Openbaring

Openbaring 16:19
Drie soorten christenen in de eindtijd

De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest.
Het grote Babylon moest het ontgelden:
God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede.

En werd de stad de grote tot drie delen en de steden van de volken vielen.
En Babylon het grote werd in herinnering gebracht voor het aangezicht van God (om te) geven aan haar de beker van de wijn van het bruisen van de toorn van Hem.

Na de aardbeving ziet de apostel nog één keer terug op wat er met de grote wereldwijde schijngemeente is gebeurd.
Nu de strijd beslecht is, kan geconstateerd worden dat deze synagoge van satan in drie stukken uiteengereten is.

Dit betekent:

a. Een deel van de inwoners van Babylon geeft aan de oproep gehoor om uit deze stad te gaan zodat ze geen deel hebben aan haar zonden en ontkomen aan de plagen die haar zullen treffen (zie 18:4).
Dit deel vormt de gemeente van Jezus Christus, welke gemeente bij de zevende bazuin wordt weggenomen van de aardse invloedssfeer.

b. Uit een ander deel rekruteert de antichrist zijn keurbende die in de slag van Harmagedon wordt ingezet en die daarna geliquideerd wordt.

c. Het laatste of derde deel vertegenwoordigt de christenen die zich niet laten bevrijden van de in hen wonende demonen.
Ze hebben de vergeving van hun zondeschuld door het bloed van Jezus Christus aanvaard, maar ze leven nog voornamelijk op oudtestamentische basis.
Ze horen wel bij de stad van God, maar ze hebben zich niet laten invoegen als levende bouwstenen voor het vormen van een geestelijk huis, dus voor een geestelijke tempel van God.
Ze zijn daarom wel onder de aardse invloedssfeer gebleven, maar ze hebben zich toch niet laten gebruiken voor het vormen van de gemeente van de antichrist.

We wijzen er nog eens op dat de gemeente van de antichrist ontstaan is uit het afgevallen deel van de gemeente van Christus.
In 1 Johannes 4:3 en 6 wordt aangegeven dat de gemeente van de antichrist het resultaat is van de dwalingen in de gemeente.
Een schijnleer is als onkruid: het overwoekert op den duur de goede plant en verstikt haar.

Niet alleen de gemeente van de antichrist wordt weggevaagd, maar ook alle andere religies die nog overblijven, verliezen hun invloed en gezag.
De steden van de volken worden verwoest.
Van de organisaties en de invloed van de grote wereldreligies blijft niets meer over.

In de volgende hoofdstukken moet de ‘ziener van Patmos’ de geschiedenis van Babylon en haar ondergang opnieuw, maar dan uitvoeriger belichten.
Nog eenmaal zal Johannes helder en klaar moeten optekenen hoe de gemeente, die de waarheid losgelaten en de leugen liefgehad heeft, haar einde vindt.
Zij zal moeten drinken uit de beker met de wijn van de ‘toorn van God’.

We hebben al eerder gezien dat de toorn van God bestaat uit het actief worden van demonen die inspireren tot zonde en die ziekten en dood veroorzaken.
De wijn die gedronken wordt, bestaat uit de gevolgen van deze demonische werkingen: de gruwelen, de onreinheden en de wreedheden.
Bij deze demonische woede wordt de mens vervuld met en doortrokken van de invloed van het rijk van de duisternis