Openbaring

Openbaring 16:10-11
God lasteren om de pijn, maar zich niet bekeren

De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest.
Zijn rijk werd in duisternis gehuld.
De mensen beten op hun tong van de pijn.
Ze lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren en ze braken niet met het leven dat ze leidden.

En de vijfde engel goot uit de schaal van hem op de troon van het beest en werd het koninkrijk van hem verduisterd; en zij kauwden de tongen van hen vanwege de pijn.
En zij lasterden de God van de hemel vanwege de pijnen van hen en vanwege de zweren van hen en niet bekeerden zij zich van de werken van hen.

De vijfde engel richt zich nu vooral op de troon van het beest en zijn rijk.
De demonen die de oorzaak zijn van gruwel en ellende concentreren zich nu op de antichristelijke gemeente.
Want het beest is de geest van de antichrist en het heeft zijn troon gevestigd in de gemeente van de antichrist.

Ware aard wordt zichtbaar

De imitatie is duidelijk.
God heeft zijn troon door zijn geest in het hart van zijn volk gevestigd; Hij regeert in en door hen.
De gemeente van de antichrist is begonnen als een schijngemeente (verwarring, Babylon) met naast bepaalde waarheden ook allerlei dwalingen in haar dogma’s.
Maar de chaos wordt steeds groter en de waarheden steeds minder: de dwalingen krijgen volledig de overhand.
Als nu de vijfde engel zijn schaal leeggiet, is de tijd gekomen dat ook het laatste stukje waarheid verwijderd wordt en men radicaal en openlijk de kant van satan kiest.
De verwarring heeft dan opgehouden te bestaan en het onkruid is volledig rijp geworden.

Het beest en de tien koningen uit het rijk van de leugen ontplooien een blinde haat tegen alles wat nog maar enigszins aan God en aan zijn woord of plan herinnert.
De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronde richten.
Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken
(17:16).
Haar ware aard wordt duidelijk zichtbaar, haar uiterlijke verschijningsvorm (vlees) wordt door het beest overgenomen en ze wordt door hem totaal gedemoniseerd.
De schijngemeente wordt zo volledig door de duisternis in beslag genomen en zo wordt zij de gemeente van de antichrist.
Ze wordt er identiek mee, zoals de gemeente van de laatste tijd vol van Gods licht is en in haar wezen gelijk geworden is aan haar Heer Jezus Christus.

Een nieuwe aanval van haat en lastering richt zich tegen God.
De oorzaak is dat het geestelijke leven zwaar onder druk staat van de demonen.
Dit veroorzaakt in geestelijke zin pijn en zweren die zo groot zijn, dat men in machteloos verzet op zijn tong kauwt.
Zweren zijn concentraties van vuilheid en verdorvenheid, die een enorme druk veroorzaken.
Bij deze verwording wordt de tong niet gebruikt om God ermee te vereren of om er talen mee te spreken die door Gods geest geïnspireerd worden.
Nee, door hun tong lastert en vloekt men alleen nog maar, een duidelijk bewijs van de bron van hun inspiratie.
Wat erin zit, komt eruit!
En zo kennen we aan de vruchten de (slechte) boom.