Openbaring

Openbaring 14:4-5
Het rijpe graan

Dat zijn zij die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven.
Zij volgen het Lam waarheen het maar gaat.
Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam.
Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken.

Zij zijn het die met vrouwen niet besmet geworden zijn: maagden namelijk zijn zij.
Zij zijn de volgenden het Lam waar ook maar Het heengaat.
Zij zijn gekocht uit de mensen, (een) eersteling voor God en voor het Lam.
En in de mond van hen niet is gevonden bedrog, onberispelijk namelijk zijn zij voor het aangezicht van de troon van God.

Hemelwaarts streven

De gemeente van de laatste tijd heeft maar één doel, zoals Paul Gerhardt in zijn lied zegt: ‘Om hemelwaarts te streven.’
Zij volgt het Lam waar Hij haar in de hemel leidt, want alleen Hij voorziet haar op de juiste tijd en plaats van het benodigde geestelijke voedsel.
Psalm 23:2:
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water …
Zij kiest de weg van het Lam, dit is: denkt zoals Hij, spreekt zoals Hij, handelt zoals Hij, leeft zoals Hij, heeft dezelfde strijd tegen de demonen als Hij heeft gehad en overwint zoals Hij.

Deze overwinnende menigte heeft radicaal met de ongerechtigheid van de aarde gebroken.
Zij hebben zich niet ‘met vrouwen besmet’, want ze zijn maagden.
Hier gaat het om de zonen van God, die een gemeente vormen waarin geen verschil is tussen man en vrouw.
Bedoeld wordt dat zij geen geestelijk overspel, geen ‘geestelijke tempelprostitutie’ gepleegd hebben, zoals gebruikelijk in de tijd van Johannes.
Het woord ‘besmet’ vinden we ook in 1 Korintiërs 8:7 waar het te maken heeft met afgodendienst.
Als de hele wereld achter het beest aanloopt, volgen zij deze meerderheid in het kwaad niet (zie Exodus 23:2).

Deze gemeente die de zware geestelijke pressie heeft doorstaan, is maagdelijk, want zij is trouw aan haar eigen Heer gebleven.
Ze heeft zich niet afgegeven met het grote Babylon, de moeder van de hoeren.
Door het werk van de geest van God in haar is deze vrouw van het Lam zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, heilig en zuiver gebleven (zie Efeziërs 5:27).

Jezus zelf vergelijkt deze gemeente met vijf verstandige meisjes die hun lampen midden in de nacht in orde brengen (zie Matteüs 25:6-7).
De lamp is het woord van God, zoals de Psalmdichter zegt in 119:105:
Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

Deze lamp kan alleen licht geven als er genoeg ‘geloofsolie’ in zit, zoals we kunnen zien bij de verstandige meisjes.
De gemeente van de laatste tijd is vol vertrouwen in het woord van God, dit is zijn plan met de mens.
Daarom volgen de wonderen en tekenen haar, die ook bij het onderwijzen van dit woord door Jezus te zien zijn.
Door het geloof heeft dit woord van God gewerkt als een zaadje dat in de grond van het hart valt, daarin wortel schiet en vrucht voortbrengt, dertig-, zestig- en honderdvoudig.

Eerste en tweede Adam

De honderdvierenveertigduizend zijn vrijgekochte mensen.
In 5:9 wordt van het Lam gezegd:
Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Door zijn eerste zondige daad brengt de eerste Adam de aarde onder de heerschappij van de duivel.
Met zijn bloed, dat is zijn leven, koopt Jezus als de tweede Adam de mens en de schepping vrij.
De honderdvierenveertigduizend hebben de luister van God in haar volle rijkdom aanvaard.

God wil alleen de mens samen met zichzelf op zijn troon.
Deze zal voor eeuwig met Hem regeren over alles wat Hij gemaakt heeft.
Dat wil zeggen: hij zal zich ervoor inzetten om de hele schepping te vullen met de liefde en de luister van God.
Deze troonpretendenten zijn gekocht uit de mensen en niet uit de engelen.
Hebreeën 2:5-8 (ged.)
Welnu, de komende wereld, waarover wij hier spreken, heeft Hij niet onder het gezag van engelen gesteld.
Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd:
Wat is de mens dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?
U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst;
U hebt hem met eer en luister gekroond
alles hebt U aan hem onderworpen.

Zij worden eersten van de nieuwe oogst genoemd, bestemd voor God en het Lam.
Jakobus 1:18:
Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.
Want zij horen bij de gemeente van opnieuw geboren mensen die burgers zijn geworden van een geestelijk rijk.
De Vader (God) en de Zoon (het Lam) zijn in hen komen wonen door Gods geest, zodat zij ook in de geestelijke dimensie van het koninkrijk van God kunnen leven en functioneren.

Ze zijn allemaal vol van geloof en Gods heilige geest.
Hier is geen sprake meer van een stengel of aar, maar van rijp graan.
Uit hun mond komt niet tegelijk zoet en bitter water (zie Jakobus 3:11).
Maar ze zijn vervuld van de waarheid van God en van de wijsheid ‘van boven’.
Jakobus 3:17
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken (zie ons vers).
Of zoals de grondtekst aangeeft: ze zijn onberispelijk, zonder gebrek.
Ze vormen en zijn samen de vrouw van Christus: zonder vlek en rimpel, heilig en zuiver.

Opname van de gemeente

We zien dat de Heer zijn gemeente nu nog niet bij zich kan nemen.
Eerst zal ze de volmaaktheid bereikt moeten hebben, eerst moet Christus in haar worden gezien en pas dan is de laatste fase van het herstelplan van God aangebroken.
God zal juist in de laatste tijd zijn volle luister aan zijn volk geven.
Dat is: de totale vervulling met zijn geest.
Dan komt uit wat in Efeziërs 3:16-19 aan ons wordt beloofd:
Moge Hij vanuit zijn rijke luister jullie innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest,
zodat door jullie geloof Christus kan gaan wonen in jullie hart en jullie geworteld en gegrondvest blijven in de liefde.
Dan zullen jullie met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat jullie zullen volstromen met Gods volkomenheid.

Er zijn schijnprofeten die ons willen laten geloven dat ‘de tijd dichtbij is’, waarmee ze bedoelen dat het einde (…) eraan staat te komen.
Maar ‘het einde’ betekent de voltooiing van het plan van God met ons.
Zulke leugenaars moeten we niet achternalopen, zegt Jezus.
Lucas 21:8:
Let op, laat je niet misleiden.
Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen:
Ik ben het, of
De tijd is gekomen.
Volg hen niet!