Openbaring

Openbaring 19:1
Het niveau van Jezus Christus bereiken

Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God …,

En na deze (dingen) hoorde ik (een) stem van (een) menigte talrijke grote in de hemel, zeggende: halleluja, de behoudenis en de heerlijkheid en de eer en de kracht (is) aan (de) Heer de God van ons allen.

In 14:7 kondigt een engel het oordeel over Babylon aan met de woorden:
Heb ontzag voor God en geef Hem eer, want nu is de tijd gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen.
In 18:20 worden de heiligen, apostelen en profeten opgeroepen om te juichen over de ondergang van Babylon.
De grote menigte die in de hemel is, prijst God als met één stem, zij zijn geestelijk één.
Zij hebben het advies van Paulus in Filippenzen 2:1 en 2 opgevolgd:
Nu jullie door Christus zozeer bemoedigd worden en liefdevol getroost,
nu er onder jullie zo’n grote verbondenheid met de geest
(van God) is,
zo veel ontferming en medelijden,
maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.

Een deel van hen leeft nog in hun aardse lichaam.
Zij zijn het die in leven blijven tot de komst van hun Heer (zie 1 Tessalonicenzen 4:15).
Maar de meeste heiligen zijn inmiddels gestorven en hun innerlijke mens woont nu bij de Heer.

Onder hen zijn de zielen aan de voet van het altaar van hen die geslacht zijn omdat ze over God hebben gesproken en vanwege hun getuigenis (zie 6:9).
Samen met de heilige engelen roemen ze het herstel, de luister en de kracht van God.
Deze van satan bevrijde en verloste gelovigen weten uit ervaring wat het heil of het herstel inhoudt.
Herstel is de totale afzondering van het kwaad en de heling of genezing van de hele mens.
Dit in tegenstelling tot de schijngemeente die geen herstel kent of brengt.

Onze eeuwige, geestelijke statuur

De juichende menigte ziet de eeuwige geestelijke luister die God voor zijn gemeente bedoelt, terwijl Babylon slechts tijdelijke eer en grootsheid op aarde nastreeft.
De echte luister is dat de gelovigen als zonen van God het evenbeeld worden van dé Zoon van God, Jezus Christus.
Romeinen 8:29 zegt hierover:
Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broers en zussen.
De menigte ziet ook de macht van God om dit, zijn plan met de mens, te realiseren.
Ondanks (of misschien wel juist dóór) de tegenwerking van satan en de overspelige gemeente, bereiken de zonen van God, die samen de echte gemeente vormen, het niveau van Jezus Christus.
Dit betekent dat zij even vol worden van de geest van God als Hij is.
Daardoor ervaren zij de kracht en de wijsheid van God om zijn liefde daadwerkelijk en volledig te kunnen uitwerken.