Openbaring

Openbaring 17:12
Opkomst van oosterse religies

De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen.

En de tien horens die jullie gezien hebben tien koningen zijn, die (een) koninkrijk/(het) koningschap nog niet ontvangen hebben, maar macht als koningen één uur ontvangen zij met het beest.

Op de rug van het reptiel uit de afgrond bevinden zich tien horens.
Ook hier hebben we dus weer te maken met onzichtbare demonische machten, verbonden met het beest, die een enorme kracht ontwikkelen.
In de schijngemeente zijn ze al aanwezig, maar nog zonder kroon, dus zonder macht (zie 12:3).

In hoofdstuk 13:1 lezen we dat in de laatste tijd deze horens gekroond zijn, dus heerschappij uitoefenen.
Uit de verzen 14 en 16 van ons hoofdstuk blijkt dat deze demonen zowel vijandig staan tegenover de echte als tegenover de schijngemeente.
Ze binden de strijd aan met het Lam … (vers 14) en:
De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronde richten (zie vers 16).
Het moet dus mogelijk zijn om deze machten van de duisternis, evenals de koppen al te identificeren in de tijd waarin we nu leven.

Rol van overheden

De Openbaring is in hoofdzaak de beschrijving van het ontwikkelingsproces van de echte en van de schijngemeente.
Babylon heeft in zijn gevecht tegen de gemeente van Jezus Christus altijd gebruik gemaakt van de staatkundige machten in deze wereld.
Het wordt dronken van het bloed van de heiligen (zie vers 6), omdat het met de machthebbers op aarde overspel pleegt.
De fanatieke wreedheid van de schijngemeente ten opzichte van de zogenaamde ketters en de macht van de inquisitie om haar slachtoffers te martelen en te doden, zijn alleen mogelijk (geweest) omdat de overheid hieraan vaak haar medewerking verleende.

In de zogenaamde christelijke landen, waar zich toch de inhoud van het boek Openbaring vooral afspeelt, kunnen we wat dit betreft een verandering zien in de houding van de machthebbers ten opzichte van de schijngemeente.
Vinden we dus in de Openbaring ‘kerkgeschiedenis’, in Daniël 7 lezen we iets van de staatkundige ontwikkelingen die met deze wijziging te maken hebben.
Daniël beschrijft vier rijken, die als dieren uit de grote zee opkomen.
In de geschiedenis is het altijd zo dat landen geregeerd worden door koningen, militaire of andere machthebbers die wel hand- en spandiensten aan de schijngemeente willen verlenen.

Maar de vier rijken in Daniël 7 komen op uit de zee en daarom hebben hun regeringen een geestelijke of ideologische achtergrond.
In vroegere tijden was het nooit een politieke ideologie die een volk bij elkaar hield, maar alleen de macht van een vorst.
In vrijwel alle ‘christelijke’ landen is de invloed van monarchen verdwenen en de heerschappij en politieke invloed van de schijngemeente sterk teruggedrongen of voorbij.

Haar plaats is ingenomen door ideologieën die het politieke leven beheersen en die losstaan van iedere vorm van godsdienst.
Om een beeld te gebruiken: eerst domineren de kerktorens en beheersen zij het stadsgezicht.
Ze zijn altijd een teken geweest van de enorm grote invloed van de schijngemeente op het politieke en maatschappelijke leven.
Na de Franse revolutie komen de wereldbeschouwingen die het staatkundige leven gaan beheersen.
Als voorspel van de laatste tijd kunnen we denken aan het fascisme, het communisme, het kapitalisme en de macht van de democratieën.

Niet zonder reden herkennen veel christenen in deze stelsels antichristelijke tendenzen.
We kunnen hierbij denken aan het eerste dier uit Daniël 7:4.
Hitler jaagt een millennium na dat geïnspireerd wordt door een machtige horen, een geest uit de afgrond.
Deze macht incorporeert zich als ‘vorst van Duitsland’ in en door Hitler (vergelijk de vorst van Perzië, in Daniël 10:13).
Op machtige vleugels verheft zich de Duitse ‘adelaar’, maar de vleugels worden uitgerukt.

Daarnaast ziet Daniël een ander dier opkomen.
We denken bij vers 5 direct aan de Russische beer.
Deze heeft twee zijden: de Aziatische oost- en de Europese westkant.
Dit rijk heeft ontzaglijk ‘veel vlees gegeten’, want miljoenen zijn door deze wereldbeschouwing bij de revoluties, de zuiveringen en de oorlogen gevallen.
In communistisch geregeerde landen is de invloed van de kerk volledig uitgeschakeld.
Dit stelsel is materialistisch van aard en gericht op het kennen en kunnen van de mens.

In vers 6 zien we de democratieën die vooral in de Angelsaksische wereld hun grootste invloed hebben en daar heerschappij uitoefenen.
Wat voor enorme macht heeft Amerika nog altijd in de wereld!
Er is sprake van een panter of luipaard met vier vogelvleugels en vier koppen, symbool van wetteloosheid.
Het wapen van Engeland kent naast een rustende leeuw in de heraldiek, ook een lopende luipaard.
Gaat het in de communistische landen om de staat, in de democratieën beslist de stem van het volk.
Deze regeringsvorm is ook afgestemd op de kracht van de menselijke geest.
De democratie heeft de invloed van de kerk geëlimineerd en houdt in het algemeen geen rekening meer met de christelijke godsdienst.

