dat gebeurt niet (alleen) door mensen van buiten, maar vooral door leden van de gemeente zelf die zich door hem laten inspireren.
En toch zijn ze niet wezenlijk met de gemeente verbonden, het zijn schijngelovigen.
Kinderen, het laatste uur is aangebroken.
Jullie hebben gehoord dat de antichrist zal komen.
Nu al treden er veel antichristen op en daardoor weten we dat dit het laatste uur is.
Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn.
Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde
(1 Johannes 2:18-19).

Wel uit ons, maar niet van ons

De geest van de misleiding begint zijn werk in mensen die eerst een nieuw leven (zeggen te) zijn begonnen.
Maar ze kunnen het niet vasthouden, hun hart blijft er niet op gericht!
Zoals staat in 2 Petrus 2:20:
En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen.

Het gaat met een dwaling als met de vorm van de letter v.
Aan de onderkant raken de twee benen elkaar in één punt, maar ze gaan steeds verder uit elkaar en de kloof ertussen wordt steeds groter.
De dwaalleraar kan in het begin nog veel goeds vertellen, maar hij brengt na verloop van tijd op een of meer punten een foutieve visie of zelfs een leugen.
Deze ontwikkelt zich en gaat overheersen, met als gevolg dat de misleider steeds verder van de waarheid af komt te staan en zo het einddoel van het geloof mist.
En dat niet alleen, ook anderen neemt hij mee op zijn dwaalweg.

Aan de vrucht ken je de boom

Paulus heeft het in 2 Korintiërs 11:13-15 over dit soort schijnapostelen.
Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus.
Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan satan vermomt zich als een engel van het licht.
Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid.

Maar toch kunnen we heel gemakkelijk het masker van deze bedriegers afrukken, want:
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.
Aan hun vruchten zul je hen herkennen.
Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels?
Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten
(Matteüs 7:15-17).
Vinden we in hen de vrucht van Gods heilige geest zoals onder andere in Galaten 5:22 staat beschreven?

De leugen is de fundering waarop de afvallige schijngemeente gebouwd wordt.
In 1 Johannes 4:1 staat:
Geliefde broers en zussen, vertrouw niet elke geest.
Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

Johannes schrijft aan de gemeenten en waarschuwt hen voor de verleidende geest van de antichrist.
We komen deze geest tegen als we hem horen praten door de mond van schijnprofeten en schijnleraars.
Hieruit kunnen we iets opmaken dat ons inzicht geeft om het visioen over het beest uit hoofdstuk 13 te begrijpen.
Johannes heeft het over iedere geest en over veel schijnprofeten, dat zijn dus mensen.
Zo is er ook sprake van ‘de geest van de antichrist’ en van de ‘antichrist’, ook werkzaam in een mens.

Gemeente en schijngemeente

Het beest dat Johannes ziet, komt op uit de zee.
We hebben al eerder gezien dat de zee het symbool is van het geestelijke en religieuze leven van de mensen.
Dit beest heet ook beest uit de afgrond of uit de onderaardse diepte (zie 11:7-8).
We hebben hier te maken met een ontzagwekkende geest uit het rijk van de duisternis.
In het boek Openbaring bemoeit Johannes zich niet direct met de talrijke andere religies, zoals de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme of welke andere religie of geestelijke stroming ook.
Hij beschrijft voornamelijk de ontwikkeling van en de strijd tussen de gemeente van Jezus Christus en de schijngemeente.

Op de zeven koppen van het beest zit de hoer.
De zeven koppen zijn zeven heuvels (grondtekst: bergen) waarop de vrouw zit en het zijn zeven koningen (zie 17:9).
De gemeente van Jezus Christus is gebaseerd op de kracht van de geest van God, de grootste en hoogste berg (Sion).
Zo wordt de schijngemeente van kracht voorzien door de zeven grote antichristelijke demonen uit de afgrond.
Dezen zijn als koppen met de geest van de antichrist verbonden; ze worden rechtstreeks door hem geïnspireerd.
Het beest uit de afgrond is dus de geest van de antichrist.
De antichrist zelf wordt besproken bij vers 11 van dit hoofdstuk.

