Openbaring

Openbaring 16:15
Innerlijk niet naakt zijn

Ik kom onverwacht als een dief!
Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen.

Zie Ik kom als (een) dief.
Zalig (is) de wakende en bewarende de kleren van hem, opdat hij niet naakt wandelt en zij zien de onfatsoenlijkheid van hem.

Jezus Christus zelf onderbreekt even de schildering van dit drama van de laatste tijd.
Hij geeft een laatste waarschuwing aan de mensen om zich niet open te stellen voor de afschuwelijke verleiding door de demonen, die in vers 14 genoemd worden.
Want wat is het plan van deze duistere machten?
Op aarde heeft de antichrist zijn doel bereikt:
de invloed van de heiligen op de mensen in haar omgeving is totaal geëlimineerd, zij kunnen in deze geestelijk donkere nacht niet meer werken (zie ook de toelichting bij 13:7).

Maar bij het leeggieten van de zeven schalen is de gemeente van Jezus Christus, nadat ze in een ondeelbaar moment is veranderd, in de hemel, de geestelijke dimensie en is zij dus onbereikbaar voor geweld.
Hoe moet de antichrist dan nog strijden?
Hij zal de aanval van de aarde naar de hemel moeten verplaatsen.
Als ze op aarde zijn, leven en denken de zonen van God vanuit de geestelijke wereld.
Ze strijden daar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen (zie Efeziërs 6:12).

In eigen zwaard vallen

De duivel en zijn trawanten zijn nu op de aarde geworpen, dat wil zeggen: ze hebben nu alleen nog maar invloed op de religieuze mensen die geen geestelijk inzicht hebben.
Het Lam en de gelovigen die Hij heeft vrijgekocht, beheersen nu volledig de hemel, de geestelijke wereld.
Als de antichrist deze gemeente en haar hoofd wil overwinnen en zich meester wil maken van haar plaats, dan zal hij deze hemelse regionen moeten binnendringen.
Daarom zal de antichrist nu de methode van de zonen van God proberen te imiteren.

Hoe hebben deze zonen de overwinning behaald?
Alleen door hun verbondenheid met de geest van God en doordat ze zich voortdurend zijn blijven richten op het doel van God: de volmaakte mens.
Zo zullen nu de zonen van het verderf, verbonden met de machten van de hel, hún strijd voeren.

We kunnen in dit verband opnieuw terugdenken aan het moment waarop het volk Israël bij zijn vlucht uit Egypte op een wonderbaarlijke manier gered wordt.
Er ontstaat voor dit volk een pad door de Rietzee.
We weten dat Farao dan de euvele moed opbrengt om met zijn leger ook deze weg te gaan.
Met zijn paarden en wagens bereikt deze tiran op zeker moment het midden van het pad door de zee.
Daar wordt hun schrik aangejaagd door de vuurzuil en de wolk en zo raakt zijn leger in paniek.
Dan vloeit het water weer samen en komen Farao en zijn leger om.

De antichrist ziet hoe het geestelijke volk van de Heer op een wonderbaarlijke manier door de zee (als) van glas gaat en weggenomen wordt van de invloed van de aarde.
Het staat niet meer onder aardsgerichte of demonische inspiraties en het leeft alleen nog maar in en vanuit het koninkrijk van God.
De antichrist probeert nu deze gemeente nog na te jagen tot in de geestelijke wereld, maar hij zal omkomen in de zee als van glas, vermengd met vuur (zie 15:2).
Hij houdt zijn trawanten niet langer in bedwang en zij zullen zijn macht om beurten overnemen.
Een beschrijving van deze ‘broedermoord’ vinden we onder andere in Daniël 11.

Eeuwige, geestelijke statuur

We komen nu bij de vraag:
wat betekent de beeldspraak zijn kleren aanhouden, naakt rondlopen en zich schamen of zijn schaamte laten zien?
De apostel Paulus zegt in 2 Korintiërs 5:1:
Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.
Bij zijn sterven verlaat de christen zijn uiterlijke mens en zijn innerlijke mens bezit dan een beschutting in de onzichtbare wereld, dat is zijn geestelijke statuur.
De zonen van God krijgen een eeuwig opstandingslichaam.
Paulus heeft het in dit verband over kleding.
In vers 2 en 3 zegt hij:
Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken.
We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn.