Weggevaagd door de antichrist

Hoe dan ook, de overheid weigert nog langer het zwaard te hanteren in dienst van de afgevallen gemeente en is bezig zich steeds meer van de ‘christelijke’ invloeden los te maken.
De tijd is voorbij dat regeringshoofden, zoals eens keizer Hendrik IV, naar Canossa moesten reizen om zich te vernederen om weer in genade door de schijngemeente te worden aangenomen.

Ook in het communisme en in de democratieën merken we de geesten uit de afgrond op, die naar het rijk van de antichrist toewerken.
Bij de opkomst van het vierde rijk wordt gezegd dat van de tien horens er drie worden weggerukt door een kleine horen.
Hier wordt dus meegedeeld dat ook deze ideologieën zullen verdwijnen omdat ze uiteindelijk niet meer passen in de staatsvorm van het antichristelijke rijk.
Want dit wordt rechtstreeks vanuit de afgrond via de gemeente van de antichrist langs occulte weg geregeerd.

De andere landen op de wereld worden vertegenwoordigd door zeven koningen en hiervan kunnen we zeggen dat deze al onder invloed staan van de duistere machten van de ‘niet-christelijke’ godsdiensten.
Bovendien breiden zij in onze tijd hun invloed al uit over de zogenaamde christelijke landen.
Denk hierbij aan de opkomst van de oosterse godsdiensten met hun occulte praktijken en aan de machts- en gebiedsuitbreiding van de islam.
Hier is maar een kleine aanpassing nodig om in het systeem van de antichristelijke gemeente te worden opgenomen.

In Daniël 7:12 wordt opgemerkt dat de genoemde ideologieën wel verdwijnen (de heerschappij wordt ontnomen), maar dat de landen op zich blijven bestaan.
Het is dus mogelijk dat een heersend politiek systeem (gekroonde horen) verdwijnen gaat, terwijl toch die landen met hun bevolking een zekere mate van autonomie blijven bezitten.
De ideologieën die we nu kennen, moeten plaats maken voor de andere, kleine horen die de volledige wetteloosheid voor ogen heeft en die eropuit zal zijn hun feesten en hun wet te veranderen (zie vers 25).
Duidelijk wordt gezegd dat het rijk van de antichrist in zijn wezen volkomen verschillen zal van alle andere rijken en dat het de hele aarde zal verslinden, vertrappen en vermorzelen (zie vers 23).

Het rijk van de antichrist wordt op bovennatuurlijke manier geregeerd en het is wetteloos.
We zien nu al dat de eeuwenoude beschaving en cultuur moeten wijken voor de opkomende wetteloze gedachten.
De wereldgeesten, de samenbundeling van de menselijke geesten die ordenend optreden in het politieke en maatschappelijke leven, moeten het veld ruimen voor bandeloosheid.
De schijnbaar onbetekenende kleine horen zal machtige rijken moreel zo ondergraven, dat hun staatsbestel zal instorten.
2 Tessalonicenzen 2:7-8:
Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst hij die hem tegenhoudt verdwijnen.
Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst.

Vanuit de occulte wereld wordt het gezag ondermijnd door mensen die gebruik maken van allerlei soorten ‘geestverruimende’ middelen.
Ook zullen occult geïnspireerde religies veel mensen aanzetten tot fundamentalisme, waardoor intimidatie en dreiging op grote schaal zullen toenemen.
De wereldlijke en religieuze leiders hebben hier geen of onvoldoende antwoord op en ze verliezen zo hun gezag en macht.
Jesaja 3:4-5:
Hij stelt kinderen als koning aan,
willekeur zal er regeren.
De mensen zullen elkaar verdringen,
man tegen man, de een tegen de ander;
een kind staat op tegen zijn ouders,
een nietsnut tegen een man van eer.

Is het dan vreemd dat Daniël het heeft over een kleine horen, waarvoor drie horens worden uitgerukt?
Deze kleine horen heeft ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak (7:8) en ziet er later groter uit dan alle andere horens (zie vers 20).
Hij wordt dan door een enorme stuwing uit de occulte wereld een bijzonder machtig instrument in de handen van satan.

Het groene gras, beeld van de (geestelijke) jeugd en van de mens met een lage geestelijke status, zal verbranden, dit wil zeggen: ze worden volledig een prooi van de demonische machten.
Dit zien we ook bij de miljoenen mensen die geregeerd worden door demonen via occulte religies.
Zo kunnen alle tien koningen macht krijgen samen met het beest, want ze worden alle vanuit de occulte wereld geleid.
Daar Johannes zich niet met politieke toestanden bezighoudt, zegt hij niets over het uitrukken van de drie horens.
In zijn visioen hebben deze horens allemaal een bepaalde korte tijd – één uur – macht en werken ze allemaal toe naar het rijk van de antichrist.
Ze zijn, zoals gezegd, niet alleen de gemeente van Jezus Christus, maar ook de schijngemeente vijandig gezind.