In 1 Johannes 4:3 wordt opgemerkt:
… dat is de geest van de antichrist, waarvan jullie hebben gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.
Bij de gemeente is sprake van de geest van God, die er al is maar die in de laatste tijd ook nog eens in overvloed uitgegoten zal worden als de late regen.
Bij de schijngemeente is sprake van de geest van de antichrist, die er al is en die zich ook nog in toenemende mate zal manifesteren.

Natuurlijk gerichte, ongeestelijke gelovigen zien Gods heilige geest als materie.
Ze zeggen: "Als deze er is, dan kan hij niet meer komen."
Maar zo is het in de geestelijke wereld niet.
Ook van God, die geest is, wordt gezegd: Die is en die was en die komt!
Mensen worden gedoopt in Gods geest; van hen wordt ook gezegd dat ze vol zijn van deze geest, maar over hen kunnen we ook lezen: … en allen werden vervuld van (of: met) de heilige geest (zie Handelingen 4:31).
Van het beest uit de afgrond, een geest, staat:
Het beest dat je zag, was en is niet … (zie 17:8).

Paulus schrijft in dit verband:
De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan.
Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is …
(zie 2 Tessalonicenzen 2:3-7).
Het beest dat uit de zee opkomt, de geest van de antichrist, is er altijd al geweest.
Het beest in dit visioen bevindt zich eerst onder de oppervlakte van het water.
Dit is een schets van de situatie waarin de geest van de antichrist in het geheim steeds zijn werk in de gemeente heeft gedaan.
Maar in de laatste tijd komt het op uit het water en laat het zich zien in al zijn afschuwelijkheid.
Dan wordt hij ook duidelijk herkend.
Zijn onzichtbare werking wordt dan voor allen aanwijsbaar.

Herkennen van de geesten

Het is van belang dat wij de geest van de antichrist kunnen onderscheiden en aanwijzen.
Want in de laatste tijd zal het onkruid van het goede koren gescheiden worden en dit kan alleen als het verschil duidelijk is.
De tweede vraag die we ons dan ook kunnen stellen, is: hoe en waaraan herkennen we dit beest?
De geest van God herkennen jullie hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God.
Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan jullie hebben gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld
(1 Johannes 4:2-3).

De geest die niet uit God is, zal ontkennen dat Jezus een mens geweest is zoals wij, met de mogelijkheid om te zondigen.
Maar Jezus is als mens geboren en als mens heeft Hij de Goddelijke status bereikt door het werk van de geest van God in Hem.
Hierin is Hij ons grote voorbeeld.
Door een mens (Adam) is de zonde in de wereld gekomen en de ‘hemelse rechtvaardigheid’ vereist dat ook weer een mens dit probleem oplost.
God kan niet door geweld ingrijpen, ook niet in de demonie.
God heeft de vrijwillige medewerking van de mens nodig, om met hulp van zijn geest in die mens de duisternis te verdrijven door het licht.

Er wordt door de antichristelijke geest gezegd:
"Jezus had gemakkelijk praten, Hij was God en als God kon Hij overwinnen."
De Bijbel geeft aan dat dit niet zo is; we kunnen hierover lezen in de levensbeschrijving van Jezus.
Wie zich hierin nog verder wil verdiepen wordt aangeraden het hoofdstuk Romeinen 8 te lezen en eventueel de toelichting hierop.

