Openbaring

Openbaring 16:2
Het merkteken van het beest

De eerste engel ging weg en goot zijn offerschaal leeg over de aarde.
Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren.

En ging weg de eerste en hij goot uit de schaal van hem op de aarde en (er) ontstond (een) gezwel slecht en boosaardig op de mensen de hebbende het merkteken van het beest en de het beeld van hem aanbiddenden.

In het water van de Rietzee komen Farao en zijn leger om.
Zo begint nu bij de eerste schaal het eindoordeel over de antichrist en zijn gemeente.
De strijd tussen de waarheid en de leugen, tussen de dwaling en de leer die herstel brengt, wordt beslecht.
De mensen met het merkteken van het beest, dat is de doop in de geest van het beest, worden volledig met deze geest vervuld.

Wat erin gaat, komt eruit

Doordat ze het beest aanbidden, het dus bewust in hun denken en daden toelaten, gaan ze steeds meer zijn karakter aannemen en zijn wezen openbaren.

Dit gaat in feite op dezelfde wijze als bij de zonen van God die het leven van Jezus Christus laten zien door de geest van God die in hen woont.
Hier zien we de vrucht van Gods geest groeien en volwassen worden:
Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (zie Galaten 5:22).

Bij de leden van de gemeente van de antichrist zien we ook naar buiten komen wat erin zit.
Kwaadaardige en pijnlijke zweren zijn een beeld van onzuiverheid en een weggevreten worden van het leven door negatief geestelijke invloed.
In 2 Timoteüs 2:16-17 wordt hiervoor al gewaarschuwd:
Luister niet naar zinloos en leeg gezwets, want het voert steeds verder van God weg.
Wat dwaalleraren vertellen, woekert voort als een gezwel.

Gezwel kan worden uitgelegd als: iets wat verder woekert, wat het lichaam aantast, kanker.

Hun geestelijke lichaam wordt aangetast en de gevolgen hiervan zijn dan ook te zien.
In tegenstelling tot de vrucht van de heilige geest van God openbaart zich bij de antichristelijke gemeente de vrucht van de antichristelijke geest.
Enkele voorbeelden:
Matteüs 15:19
… boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.
2 Korintiërs 12:20
… tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde.
Galaten 5:19 en 20
… ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.
2 Timoteüs 3:2
… egoïsme, hebzucht, zelfingenomenheid en arrogantie, geen ontzag voor ouders, ondankbaarheid en niets heilig achten.
9:20
… goden aanbidden en beelden van goud, zilver, brons, steen en hout …