Openbaring

Openbaring 17:10b
De echte oecumene in de geestelijke wereld

… en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven.

De ander nog niet is gekomen en wanneer hij gekomen is, (een) korte (tijd) hij moet blijven.

De laatste of zevende kop is een macht die maar een korte tijd heerschappij uitoefent.
Deze kop is vooral een teken in de laatste tijd, omdat hij naast het occultisme de enige is die zich in de laatste fase van de afvallige gemeente laat gelden.
Als de eerste vijf koppen hun invloed gaan verliezen, begint deze kop zich te verheffen.
Deze geest heeft maar een heel korte tijd invloed en na zijn val moet Babylon direct plaatsmaken voor de openbaring van de antichristelijke gemeente.
Deze zevende macht is de stimulans van de eenheidsbeweging, het streven naar eenheid tussen de religies.

De Heer Jezus beëindigt zijn hogepriesterlijk gebed met:
Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij:
Ik in hen en U in Mij.
Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad
(Johannes 17:22, 23).

Wat bedoelt de Heer hiermee?
Hoe zal dit gebed werkelijkheid worden?
Jezus geeft hun daarvoor de luister die Hijzelf van de Vader gekregen heeft, namelijk Gods heilige geest met zijn oneindige liefde, wijsheid, kracht en begaafdheden.
In de brief van Jakobus lezen wij dat God één is of de enige God is:
Jullie geloven dat God de enige is?
Daar doen jullie goed aan.
Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen
(2:19).

God enkel licht

In de hemelse Vader is geen enkele afwijking.
In Hem is geen duisternis, geen leugen, geen vuilheid, geen onrecht en geen enkele andere vorm van kwaad.
Hij is één en daarom sidderen de demonen.
Van onze Heer Jezus wordt gezegd in Hebreeën 1:3:
In Hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord;
Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.

Ook Jezus is alleen liefde, heiligheid, wijsheid, waarheid en rechtvaardigheid.
Ook Hij is één.
Hij zegt van zichzelf:
… want de heerser van deze wereld is al onderweg.
Hij heeft geen macht over Mij
(satan vindt in Hem geen enkel aanknopingspunt) (zie Johannes 14:30).

Zo kunnen, willen en moeten ook wij één zijn, zoals de Vader en de Zoon.
Dit één zijn ontstaat alleen door het (streven naar het) volmaakt worden.
Niet zonder reden verbindt onze Heer het gebed om eenheid aan dat om de bescherming van zijn volk tegen de invloeden van deze wereld.
Op de smalle weg naar het eeuwige leven met God is geen plaats voor leugens en onzuiverheid.
De bedoeling van God is dat de mens volmaakt is, zoals Hijzelf dat is.
Matteüs 5:48:
Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Eén worden als God

Wanneer ieder lid van de gemeente deze volmaaktheid najaagt, wordt de weg geopend om tot een zuivere onderlinge eenheid te komen.
Als de gelovige volledig van de demonen en de invloed van satan losgemaakt is en van zijn beschadigingen genezen, is hij één en niet meer innerlijk verdeeld.
Als zijn broer en zus in de gemeente ook deze bevrijding ervaren, vormen ze samen een volmaakte eenheid.

Als ze gedoopt zijn in en vol worden van Gods geest zijn ze één geestelijk lichaam geworden en doordrenkt van die ene geest (zie 1 Korintiërs 12:13).
Dit is echte de oecumene in de onzichtbare wereld, in het koninkrijk van God.

In de laatste tijd wordt de gemeente van Christus als een eenheid zonder vlek en rimpel openbaar.
De leden van dit lichaam van Christus bezitten ieder voor zich de luister van God en komen zo tot een volmaakte eenheid.
De zonen van God worden zichtbaar en herkenbaar.
Ze worden geestelijk volwassen mensen die hetzelfde geestelijke niveau bereiken als van Jezus Christus.
De eenheid wordt steeds meer een feit naarmate wij met onze geest, onze ziel en met ons lichaam ons verbinden aan Jezus Christus, waardoor we zonde, ziekte en gebondenheid kunnen overwinnen.
Verbinden aan Jezus Christus wil zeggen dat we ons richten op het realiseren in ons leven van Gods plan:
Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken (zie Genesis 1:26).

