Openbaring

Openbaring 19:11
De daden van de duivel tenietdoen

Ik zag dat de hemel geopend was en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert.

En ik zag de hemel geopend zijnde en zie, (een) paard wit en de Zittende op hem genoemd wordende Getrouw en Waarachtig.
En in rechtvaardigheid oordeelt Hij en voert Hij oorlog.

Johannes ziet wat er in de onzichtbare wereld nog meer gebeurt.
Jezus Christus maakt zich met zijn gemeente op voor de beslissende slag.
De climax van de strijd tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen wordt bereikt (zie Efeziërs 6:12).
De apostel ziet opnieuw de ruiter op het witte paard, die hij in 6:2 beschrijft.
Daar is de Heer de eenzame ruiter, wel gekroond en gewapend, maar nog niet gevolgd door een overwinnende menigte.
Hij gaat als overwinnaar op weg om nog meer te overwinnen en om zó veel zonen tot volmaaktheid te brengen.
Hebreeën 2:10-11:
Want om vele kinderen (grondtekst: zonen) in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.
Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong en daarom schaamt Hij zich er niet voor hen zijn broers en zussen te noemen

Nu zien wij Hem met een menigte van overwinnaars die Hem volgen, die allemaal aan Hem gelijkvormig geworden zijn.

Het witte paard is een beeld van de geest van God die zijn woord draagt en uitwerkt.
Woord en geest werken altijd samen.
Het blijkt nu dat het woord van God niet verandert en staat voor wat het zegt:
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8).
Als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet (2 Timoteüs 2:13).
Tegen Pilatus zegt Jezus:
Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg.
Hierin is Jezus trouw.
Vandaar dat Hij ook de betrouwbare getuige genoemd wordt (zie 1:5).
Ook aan zijn volk is Hij trouw, omdat wie in Hem gelooft niet bedrogen uitkomt (zie Romeinen 10:11).
Die trouw is aan wie Hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw heeft vervuld.
Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld.
Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen
(Hebreeën 3:2 en 6).

Zelf beantwoordt de Heer aan de waarheid waarvan Hij getuigt, want Hij zegt: Ik ben de waarheid.
Hij velt vonnis omdat de Vader aan Hem het hele oordeel heeft toevertrouwd (zie Johannes 5:22).
Want God heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die Hij voor dat doel heeft aangewezen.
Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft Hij geleverd door Hem uit de dood te doen opstaan
(Handelingen 17:31).
Hoe oordeelt Jezus?
Het antwoord hierop is: Alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem (de mens) oordelen (zie Johannes 12:48).

Jezus velt een rechtvaardig vonnis en Hij voert een rechtmatige oorlog.
Het oordeel is dus volgens het recht van God.
Hij voert oorlog in de geestelijke wereld, want daar doet Hij de daden van de duivel teniet (zie 1 Johannes 3:8).
Hij vonnist de demonen en hen die zich door deze duistere machten laten gebruiken, die dus bewust slaven van deze zonde(machten) zijn.
Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf, want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf (2 Petrus 2:19).
Zo maakt Jezus, samen met zijn gemeente, een algehele en definitieve scheiding tussen goed en kwaad.