Overwinning van de mens

Jezus heeft als ‘gewoon’ mens overwonnen op de zonde.
Hij is geboren als alle andere mensen die allen vanaf Adam gezondigd hebben.
Niemand heeft zich ooit vrij kunnen houden van de infiltratie en de verleiding door de demonen.
Maar Jezus laat de demonen niet toe in zijn menselijke bestaan.
In zijn leven bewijst Hij dat het door de geest van God (in Hem) mogelijk is om als mens zonder zonde te leven.
Hij is hiermee de eerste van veel broers en zussen, dus ook van ons!
Door zijn lijden en sterven en door de doop in Gods geest maakt Hij het mogelijk dat ook wij dit realiseren.
… opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist.
Want ons leven wordt niet langer beheerst door onze eigen natuur
(grondtekst: het vlees), maar door de geest (zie Romeinen 8:4).
De verlangens van het vlees, dit is de aardsgerichte mens die door satan wordt geïnspireerd, zijn:
ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en nog meer van dat soort dingen.
Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing
(zie Galaten 5:17-23).
De verlangens van het vlees, die satan in ons wil bewerken, staan dus tegenover die van de geest van God.
In 2 Johannes 1:7 staat:
Er zijn veel dwaalleraars in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden.
Dat nu is de verleider, de antichrist!

Welke geest heerst in ons?

Bij Johannes gaat het om de geest van God óf de geest van de antichrist in de mens.
Wie de geest van de antichrist in zich heeft, spreekt de taal van de wereld en de wereld luistert naar hem (zie 1 Johannes 4:5).
Het is de religieuze geest die zich voordoet als een engel van het licht.
Hij heeft een schijn van vroomheid of godsvrucht, maar hij ontkent de kracht ervan (zie 2 Timoteüs 3:5).
Hij ontkent dat er zo’n kracht in het woord van God is dat de mens (al) tijdens zijn of haar leven op aarde het gelijke niveau van Jezus Christus kan bereiken.
Hij ontkent dus dat het plan van God haalbaar is.

De afgevallen schijngemeente kent geen groei, geen kracht om het herstel van lichaam, ziel en geest in haar leden te realiseren en zij kent geen overwinning op de zonde(machten).
Maar de geest van Johannes jubelt het uit:
Jullie, kinderen, komen uit God voort en jullie hebben de valse profeten overwonnen, want Hij die in jullie is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
Wij komen uit God voort.
Wie God kent luistert naar ons.
Geliefde broers en zussen, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort.
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God
(1 Johannes 4:4, 6 en 7).

Jezus en Johannes waarschuwen voor veel schijnprofeten die veel mensen zullen misleiden.
Matteüs 24:11:
Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.
1 Johannes 4:1:
Geliefde broers en zussen, vertrouw niet elke geest.
Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

Daarom ontkennen ook zoveel mensen in de schijngemeente dat de geest van God zijn werk in hen volledig kan doen.
Men accepteert liever zijn hele leven zondaar te blijven, dus géén overwinning te behalen.
Is dit gemakzucht, verblinding of misschien wel beide?

Mens naar satans beeld?

Men gaat zelfs verder in het negatieve en gelooft in de inspiratie van satan dat de mens, ook de christen, totaal niets goeds kan doen en voortdurend de neiging heeft tot alle(rlei) vormen van kwaad.
Hiermee staat de mens dus gelijk aan satan zelf …!
Daarom drijft de schijngemeente geen demonen uit, geneest zij de zieken niet en gebeuren in haar geen wonderen van herstel.
Men gelooft in deze gemeente in een schijnevangelie dat uitgaat van het mislukken van de mens en waarbij geen overwinning mogelijk is.
Hooguit hoopt men ‘behouden’ te zijn, maar men zit ook hierover nog vaak vol twijfels, velen zelfs na een leven lang (ook ‘beroepsmatig’, bijvoorbeeld als pastor, priester, ouderling of dominee) ‘God gediend’ te hebben!