Zelfs veel serieuze gelovigen (…) geloven niets van deze mogelijkheid!
Ze accepteren wel in de toekomst de openbaring van de wetteloze mens die de superlatief zal zijn van elke ongerechtigheid en wetteloosheid.
Maar de gedachte aan de openbaring van de zonen van God in deze laatste tijd werpen ze ver van zich.
Ze menen dus dat de kracht van de heerser over de wereld groter is dan het werk van Gods heilige geest in de nieuwe schepping van God.
Zo geloven ze dat het volk van God nooit de overwinning zal behalen op zonde, ziekte, verleiding, misleiding en intimidatie, ondanks de machtige openbaring van de geest van God.
Ze houden eraan vast, ook in de laatste tijd, dat ze blijven zondigen tot hun dood aan toe, waarmee ze dus ontkennen dat ze meer dan overwinnaars kunnen zijn (zie Romeinen 8:37).

7. De bundeling van de religies

Is het een wonder dat het beest uit het rijk van de dood door deze laatste kop als tegenkracht tegen de gemeente van Jezus Christus de eenheidsgedachte in de religieuze wereld wil infiltreren?
Het is het realiseren van een eenheid op een andere basis dan die van waarheid en rechtvaardigheid, waarop de eenheid van de gemeente van Jezus Christus is gefundeerd.
De schijngemeente kan alleen maar een schijneenheid najagen.
Het streven naar eenheid van alle religies zal in deze tijd de belangrijkste ontwikkeling zijn in de (kerk)geschiedenis tot nu toe.

De vrouw die overspel bedrijft, probeert in de laatste tijd met inspanning van al haar krachten een interreligieuze eenheid te bereiken.
Zo wil ze alle demonische machten en krachten bundelen om samen oorlog te voeren tegen de gemeente van Jezus Christus.
Maar ze kan geen mens bevrijden van zijn zonden en gebondenheden.
Ze geeft niets om het gezag en de onfeilbaarheid van Gods woord, ze drijft geen demonen uit en legt op zieken geen handen voor genezing.
Ze laat de doop in de geest van God en de geestelijke gaven links liggen.
Ze weigert dus de weg van Jezus te gaan en ze accepteert niet de luister die Hij aan de gemeente wil geven.
Daarom kan ze nooit het niveau van Jezus Christus bereiken – wat ze zich trouwens ook niet als doel stelt – en dus ook geen zonen van God voortbrengen.

De Bijbel spreekt over wolven in schaapskleren, over schijnprofeten en over een schijngemeente.
We worden gewaarschuwd voor een wereldomvattende afval van hét levensdoel van de mens: het plan van God met de mensheid vanaf het begin van de schepping.
Babylon is niet zomaar een sektarisch verschijnsel, maar het heeft miljoenen slachtoffers in zijn greep.
Het is de wereldreligie, want de koningen van de aarde hebben met deze vrouw overspel gepleegd (zie ook 17:2 en 18:9).
Deze koningen van de aarde zijn de machthebbers in het anti-Goddelijk religieuze leven, dat aardsgericht is, dat wil zeggen: geïnspireerd door de heerser over deze wereld.
Jakobus 3:15:
Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch.

Echt en schijn nog gemengd

De heersers van de aardsgerichte religies zoeken contact met haar, want de schijngemeente heeft door haar bezig zijn met het occultisme veel geestelijke invloed ontwikkeld.
Haar macht en weelderigheid zijn aanwijsbaar.
Nog zijn tarwe en onkruid niet rijp.
Nog vinden we in alle gemeenten en kerken tekenen van zowel de echte als van de schijngemeente.
Maar de kloof wordt steeds dieper en de verschillen worden steeds meer aanwijsbaar.
Wie (geestelijke) oren heeft om te horen, laat hij of zij scherp luisteren!
Wie
(geestelijke) ogen heeft om te zien, laat hij of zij goed opletten!

Voor deze zorgelozen in Sion (zie Amos 6:1), voor de hele religieuze schijneenheid, gelden de woorden uit 1 Tessalonicenzen 5:2-3:
… want jullie weten zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.
Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is
(door de schijneenheid), worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën.
Vluchten is dan onmogelijk.

Ontkomen aan de demonische duisternis is niet meer mogelijk als de zevende kop valt en de gemeente van de antichrist zich manifesteert.

De religieuze schijneenheid zal zich volledig ontwikkelen.
Jezus zegt in dit verband in Matteüs 13:30:
Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen:
Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het.
Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.

Niet de volledige eenwording met Christus (opname) van de gemeente is het eerste wat we moeten verwachten, maar er staat:
Wied eerst het onkruid …
De religieuze schijneenheid bindt in elk land en in iedere plaats de bundels onkruid bij elkaar.
Dit moet eerst gebeuren voordat het rijpe graan zichtbaar wordt.
Maar duidelijk wordt aangegeven dat deze schijneenheid maar kort standhoudt.
De bundels worden verbrand, dat wil zeggen: overgegeven aan het vuur van de demonie van de antichristelijke gemeente.
Ze zullen haar in brand steken (zie 17:16).