Openbaring

Openbaring 18:15-16
Een wereld zonder christendom

Zij die hierin handelden en die hun rijkdom aan haar te danken hebben, blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt.
Ze treuren en rouwen om haar en zeggen: Wee! Wee grote stad!
Je droeg linnen, purperen en scharlakenrode kleren, en gouden sieraden, edelstenen en parels.

De kooplieden van deze (dingen) de zich verrijkt hebbenden aan haar, van veraf zullen staan wegens de vrees voor de pijniging van haar, wenende en treurende.
En zeggende: wee, wee de stad grote, de bekleed zijnde met fijn linnen en purper en scharlaken en verguld zijnde met goud en gesteente kostbaar en parels.

In deze verzen voegen de handelaars zich bij de koningen van de aarde, die ook op grote afstand staan toe te kijken.
Opnieuw wordt gezegd hoe groot de verbondenheid is tussen hen en de schijngemeente.
Er is een voortdurende wisselwerking geweest tussen de overspelige gemeente en de handelaars.
Door de inwerking van het (schijn)christendom zijn wetenschap, economie, kunst en cultuur in deze wereld veranderd.
In één uur, dus in een zeer korte tijd en plotseling komt dan de ondergang, als een dief in de nacht.
Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën (1 Tessalonicenzen 5:3).

Dat de handelaars treuren en rouwen, staat in verband met de verwoesting van alle rijkdommen van Babylon.
Het zwaard treft paarden en wagens,
en Babels huurlingen worden als vrouwen.
Het zwaard treft alle voorraadkamers, ze worden geplunderd
(Jeremia 50:37).
Het belangrijkste afzetgebied van de handelaars gaat verloren.

De nieuwe generatie gelovigen weigert de tradities en gewoonten van Babylon over te nemen.
Zij heeft geen behoefte aan haar filosofieën, maatschappelijke en culturele inzichten en activiteiten.
Zij zoekt een geestelijke wereld.
Joël 3:1:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;

Zo dragen ook zij eraan bij dat de uiterlijkheden van het schijnchristendom als waardeloos herkend worden.