De geest van de antichrist heeft in de schijngemeente de komst of het openbaar worden van Jezus Christus in zijn gelovigen steeds kunnen tegenhouden.
Daarom is het ook: ‘antichrist’, dat wil zeggen: Christus niet openbaar in de gelovigen.
Deze geest heeft verhinderd dat de mensen door de kracht van de inwonende geest van God het einddoel van het geloof bereiken.
Men gelooft er niet in overwinnaar te kunnen zijn, laat staan zelfs meer dan overwinnaars (zie Romeinen 8:37 NBG).
Andere vertalingen of de grondtekst geven:
dat wij glansrijk kunnen overwinnen of dat wij een buitengewone overwinning kunnen behalen of dat wij bovenmate kunnen overwinnen.
Dát is heel andere taal: de taal van het geloof!
Helaas, in de schijngemeente vindt men de zonde een verschijnsel waaraan niemand kan ontkomen en ziekte ‘als door Gods Vaderhand over ons beschikt’.
Over het ‘verbrijzelen van de hiel’ gesproken!

Mens naar Gods beeld

Maar in de gemeente van Jezus Christus gelooft en belijdt men:
Wij zijn uit God!
Christus is in ons: de hoop op de luister van God.

Daar is overwinning en een doorgaand proces van zuivering en groei in het geloof.
Daar laat God zien dat zijn woord waar is door tekenen en wonderen van herstel, zoals bij de bediening van Jezus zelf en van de apostelen.

Ook de geest van de antichrist zal tekenen en wonderen laten zien.
Maar de Bijbel noemt deze letterlijk: pseudo, dat wil zeggen: wonderen van leugen en bedrog.
Want ze hebben niet als doel het herstel van de mens en zijn toegroeien naar de onberispelijkheid van geest, ziel en lichaam.
Deze geest stuurt hen die dwalen niet naar Jezus, de Hersteller, maar naar magnetiseurs en andere occultisten.
Deze geest jaagt hen op tot prestaties die het religieuze gevoel strelen.
Men probeert zichzelf gerust te stellen door te beweren bij de zuivere of alleenzaligmakende kerk te horen.
Men probeert God tevreden te stellen door het vasthouden aan de zondag of de sabbat als speciale ‘dag van de Heer’ of aan andere ‘christelijke’ feest- en gedenkdagen, ceremonies en gebruiken.
Men houdt ook angstvallig vast aan bepaalde leerstellingen en visies die afkomstig zijn van het voorgeslacht, maar men kent de verschillen met andersdenkenden niet of nauwelijks.

Schijnprofeten presenteren zich als godsmannen, maar vaak tolereren zij zonde, gebondenheid, verslaafdheid, seksuele onreinheid en overspel, hebzucht en hoogmoed.
Ze leren zelfs dat de mens met zijn zondige ‘afwijkingen’ moet leren leven en dat de naaste hem met zijn ‘fouten’ moet accepteren en leren verdragen.
De mensen worden in slaap gesust met allerlei theorieën die helaas geen overwinning op de zonde geven.
Johannes, de apostel vol van Gods liefde, waarschuwt:
Geliefde broers en zussen, vertrouw niet elke geest.
Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen
(1 Johannes 4:1).

Waarheid en leugen dragen vrucht

In de Openbaring zien we hoe de waarheid én de leugen beide volwassen worden.
De geest van God wordt overvloedig uitgegoten in de zonen van God en in hen wordt daardoor de luister van God zichtbaar.
De geest van God leidt hen stap voor stap en zo overwinnen zij altijd en in alle opzichten op de zonde.
In de schijngemeente wordt iedere manifestatie van Gods geest uitgebannen.
Het resultaat is de openbaring van de wetteloze mens:
Laat jullie door niemand misleiden, op geen enkele manier.
De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan.
Hij zal alles wat Goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf
(2 Tessalonicenzen 2:4).

Hier tegenover staat de profetische belofte in Handelingen 2:17:
Aan het einde van de tijden, zegt God, zal Ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.

Er staat verder:
Toen zag ik uit de zee een beest opkomen.