Openbaring

Openbaring 16:17-18
De antichrist machteloos gemaakt

De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht.
Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon, die uitriep:
Het is voorbij!
Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen.
Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving.

En de zevende engel goot uit de schaal van hem in de lucht en er ging uit (een) stem grote van het tempelhuis van de hemel, van de troon, zeggende: het is geschied.
En (er) geschiedden stemmen en donderslagen en bliksemflitsen en (een) aardbeving geschiedde grote, zodanig als niet geschied is vanaf dat de mensen geweest zijn op de aarde, een zo grote aardbeving, zó groot.

In het hemelse Harmagedon is de oorlog in volle gang.
Bij de zesde schaal zien we hoe de vijand zich verzamelt en zich opmaakt om oorlog te voeren tegen het woord van God en zijn legers.
Nu volgt een korte weergave van de nederlaag van de antichrist en zijn occulte gemeente.
De zevende engel giet zijn schaal leeg in de lucht.
De lucht is hier het beeld van de onzichtbare wereld, het strijdtoneel.
De zonen van de wetteloosheid zijn zojuist met hun innerlijke mens uit hun lichaam getreden.
Dit om zich rechtstreeks te stellen onder de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn (zie Efeziërs 2:2).

Tegemoet in de lucht

In deze ‘lucht’ is ook de gemeente haar Heer tegemoet gegaan (zie 1 Tessalonicenzen 4:17).
Daar waar de zonen van God hun Heer ontmoeten, is ook het slagveld van de antichristelijke gemeente.
God trekt in zijn volk de vijand tegemoet en er komt een machtige stem uit de tempel, dat is uit de gemeente.

Gods troon staat midden tussen zijn volk en met hen heerst Hij tot in eeuwigheid.
Want de tent van God is bij de mensen! (zie 21:3).
Vanuit het hemelse heiligdom, vanuit de overwinnaars, klinkt de overwinningsroep:
Het is voorbij!
Daarmee wordt vastgesteld dat de strijd in de hemelse regionen afgelopen is.
De afgevallen antichristelijke gemeente is ten onder gegaan.
De waarheid heeft de leugen volledig overwonnen en het licht de duisternis.

Demonische inspirators machteloos

Nu volgt nog in het kort de beschrijving van deze laatste geestelijke strijd.
Er worden bliksemschichten gezien, beeld van de ontlading van de kracht van God.
De dreunende donderslagen barsten los, beeld van de kracht en de energie van de geest van God en van zijn stem.
De hemel en de aarde beginnen te wankelen, want:
Nog eenmaal zal Ik de aarde doen beven en met de aarde ook de hemel (zie Hebreeën 12:26).

Bij deze geweldige openbaring van de kracht van Gods geest stort het hele uiterlijke bouwwerk van de antichrist en zijn rijk ineen.
Er is sprake van een aardbeving, zó verschrikkelijk als er nooit tevoren geweest is.
Hiermee wordt bedoeld dat er een ontzaglijke verschuiving plaatsvindt in het geestelijke leven op aarde.
Daarbij wordt iedere antichristelijke en anti-Goddelijke religie omvergeworpen, dat wil zeggen dat ze hun macht en invloed volledig verliezen.
Want hun afgoden, hun demonische inspirators, zijn volkomen machteloos gemaakt.