Openbaring

Openbaring 14:6-7
Het enige, echte en pure evangelie

Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog.
Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Luid riep hij:
Heb ontzag voor God en geef Hem eer, want nu is de tijd gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen.
Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.

En ik zag (een) andere engel vliegende in (het) midden van de hemel, hebbende (een) evangelie eeuwig (om te) verkondigen de wonenden op de aarde, en elke natie en stam en taal en volk.
Zeggende met een stem grote: vrees God en geef Hem eer, omdat gekomen is het uur van het oordeel van Hem; en aanbid de gemaakt hebbende de hemel en de aarde en zee en bronnen van wateren.

Johannes krijgt zijn openbaring door middel van de engel van de Heer (zie 1:1 en 22:16).
Zoals Mozes de wet ook krijgt via woorden door engelen uitgesproken (zie Hebreeën 2:2), zo staan zij ook in dienst van Johannes.
Ook Paulus noemt deze mogelijkheid, als hij schrijft:
Wanneer iemand jullie iets verkondigt dat in strijd is met wat ik jullie verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel … (zie Galaten 1:8).

Evangelie ván Jezus Christus

Bij de wisseling van het tafereel ziet Johannes nu in een visioen een andere engel, die in het midden van de hemel vliegt.
Na de engel die op de zevende bazuin blaast, is er sprake van ‘een andere engel’.
Deze beweegt zich in het midden of in het centrum van de onzichtbare wereld, bij de troon van God.
Deze machtige geest moet een eeuwig evangelie bekendmaken aan alle mensen die op de aarde wonen.
Dit eeuwige evangelie houdt in dat er geen tweede van is; het gaat door tot in de oneindige eeuwigheid.
Het is eeuwig omdat het een uitwerking is van het plan dat God vanaf het begin van de schepping al in gedachten heeft (zie Handelingen 15:18).
Het is het evangelie zoals Jezus Christus dat heeft bekendgemaakt en door krachten, tekenen en wonderen praktisch heeft uitgewerkt.
Het is het enige, echte en pure evangelie.

Nu is dit evangelie in de loop van de eeuwen in de schijngemeente door gebrek aan kennis en interesse voor een groot deel verloren gegaan en verwrongen.
Veel mensen vinden het bestuderen van het woord van God maar moeilijk en de dingen van de wereld trekken sterker.
Zo raken ze verstrikt in: zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en pronkzucht (zie 1 Johannes 2:16).
Wie dit evangelie daarom in onze tijd wil brengen, wordt vaak niet begrepen of niet geaccepteerd.
Maar de ‘verstandige meisjes’ zijn aan het wakker worden uit hun diepe slaap.
Op een bovennatuurlijke manier krijgen gelovigen weer kennis van en inzicht in de hemelse zaken.
Want in de laatste tijd giet God zijn geest uit en zijn er weer profetieën en visioenen, tekenen en wonderen.

Werken van Jezus

Namens Jezus worden weer demonen uit mensen verdreven, legt men op zieken de handen voor genezing en worden gelovigen in Gods heilige geest gedoopt.
De gelovigen van het oude verbond hebben van dit eeuwige evangelie slechts een glimp begroet en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten (zie Hebreeën 11:13).
Jezus zegt hiervan in Matteüs 24:14:
Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.
Einde in de zin van: voleinding, voltooiing.

Deze woorden komen overeen met de opdracht aan de engel dat hij dat evangelie bekend moet maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Neen, de gemeente gaat niet als een walmende vlam uit, maar zij heeft een geweldige en heerlijke toekomst.
De hele wereld zal dezelfde woorden horen die Jezus gesproken heeft en dezelfde wonderen zien die Hij gedaan heeft en zelfs grotere (zie Johannes 14:12).

Alleen als we vasthouden aan dít evangelie kunnen we satan en zijn demonen weerstaan en overwinnen!

Taak van de gemeente in de laatste tijd

Dit visioen laat ons de opdracht zien die de gemeente van de laatste tijd moet uitvoeren.
De inhoud ervan is:
Heb ontzag voor God en geef Hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen.
Er komt een definitieve scheiding tussen de schijngemeente die overgaat in de gemeente van de antichrist aan de ene en de gemeente van Jezus Christus aan de andere kant.
Oordelen (Grieks: krisis) betekent scheiding maken.
De kloof wordt duidelijk aanwijsbaar.
Tegenover de aanbidding van het beeld en het beest staat het aanbidden van God, want er wordt geroepen:
Heb ontzag voor God en geef Hem eer …!
God alleen is de grote Koning, Hij is de almachtige Schepper van zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld.

In deze laatste tijd zullen door het bekendmaken van het evangelie door de laatste getuigen miljoenen mensen uit hun geestelijke slaap wakker worden.
Want er is sprake van een onafzienbare menigte die niemand tellen kan.
Het evangelie van Jezus Christus is de bekendmaking van het geloof in het schijnbaar onmogelijke.
Maar dit geloof overwint de wereld, wat betekent de overwinning op alles wat satan gebruikt om ons van het plan van God af te leiden.
Hierbij kunnen we denken aan: zonde, ziekte, verleiding, misleiding, leugen, gebondenheden, gebreken, hebzucht, intimidatie, geweld, het alleen gericht zijn op het zichtbare, het hebben van meer liefde voor genot dan voor God, enzovoort.