Als iemand bij het sterven geen mantel van de gerechtigheid heeft (zie Jesaja 61:10) of witte kleren heeft gekregen (zie 3:5) is zijn innerlijke mens naakt.
Als zo iemand verbonden is met demonen, zal deze gemeenschap verborgen blijven zolang hij nog in zijn zichtbare lichaam leeft.
Als dit aardse kleed wegvalt, wordt (in de geestelijke wereld) zichtbaar waarmee zijn innerlijke mens altijd verbonden is geweest.
Het wezen van de zonde, de verbinding met de machten van de duisternis, is een schande voor hem.
Deze wordt dan gezien.

Gods luister zien

Paulus zegt ook nog dat iemand uit zijn lichaam kan treden, zonder dat hij sterft.
In 2 Korintiërs 12:2-4 zegt hij in dit verband (over zichzelf):
Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen.
Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen –
werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken.

Bekend is dat bij de duivelse imitatie en tegenhanger hiervan, bij spiritistische seances mediums uit hun lichaam treden.
Men spreekt hier over een astraal- of sterrenlichaam, waarmee men zich buiten het stoffelijke lichaam op een andere plek kan manifesteren.

Schijnwonderen en -tekenen

De gemeente van de antichrist is een puur spiritistische kerk.
Als de verleidende geesten over de wereld gaan, doen zij grote tekenen en wonderen (zie vers 14).
Hun bedoeling is om legers te werven die de oorlog kunnen aangaan met Christus en zijn gemeente in de hemelse regionen.
Aan de ene kant hebben de zonen van God voor hun strijd in deze geestelijke wereld de doop in de geest van God en zijn geestelijke begaafdheden ontvangen.
Aan de andere kant ondergaan miljoenen mensen via een dwaling de doop in de geest van de antichrist.

Door deze macht worden de mensen toegerust om via spirituele weg in de onzichtbare wereld te opereren.
Op het signaal van de schijnprofeet, de grootmeester van alle toverij, zullen de zonen van het verderf in trance geraken.
In deze geestvervoering kunnen zij zich naar de geestelijke wereld verplaatsen.
Dan volgt een titanenstrijd om de hemel te bestormen.

In onze tijd zien wij al dat via de massamedia door middel van hypnose en andere geestelijke beïnvloeding veel slachtoffers gemaakt worden.
Ook door gebruik van opwekkende en verslavende middelen kunnen mensen zich naar en in een andere wereld of dimensie verplaatsen, die voor de natuurlijke mens afgesloten gebied is.
De waarschuwing gaat over de aarde:
Ik kom onverwacht als een dief.
Op deze tocht van de gemeente van de antichrist naar de onzichtbare wereld volgt namelijk geen terugkeer.
Als de lichamen van de mediums daar roerloos liggen en hun geesten optrekken tegen het heilige leger in de hemel, zal plotseling het oordeel (= de scheiding) komen.
Dan zullen zij van hun bases (hun lichamen) afgesneden worden.

1 Tessalonicenzen 5:3:
Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën.
Vluchten is dan onmogelijk.

Niet in het duister leven

Als tegenstelling voegt de apostel in vers 4-6 hieraan toe:
Maar jullie, broers en zussen, jullie leven niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer jullie zou kunnen overvallen als een dief, want jullie zijn allen kinderen (zonen) van het licht en van de dag.
Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.

Zij die bewust bij de duisternis horen, komen in trance of gebruiken middelen om ‘high’ te worden.
Vers 7 zegt als vervolg:
Wie slaapt, (door hypnose of als medium) slaapt ‘s nachts (in de duisternis) en wie zich bedrinkt, (gebruik maakt van verdovende of opwekkende middelen) is ‘s nachts dronken.

Voor de echte zonen van God geldt:
Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden (= het verkrijgen van het volledige herstel) door onze Heer Jezus Christus,
die voor ons gestorven is, opdat wij, of wij waken, of wij slapen, samen met Hem zouden leven
(1 Tessalonicenzen 5:9-10 NBG).

Wie in die tijd niet luistert naar de verleidende geesten, kan nog ontkomen aan de duisternis.
De stem van de Heer klinkt:
Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt (of: bewaart, erover waakt).

Zo wordt hier het woordje ‘gelukkig’ gebruikt voor hen die aan de experimenten van de schijnprofeet niet hebben meegedaan.
Hiermee wordt aangegeven dat na de ondergang van de antichrist en zijn rijk er een tijd aanbreekt waarin de aarde kennis zal maken met het herstel door de komst van het vrederijk van Jezus Christus.
Voor ‘gelukkig’ kunnen we ook lezen ‘zalig’ of ‘volmaakt (geestelijk) gelukkig’.